plik doc

nauka i wiedza naukowa

dostałam 5:)
?Czy filozofia jest nauką czy wiedzą?? Czy filozofia jest nauką czy wiedzą? Rozmyślając nad tym, jaką mam wybrać odpowiedź, wiem, że jakiej bym nie udzieliła będzie ona prawidłowa. Często filozofia zadaje pytania, na które nauka nie jest w stanie do końca odpowiedzieć tylko dlatego, że pytania te leżą poza zasięgiem jej zainteresowań bądź metod jej badań naukowych. Ale czy to znaczy nie może być on...

plik doc

Metodologia badań pedagogicznych

Notatki do egzaminu z przedmiotu - Metodologia badań pedagogicznych. Zostały napisane na podstawie slajdów z wykładów oraz książki M. Łobockiego "Metody i techniki badań pedagogicznych"
POJĘCIE NAUKI: * społeczna działalność, której celem jest poznanie rzeczywistości, aby ją opanować i zmieniać pod kątem potrzeb człowieka * potocznie: czynność uczenia kogoś lub uczenia się * przedmiot nauczania w szkołach * każda dyscyplina naukowa uprawiana w zespołach badawczych, instytucja...

plik doc

Metodologia badań pedagogicznych

Notatki te zostały przygotowane na egzamin z Metodologii badań pedagogicznych. Notatki na podstawie wykładów oraz książki - M.Łobocki "Metody i techniki badań pedagogicznych"
POJĘCIE NAUKI: * społeczna działalność, której celem jest poznanie rzeczywistości, aby ją opanować i zmieniać pod kątem potrzeb człowieka * potocznie: czynność uczenia kogoś lub uczenia się * przedmiot nauczania w szkołach * każda dyscyplina naukowa uprawiana w zespołach badawczych, instytucjach naukowyc...

plik doc

andragogika- zagadnienia

andragogika, zagadnienia
PRACA ? ma charakter wymiarowy, wieloznaczność wynika z faktu ze różne nauki inaczej definiują pracę: 1. filozofia: rozpatrywana jako zjawisko w życiu społeczeństwa i jednostki rozpatrywana punktu widzenia wartości. 2. Socjologia jako proces społeczny będący podstawą bytu społecznego jednostek. 3 Prawo: jako umowa miedzy stronami regulowana kodeksem prawnym. 4. ekonomia: jako wydajne zadanie nastawione na uzyskanie zysku którego wymiar ustala pracodawca....

plik doc

pedagogika wykłady

Pedgogika
PEDAGOGIKA OGÓLNA Program i literatura przedmiotu: Pedagogika ? jej geneza i rozwój, Pedagogika jako nauka w kontekście współczesnych ujęć nauki i poznania naukowego, Kierunki rozwoju teorii pedagogicznych, Współczesne prądy i kierunki pedagogiczne. Literatura: ?Alternatywy myślenia o/dla edukacji? ? wybór tekstów pod red. Z. Kwiecińskiego ? Warszawa 2000, ?Pedagogika ogólna ? problemy aksjologiczne? pod red. Mariana Nowaka i Teresy Kukołowicz ? Lublin 1987, ?L...

plik doc

socjologia - ściąga

Najważniejsze informacje dotyczące socjologii..
Metoda socjologiczna polega na zastosowaniu pojęć i teorii socjologicznych do wyjaśnienia zjawisk badanych przez inne nauki. Najogólniej mówiąc metoda socjologiczna może być stosowana np. w psychologii, gdzie przy jej pomocy szuka się społecznych wyznaczników zachowań ludzkich lub w ekonomii kiedy wyjaśniając przebieg procesów gosp. ekonomista odwołuje się do takich czynników jak struktura grup w których te zjawiska zachodzą albo tradycje kult...

plik doc

Socjologia-sztompka

Socjologia sztompka-ściąga
AKULTURACJA:  proces  wdrażania  jednostki  do  kultury  innej  niż ta,  którą nabyła  przez  wychowanie  (socjalizację).  AUTOTELICZNE  STOSUNKI  SPOŁECZNE:  takie,  których  sens  i  cel  leży  w  samym  obcowaniu  partnerów  ze  sobą,  bez  względu  na  jakiekolwiek  inne  korzyści.  ANTYNATURALIZM:  pogląd  o  zasadniczej  odmienności  rzeczywistości  przyrodniczej  i  społecznej. ANTYPOZYTYWIZM:  pogląd  o  konieczności  wypracowania  w  naukach  społecznych...

plik doc

Różnice pomiędzy pomocą społeczną a opieką społeczną

Praca mająca na celu objaśnienie różnic, pomiędzy Pomocą społeczna a opieką.
      Różnice pomiędzy pomocą społeczną a opieką społeczną. Pomoc Społeczna jest zagadnieniem interdyscyplinarnym, jest instytucją polityki społecznej i częścią działu administracji rządowej o nazwie zabezpieczenie społeczne. Problematyką ta zajmują się różne dziedziny nauki, zwłaszcza pedagogika i nauki społeczne. W doktrynie prawa przedmiotowa dziedzina łączona jest z prawem administracyjnym, p...

plik doc

Mechanizmy ewolucji

Wykłady z mechanizmów ewolucji z kierunku biologia
Wykład I (13 pazdziernik 2006) Zmienność w populacjach naturalnych W danej populacji występuje zmienność. Stałość gatunku wiąże się z genotypem (cechy fizjologiczne, behawioralne, zewnętrzne), ale czasem następuje rozchwianie genotypów i osobniki z populacji różnią się niekiedy bardzo znacznie. Genom (genotyp) – zespół chromosomów danego osobnika. Pierwotnym źródłem zmienności są mutacje (zmiany zapisu informacji genetycznej): - punkto...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,