plik doc

Pojęcia i systemy pedagogiczne-Antypedagogika i postpedagogika

Notatka dotyczy głównych przedstawicieli Antypedagogiki i Postpedagogiki
ANTYPEDAGOGIKA I POSTPEDAGOGIKA I. Główni przedstawiciele Antypedagogiki: Heinrich Kupffer ? urodzony w 1924r., profesor i wykładowca pedagogiki społecznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kiel. Przez kilkadziesiąt lat był członkiem zarządu Niemieckiego Ruchu Obrony Praw Dziecka. Obecnie jest niezależnym publicystą i terapeutą w Berlinie. Większość swoich publikacji poświęcił antypedagogicznej perspektywie badań...

plik docx

pojęcia i systemy pedagogiczne szkoła nowoczesna

wyklad z przedmiotu pojecia i systemy pedagogiczne

21.12.08

Trzy modele Szkoły nowoczesnej:                             * Model terapeutyczny                                       * Model refleksyjny                                     *Model emancypacyjny

plik doc

Pojęcia i systemy pedagogiczne

Notatki z przedmiotu: Pojęcia i systemy pedagogiczne
Pojecia i systemy pedagogiczne wykład Spis treści: Charakterystyka poznania naukowego, Metody poznania naukowego, Specyfika procedury poznawczej ? Metodologia badań społecznych, Myślenie rozumiejące- wyjaśnianie w poznaniu naukowym, Charakterystyka technik badawczych, Pomiar w badaniach naukowych, Charakterystyka niektórych narzędzi stosowanych w badaniach, Metody poznawcze, Rodzaje wnioskowania, Zagadnienia strukt...

plik doc

Pojęcia i systemy pedagogiczne

opracowane pytania do egzaminu...
1.    RODZAJE WIEDZY WG M. SCHELERA       Mit podanie – jako niezróżnicowane proformy wiedzy religijnej, metafizycznej, przyrodniczej, historycznej. Mity i podania starają się usystematyzować religię, poglądy, światopogląd, wiedzę o naukę.       Wiedza zawarta w implicite w naturalnym języku ludzi.       Wiedza religijna – wiedze, która posiadamy i posługujemy się nia pochodzi z religii     &nbs...

plik doc

Pojecia i systemy pedagogiczne - wykłady

Materiały na egzamin z pojec i systemów pedagogicznych.
Ogólna struktura systemu pojęć pedagogicznych EDUKACJA WYCHOWANIE                         KSZTAŁCENIE NAUCZANIE       UCZENIE SIĘ System oświatowo-wychowawczy środowisko wychowawcze, proces wychowania, sytuacja wychowawcza, akt wychowawczy, pojęcia związane z okresami rozwojowymi wychowanków, interakcja wychowawcza, cele, treści, metody, formy wychowani...

plik docx

Pojęcia i systemy pedagogiczne

Są to notatki z pojęć i systemów pedagogicznych przydatne na zaleczenie ćwiczeń na pierwszym roku pedagogiki.

Pojęcia i systemy pedagogiczne:

1.wychowanie-to oddziaływanie wychowawców na wychowanków

 -celowe sterowanie procesem uczenia się

 -prosces samoistnego, samorzutnego rozwoju wychowanka w wyni...

plik txt

podstawowe pojęcia i systemy pedagogiczne

asbvfajfbaf
Temat: Problematyka wychowania, funkcjonowanie nauczyciela oraz relacje wychowawcze na podstawie ksi¹¿ki pod tytu³em: "Kierunki rozwoju edukacji w zmieniaj¹cej siê przestrzeni spo³ecznej pod redakcj¹ profesor doktor habilitowanej Agaty Cudowskiej"       Wychowaniem mo¿na nazwaæ œwiadome oddzia³ywanie przez wychowawcê na wychowanka, maj¹ce na celu wytworzenie pewnej zmiany w jego osobowoœci. Zmiany te powinny obejmowaæ zarówno stronê poznawcz¹ jak i instrumentaln...

Ostatnie wyszukiwania