plik doc

powikłania pooperacyjne

powikłania pooperacyjne wczesne i późne
POWIKŁANIA POOPERACYJNE       Okres pooperacyjny kryje w sobie wiele niebezpieczeństw, podobnie jak sam zabieg operacyjny. Dokładne przygotowanie chorego do zabiegu, a także wnikliwa obserwacja po zabiegu, polegająca na wczesnym uchwyceniu najmniejszej zmiany w organizmie oraz prawidłowa pielęgnacja, oparta na wiedzy zawodowej, pozwalają uniknąć wielu powikłań pooperacyjnych.       Każde działanie diagnostyczne i le...

plik doc

powikłania pooperacyjne

Opis powikłań pooperacyjnych
POWIKŁANIA POOPERACYJNE       Okres pooperacyjny kryje w sobie wiele niebezpieczeństw, podobnie jak sam zabieg operacyjny. Dokładne przygotowanie chorego do zabiegu, a także wnikliwa obserwacja po zabiegu, polegająca na wczesnym uchwyceniu najmniejszej zmiany w organizmie oraz prawidłowa pielęgnacja, oparta na wiedzy zawodowej, pozwalają uniknąć wielu powikłań pooperacyjnych.       Każde działanie diagnostyczne i lecznicze zwią...

plik pdf

Standard opieki pooperacyjnej po cięciu cesarskim

Celem cięcia cesarskiego jest operacyjne zakończenie ciąży lub porodu, gdy dalsze oczekiwanie na ich naturalny przebieg stwarza znaczące niebezpieczeństwo dla matki i dziecka. Jest najczęściej wykonywaną procedurą opera- cyjną w położnictwie. Wskazania do wykonania tego za- biegu obecnie dzieli się na wskazania prewencyjne, profi- laktyczne lub elektywne [5]. Po porodzie rozpoczyna się okres połogu trwający 6–8 tygodni, w którym następuje cofanie się zmian spo...

plik doc

uśmierzanie bólu pooperacyjnego u dzieci

jak w tytule
Uśmierzanie bólu pooperacyjnego u dzieci Dzieci są ?terapeutycznymi i farmakologicznymi sierotami? a to z powodu odmawiania im prawa do nowoczesnych technik leczniczych i leków i to nie tylko przeciwbólowych.x x Shirkey HC. J Pediatr.1968 Przyczyny trudności w leczeniu bólu u dzieci Przekonanie o tym, że: dzieci nie odczuwają bólu dzieci nie pamiętają bólu istnieje ryzyko uzależnienia się od opioidów. Trudności w ocenie bólu. Obawa przed działaniami niep...

plik doc

Leczenie bólu pooperacyjnego


Leczenie bólu pooperacyjnego Ból pooperacyjny jest rodzajem bólu ostrego i powstaje w wyniku śródoperacyjnego przerwania ciągłości tkanek lub narządów. Źródłem są uszkodzone tkanki powierzchowne (skóra, tkanka podskórna, błony śluzowe), jak również struktury położone głębiej (mięśnie, powięzie, więzadła, okostna). Kiedy mamy do czynienia z rozległym zabiegiem chirurgicznym, oprócz bólu somatycznego powierzchownego i głębokiego, pojawia się także element trzewny, wywołany zarówno przez sku...

plik pdf

Standard opieki pooperacyjnej po cięciu cesarskim

Celem cięcia cesarskiego jest operacyjne zakończenie ciąży lub porodu, gdy dalsze oczekiwanie na ich naturalny dziecka. Jest najczęściej wykonywaną procedurą opera- cyjną w położnictwie. Wskazania do wykonania tego za- biegu obecnie dzieli się na wskazania prewencyjne, profi- laktyczne lub elektywne [5]. Po porodzie rozpoczyna się okres połogu trwający 6–8 tygodni, w którym następuje cofanie się zmian spowodowanych ciążą i porodem [6–8]. przebieg stwarza znaczą...

plik txt

testy NLPZ


->NLPZ odmiennie ni¿ narkotyczne leki p/ból: (1)s¹ ma³o skuteczne bólach trzewnych, (2)wywieraj¹ dz. p/zapalne, z którego poczêœci mo¿e wynikn¹æ ich dz. p/ból, (3)ogólnie har. siê lepsz¹ dostêpnoœci¹ biol. po zast. doustnym, (4)ie wykazuj¹ tolerancji, zle¿noœci fizycznej i psychicznej ->Dzia³anie p/ból wiêkszoœci NLPZ wynika z hamowania przez leki g³ównie syntezy: (c)prosaglandyn ->Hamowanie COX przez NLPZ jest g³ównymmechanizmem odpowiedzialnym za ich dz.: (1)p/ból, (2)p/zap., (3)p/gor¹...

plik doc

testy z chirurgii

testy z chirurgii
Chirurgia Początek formularza Dół formularza Przepukliną ześlizgową nazywamy: a. przepuklinę, która powstała na skutek zsunięcia się narządu przez wrota do worka przepukliny b. przepuklinę, którą nie sposób jest odprowadzić c. przepuklinę w bliźnie pooperacyjnej d. przepuklinę, w której część ściany jelita uległa uwięźnięciu przy zachowanej drożności jelita e. przepuklinę okołoprzełykową Do najczęstszych przyczyn niedrożności jelita grubego u osób dorosłych n...

plik pdf

rola fizjoterapii

Rola fizjoterapii
ROLA FIZJOTERAPII Moją wypowiedź pozwolę sobie rozpocząć od przytoczenia definicji fizjoterapii. „Fizjoterapia jest działem medycyny klinicznej stosującym uznane przez nauki metody przyrodolecznictwa do rehabilitacji oraz do leczenia uzupełniającego farmakoterapię i leczenie operacyjne. Leczenie metodami fizjoterapii polega na wywoływaniu fizjologicznych reakcji tkanek za pomoc bodźców fizycznych np.: mechanicznych, termicznych, osmotycznych, elektrycznych, fotoaktynicznyc...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,