plik pdf

Start i lądowanie samolotu Zlin-43

Obliczenie długości startu i lądowania samolotu Zlin 43.
POLITECHNIKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ WYDZIA BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA SAMOLOTÓW SILNIKÓW KATEDRA SAMOLOT W I SILNIK W LOTNICZYCH Mechanika lotu Temat: Obliczenie długości startu samolotu Zlin Z-43. Kieś Dariusz 3LD, A Celem niniejszej pracy jest obliczenie d długości startu i lądowania dowolnie wybranego dowania samolotu lekkiego. Ta praca pokazuje spos b obliczenia i wyniki na przyk sposób przykładzie lekkiego samolotu szkolno – re...

plik pdf

Komorowe zaburzenia rytmu serca

Standardy według Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Standardy PTK KOMOROWE ZABURZENIA RYTMU SERCA Opracowane przez Komisję: Przewodnicząca: Prof. Maria Trusz-Gluza Śląska Akademia Medyczna - Katowice Prof. Andrzej Dąbrowski Wojskowa Akademia Medyczna - Warszawa Prof. Zdzisława Kornacewicz-Jach Akademia Medyczna - Szczecin Dr hab. Piotr Kułakowski Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - Warszawa Prof. Marian Markiewicz Akademia Medyczna - Lublin Prof. Włodzimierz Musiał Akademia...

plik pdf

tematy prac licencjackich pielegniarstwo

Przykladowe tematy pra dyplomowych na pielegniarstwie
Proponowane tematy prac licencjackich kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne na rok akademicki 2006/2007 Liczba studentów: 115 Liczba tematów: 117 Wybór tematu powinien być dokonany do 21.01.2007 roku. W tym celu należy pobrać odpowiedni druk z Dziekanatu, uzyskać na nim akceptację Promotora wybranego tematu, złożyć podpis oraz odnieść do Dziekanatu. PRACOWNIA PATOFIZJOLOGII BŁON BIOLOGICZNYCH Adres : ul. Święcickiego 6, 60-781 P...

plik pdf

IPO jabłka

IPO
Metodyka INTEGROWANEJ PRODUKCJI JABŁEK Zatwierdził na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zmianami) Adam Zych Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Warszawa, marzec 2005 r. Metodyka: Integrowana Produkcja jabłek marzec 2005 r. Zatwierdzam Opracowanie zbiorowe pod kierunkiem mgr Jerzego Mocheckiego Zespół autorów: doc. dr hab. Anna Bielenin, mgr Krystyna Jaworska, dr Dorota Kruczyńska dr...

plik txt

Gerard Mietzel Wprowadzenie do psychologi

Przekład
            GERD MIETZEL Wprowadzenie do psychologii podstawowe zagadnienia przek³ad: Ewa Pankiewicz GWP GDAÑSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE Gdañsk 2002 Podrêcznik akademicki dotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Recenzje wydawnicze: prof. dr hab. Jerzy Brzeziñski prof. dr hab. Alina Kolañczyk Tytu³ orygina³u: Wege in die Psychologie Copyright (c) J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Stuttgart 1994 Copyright (c) fo...

plik pdf

standardy medycyna szkolna

standardy medycyna szkolna
Instytut Matki i Dziecka Zak³ad Medycyny Szkolnej STANDARDY W PROFILAKTYCZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI SPRAWOWANEJ PRZEZ PIELÊGNIARKÊ LUB HIGIENISTKÊ SZKOLN¥ I LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Warszawa 2003 1 StandardyVa.p65 1 04-09-21, 12:23 2 StandardyVa.p65 2 04-09-21, 12:23 Publikacja opracowana i wydana w ramach programu polityki zdrowotnej „Wdra¿anie standardów w opiece zdrowotnej nad populacj¹ w wieku szkolnym” ze œrodków Ministerstw...

plik pdf

plan

.
Czas od Czas do Liczba godzin Data Zajęć: 2013-02-08 piątek 16:00 17:40 18:30 17:35 18:25 19:15 2h00m 1h00m 1h00m Przedmiot Ekonomia Ekonomia Ekonomia Forma zaj. Wyk Cw Cw Grupy OP/12/NN OP/12/1/NN OP/12/2/NN Sala bud.A 202 bud.A 103 bud.A 103 Prowadzący dr Stanisław Drobny dr Stanisław Drobny dr Stanisław Drobny Forma zaliczenia Egzamin Zaliczenie ocena Zaliczenie ocena Uwagi Data Zajęć: 2013-02-09 sobota 8:50 10:30 12:10 14:40 16:20 18:50 10:25 12:05 14:35 16:15 18:45 20...

plik doc

Ogłoszenie 17.06.2011

EGZAMIN Z PRZEDMIOTU KINEZYTERAPIA ? PROF. DR HAB. A. MARCHEWKA ODBĘDZIE SIĘ: 24.06.2011 GODZ. 16.00 AULA ? EGZAMIN TEORETYCZNY, 25.06.2011 GODZ. 8.00 SALA 012bA ? EGZAMIN PRAKTYCZNY. Wpisy do indeksów u mgr Kamili Sobaś odbędą się w dniu 24.06.2011
Uwaga II rok fizjoterapii !!!       Dr B. Szczepanowska-Wołowiec będzie obecna we Wszechnicy Świętokrzyskiej w dniach :17.06.2011 godz. 1od godz. 12:30 sala 3 A       Wpisy do indeksów u mgr Kamili Soba...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,