plik pdf

Lit. powszechna: ćwiczenia, lektury i pojęcia

Plik zawiera materiały z ćwiczeń z lit. powszechnej, pojęcia z nią związane, streszczenia licznych lektur i ich ujęcia problemowe. Lektury np.: Żołnierz Samochwał, Boska Komedia, Cyd, Czerwone i czarne, Pani Bovary (niestety są też literówki)
Ćwiczenia, lektury i pojęcia – Powszechna BIBLIA: różnice między ewangeliami (zapłata za przyniesienie wiadomości, dobra nowina): św. Marek – uczeń św. Piotra, do nie-żydów, 60/70r, język żywy, prosty, emocjonalny, waga na uczucia, fakty, brak interpr...

plik odt

filozofia - POJĘCIA

PODSTAWOWE POJĘCIA
Aksjologia- ogólna teoria wartości i wartościowania. Bada naturę różnego rodzaju wartości , szczególnie etyczno- moralnych i estetycznych- ich pochodzenie, sposób istnienia, strukturę. Aliencja- (wyobcowanie)- poczucie izolacji od społeczeństwa, nieutożsamianie się ze społecznością lokalną i ponadlokalną, utrata tożsamości jednostki. Aliencja negatywna-eksteriryzacja- zaprzeczenie swemu wnętrzu, utrata własnej istoty, wyobcowanie. -Apriori,- przed doświadczeniem, bez...

plik doc

pojęcia z dydaktyki

Krótkie i rzeczowe wyjaśnienie podstawowych pojęć z dyd. historii.
Nauczanie ? działalność nauczyciela, o charakterze planowej, celowej pracy, ukierunkowanej na wyposażenie uczniów w wiadomości, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie ich uzdolnień. Nauczanie związane jest z uczeniem się, obydwa pojęcia tworzą wspólnie pojęcie kształcenia. Nauczanie jest przedmiotem badań dydaktyki. Pojęcie nauczanie zadomowiło się na stałe w słowniku pedagogów w XVII wieku, po ukazaniu się dzieła...

plik doc

METODOLOGIA pojęcia metody fazy procesu badawczego

Metodologia badań pedagogicznych wykład 1 Podstawowe pojęcia, metody, fazy procesu badawczego
Metodologia badań pedagogicznych wykład 1 PODSTAWOWE POJĘCIA Metoda ? to typowe, powtarzalne sposoby zbierania, przetwarzania i analizowania Metoda badawcza ? to typowe, powtarzalne, zweryfikowane i sprawdzone sposoby zbierania, gromadzenia i interpretacji danych empirycznych, zmierzające do uzyskania maksymalnie uzasadnionych odpowiedzi na pytania stawiane w badaniach....

plik pdf

Lalak Danuta Pilch Tadeusz - Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej

Lalak Danuta Pilch Tadeusz - Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej
ELEMENTARNE POJĘCIA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ Redakcja naukowa Danuta Lalak i Tadeusz Pilch Redakcja Józef Marek Śnieciński Opracowanie graficzne Dariusz Górski Korekta Ewa Różycka i Copyright by Wydawnictwo Akademickie „Żak" and Danuta Lalak, Tadeusz Pilch ISBN 83-88149-12-1 Wydawnictwo Akademickie „Żak" Teresa i Józef Śniecińscy 02-127 Warszawa, ul. Mołdawska 13/56 tel./fax 822-82-67...

plik rtf

Starożytność - pojęcia.

Pojęcia, terminy --> starożytność.
Historia Wychowania -- > Starożytność-- > pojęcia. Krypteje - powstania niewolnicze, organizowane nocą. Hoplita - 30letni męzczyzna, pełnoprawny obywatel starozytnej Sparty, posiadał prawa, mógł zasiadać we władzy, podejmować decyzje. Ponadto musiał się ożenić aby płodzić zdrowe dzieci najlepiej męzczyzn. Lakonia - półwysep grecki gdzie znajdowała się Sparta. Likurg - starożytny organizator wychowania w Sparcie. Efebia - czas bezpośredniego przygotowa...

plik doc

Terroryzm -podstawowe pojęcia

Wybrane aspekty zwalczania terroryzmu-podstawowe pojęcia związane z terroryzmem
Słowo “terror” weszło w użycie w czasach Rewolucji Francuskiej po 1789 roku. Oznaczało wówczas “twardą”, krwawą politykę wobec wszelkich, prawdziwych i domniemanych “wrogów ludu.” Spopularyzowane zostało w czasie w czasie rządów jakobinów, którzy sami je nazwali “terrorem.” Prostą dystynkcję między terrorem a terroryzmem zwięźle wyraził Frederick Hacker, określając terror jako przemoc rządzących, legalnych org...

plik doc

Jan Szczepański

Książka Jana Szczepańskiego elementarne pojęcia socjologii
Jan Szczepański Elementarne Pojęcia Socjologii Od autora Niniejsze wydanie jest przedrukiem rozszerzonego wydania, które ukazało się wiosną 1970 roku. Nakład rozszedł się tak szybko, że nie zdążyłem przygotować zapowiedzianego słowniczka pomocniczego terminów socjologicznych. Zostały w tym wydaniu poprawione tylko błędy rzeczowe, jakie zakradły się do poprzedniego wydania, oraz usunięte niektóre potknięcia stylistyczne. Poza tym...

plik doc

architektura pojęcia

wazniejsze pojęcia architektoniczne
Ambit - obejście., w architekturze kościelnej powstaje z przedłużenia naw bocznych i poprowadzenia ich wokół prezbiterium. Pojawiło się w średniowieczu. Najczęściej występuje w kościołach związanych z pielgrzymkami. (obręb) - obejście wokół domu lub dziedzińca klasztornego Amfiprostyl- (greck.) świątynia, lub inny budynek, zaopatrzony tak od przedniej, jak od tylnej strony właściwego wnętrza świątyni (?cella?) otwartą kolumnadą. Ten rodzaj budowli napoty...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,