plik doc

pedagogika społeczna

Wykłady z pedagogiki społecznej - ukw
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA – WYKŁADY Podstawowe informacje       HELENA RADLIŃSKA (1879-1954). – tylko do przeczytania  Urodzona w elitarnej rodzinie. Rodzice to zasymilowani Żydzi, bdb wykształceni. Zajmowała się edukacją dzieci wiejskich(wykluczonych). Salon rodziny tworzyli pisarze, muzycy, aktorzy, malarze (wartością afirmowaną była walka o niepodległość i wartości: patriotyzm, wrażliwość społeczna, praca oświatowa). W młodości naje...

plik doc

pedagogika społeczna

geneza pedagogiki społecznej
1. GENEZA I ROZWÓJ PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ Ped. Społ- to nauka praktyczna, rozwija się na skrzyżowaniu nauk o człowieku biologicznych i społecznych, dzięki własnemu punktowi widzenia najkrócej go określamy, jako wzajemne zainteresowanie człowieka w różnych fazach jego życia, a z kręgami i bytu i kultury, wpływem ludzi na zapewnienie bytu wartościom poprzez ich przejęcia i krzewienie oraz przetwarzanie środowisk siłami człowieka (wg Radlińskiej). To również nauka...

plik doc

Socjologia Zdrowia

socjologia, polożnictwo, I rok (sum)
SOCJOLOGIA - WYKŁADY WYKŁAD ? 1 1. Co to jest socjologia ? Nauka o budowie wewnętrznej społeczeństwa, nauka o dynamice społecznej i zjawiskach które w niej zachodzą. 2. geneza socjologii: - filozofia społeczna, - August COMTE ? jako pierwszy mówił o socjologii jako nauki odrębnej , - kolejne pokolenia: - M. WEBER - E. DURKHEIM - IG. SIMMEL Lata 50 XX wieku pojawia się rozwój subdyscypliny. SOCJOLOGIA MEDYCYNY- koncentracja na...

plik doc

pedagogika społeczna

znajdziesz tu odpowiedzi na pytania, z pierwszej strony tekstu, prócz odpowiedzi na pytania od13 do18
Pedagogika społeczna 1 funkcje rodziny według wybranego autora (M. Ziemska Z Tyszka) 2 Przemiany współczesnej rodziny w Polsce 3 Problemy współczesnej rodziny w Polsce 4 Założenia w pracy pedagogicznej Józefa Czesława Babickiego 5 etapy zespołu badań wg Heleny Radlińskiej 6 określenie pojęcia środowiska 7 składniki środowiska wg Radlińskiej 8 ogólne założ...

plik doc

stres

skrypt dla studentów pielęgniarstwa
Dydaktyka –wykłady z greckiego didasco – uczę, nauczam i didescalos – nauczyciel, pouczający. Po raz pierwszy termin użyty w Niemczech w XVII w. Oznacza naukę o nauczaniu i uczeniu się, należącą do rodziny dyscyplin o wychowaniu – nauk pedagogicznych. Wg niemieckiego dydaktyka z XVII w. Wolganga Ratkego jest nie tylko sztuką nauczania, ale również wychowania. Podobnie uważał znany dydaktyk czeski Jan Amos Komeński – autor opublikowanego dzieła „Wielka...

plik doc

RODZINA W DOBIE PRZEMIAN


Współczesne tendencje przemian rodziny. Podejmując problematykę przemian zachodzących w rodzinie współczesnej, należy mieć na uwadze to, iż jest ona z natury swej bytem dynamicznym, nigdy dokończonym i zamkniętym. Według F. Znanieckiego jest on ?światem w rozwoju?, w którym nie ma rzeczy niezmiennych, chociaż są w niej różne elementy bardziej trwałe mniej podatne na zmiany, występujące zawsze, gwarantujące jej tożsamość i jej kontynuację w każdym społeczeństwie i na każdym poziomie jego r...

plik doc

socjologia wychowania

notatki z wykladow z socjologi wychowania
Socjologia wychowania(2 wykłady- 17.10.2010) ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE       Grupa dla osobnika mającego zostać jej członkiem po odpowiednim przygotowaniu wytwarza odrębne środowisko społeczne , które nazywamy ŚRODOWISKIEM WYCHOWAWCZYM .       Grupa ujmuje styczność między kandydatem na członka ,a każdą osobą lub grupą, należąca do jego środowiska wychowawczego jako specyficzny stosunek społeczny obejmujący pewne obu...

plik doc

Rodzina definicja i funkcje

Rodzina definicja i funkcje
17. Zaprezentuj wybraną definicję rodziny, wymień i omów funkcje rodziny. Rodzina to mała grupa społeczna, składająca się z rodziców, dzieci i krewnych: rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi więź rodzicielska, stanowiąca podstawę w wychowaniu rodzinnym, jak również więź formalna określająca obowiązki rodziców i dzieci względem siebie. Do głównych funkcji rodziny zalicza się:       f. prokreacyjne       przygotowan...

plik doc

KOBIETA A MODEL RODZINY NA TLE PRZEMIAN USTROJOWYCH W POLSCE


KOBIETA A MODEL RODZINY NA TLE PRZEMIAN USTROJOWYCH W POLSCE ? DEMOGRAFIA Posługując się Tofflerowską terminologią każdemu z wyróżnionych przez niego etapów rozwoju społeczeństw, przyporządkować można analogiczną formę rodziny. I tak w społeczeństwach preidustrialnych dominował jeden typ rodziny, tzw. rodzina wielopokoleniowa, druga fala przyniosła rodzinę nuklearną (tradycyjną). W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że składała się ona z męża ?zarabiającego na życie rodziny, żony g...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,