plik odt

Aktywizacja

Polityka społeczna wobec osób starszych
Polityka wobec osób starszych określana jest jako polityka realizacji interesów osób starszych. Dotyczy potrzeb i warunków bytu ludzi starszych i ma na celu te działania, które w sposób planowy i celowy mają wpłynąć na poprawę sytuacji życiowej starszych ludzi. Służy temu system świadczeń związanych z zabezpieczeniem społecznym. Polityka społeczna zakłada działania na rzecz praw tej kategorii ludzi. Dotyczy to oświaty, kultury, ochrony zdrowia, organi...

plik doc

Postawy młodzieży wobec osób starszych


POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC OSÓB STARSZYCH ANNA DOBROWOLSKA GR. 4 2008/2009r Przemijanie, śmierć i zachowanie wiecznej młodości to zagadnienia, które ludzkość pragnie zgłębić od wieków ? z różnym skutkiem. Powstawały poematy, eseje, wiersze i pieśni na ten temat. Wiele form sztuki zajmowało się tą tematyką. Byli nawet tacy, którzy pragnęli zapobieżenia starości a zarazem śmierci. Horacy próbował zapewnić sobie nie...

plik doc

geriatria- samokształcenie

Depresja jest jednym z najczęstszych zespołów psychopatologicznych w starości szczególnie po 65 roku życia. Ocenia się, że zaburzenia psychiczne występują w 12-22 % u osób w wieku podeszłym. Wśród nich: depresje stanowią: 15-25% a zaburzenia lękowe 10-20%. Jest to poważny i wciąż narastający problem na który, trzeba zwrócić szczególną uwagę by móc jak najlepiej pomagać ludziom starszym w depresji. Jednakże rozpoznanie depresji u osób starszych utrudniają następujące okoliczności:
Państwow...

plik doc

Gerontologia - wykłady

Opracowanie własne z zajęć gerontologii.
HISTORIA GERONTOLOGII Starożytni filozofowie szukali przyczyn starości i analizowali wady i zalety wieku podeszłego. Starość była szanowana lecz nieco odmiennie, w zależności od zainteresowania problemami starości w obrębie kultur egipskiej, azjatyckiej i europejskiej.       W starożytnym Rzymie problemami starzenia się zajmowali się głównie mędrcy. Prowadzili badania nad układem pokarmowym, gdyż ich zdaniem właśnie tam gromadziły...

plik doc

geriatria pielęgniartwo

geriatria notatki
Podstawy pielęgnowania osób w starszym wieku       Starość – okres życia następujący po wieku dojrzałym, jest pojęciem statycznym, natomiast starzenie się jako proces jest zjawiskiem dynamicznym.       Starzenie się - naturalne, nieodwracalne, nasilające się zmiany metabolizmu i właściwości fizykochemicznych komórek, prowadzące do upośledzenia samoregulacji i regeneracji organizmu oraz zmian morfologicznych i czynnościowych jego tkanek i n...

plik doc

Geriatria

wszystko o geriatrii
Podstawy pielęgnowania osób w starszym wieku       Starość – okres życia następujący po wieku dojrzałym, jest pojęciem statycznym, natomiast starzenie się jako proces jest zjawiskiem dynamicznym.       Starzenie się - naturalne, nieodwracalne, nasilające się zmiany metabolizmu i właściwości fizykochemicznych komórek, prowadzące do upośledzenia samoregulacji i regeneracji organizmu oraz zmian morfologicznych i czynnościowych jego tkanek...

plik doc

Aktywność fizyczna osób starszych

Aktywność fizyczna u osób starszych
Aktywność fizyczna osób starszych – przykłady dobrego działania       Jednym czynników warunkujących nie tylko prawidłowy rozwój organizmu ale także prawidłowy przebieg procesów starzenia się, jest wydolność i sprawność fizyczna. Wysoki ich poziom uzyskany w młodości i podtrzymywany w okresie dojrzałości przez sport i ćwiczenia fizyczne oraz różne formy rekreacji ruchowej i turystyki zapewnia nie tylko zdrowie , ale także wo...

plik docx

Geriatria wyklady

Materialy z wykladow z przedmiotu geriatria

Tematy oraz konspekty wykładów z przedmiotu Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne do opracowania w oparciu o e-learning.

Sytuacja zdrowotna ludzi w podeszłym wieku w Polsce

Wybrane modele opieki geriatrycznej na świecie

Choroby układu ruchu

Infekcyjne stany chorobowe w wieku podeszłym

Specyficzne problemy geriatryczne (stan odżywiania, odleżyny, nie trzymanie zwieraczy)

plik doc

Sytuacja socjalna osób w podeszłym wieku


SYTUACJA SOCJALNA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU ANNA DOBROWOLSKA GR. 4 2008/2009r Starzenie się organizmu jest procesem fizjologicznym i niekoniecznie wiąże się z chorowaniem. Jednak wielochorobowość i niesprawność prowadzące do niedołęstwa występują znacznie częściej u ludzi starszych niż w młodszych grupach wiekowych. W Polsce szacuje się, że populacja osób starszych powyżej 65 roku życia stanowi grupę liczącą pr...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,