plik doc

Stres i patologie w miejscu pracy


6. Stres i patologie w miejscu pracy. Patologia ? odchylenia od stanu normalnego. Do najbardziej rozpowszechnionych i uważanych za najgroźniejsze zjawisk patologicznych zaliczamy mobbing i molestowanie seksualne. Mobbing - to celowe, systematycznie powtarzające się (przez dłuższy czas) zachowanie naruszające godność osobistą pracownika. Zazwyczaj ma na celu: poniżenie, ośmieszenie, zaniżenie samooceny nękanego, całkowite wyeliminowanie lub odizolowanie pracownika od jego współpracowni...

plik doc

patologie w szkole

patologie w szkole na podstawie wybranej literatury
PATOLOGIE WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE Młodzież szkolna od samych początków istnienia szkoły sprawiała różnorodne trudności wychowawcze, dlatego też od najdawniejszych czasów podejmowano właściwe kroki, aby zapobiegać tym negatywnym zjawiskom; początkowo zapewne tłumaczono młodzieży, iż jej zachowanie jest nie na miejscu, przez co powinni się zastanowić i zmienić swoje postępowanie, młodzi ludzie dostrzegali zaś swe błęd...

plik doc

patologie społeczne dewiacja samotnicza czyli samobójstwo

praca na temat samobójstwa + statystyki
się w tym akcie mrocznych tajemnic, nieczystych sił, nadprzyrodzonych mocy. Zwykły śmiertelnik nie potrafił zrozumieć, dlaczego z całego otaczającego go świata przyrody tylko człowiek podnosi na siebie rękę. Codziennie na całym świecie ponad 1000 osób umiera śmiercią samobójczą. Liczba prób samobójczych jest prawdopodobnie kilkakrotnie większa. Statystyki w różnych krajach prowadzone są w rozmaity sposób. Nie zawsze odnotowywany jest fakt samobójczego...

plik doc

patologie społeczne


Temat: Patologie społeczne Patologie społeczne to takie zachowania ludzkie, które odbiegają od pewnych norm społecznych i etyki. Mają one różne przyczyny. Przeważnie można się z nimi spotkać w tzw. środowiskach patologicznych. A jest ich w dzisiejszych czasach naprawdę dużo. Najczęstszym powodem takich postępowań jest: bieda i złe warunki życiowe. To powoduje, że ludzie słabi psychicznie posuw...

plik doc

Patologie społeczne

wykłady
PATOLOGIE SPOŁECZNE Patologie możemy zdefiniować jako naukę o cierpieniu. Jest połączeniem dwóch słów: patos(choroba, cierpienie) i logos(nauka). Definicja Patologii wg Malca 1986r. ? patologia społeczną jest ogół przypadków śmierci, obniżenia moralnego, pogorszenia samopoczucia i strat materialnych spowodowanych naruszeniem reguł prakseologicznych,moralnych i prawnych oraz postępowaniem autodestrukcyjnym. Autorzy, którzy zajmują się problematyką uważają iż przedmiotem, k...

plik doc

Patologie społeczne- prostytucja, narkomania, samobójstwa

opracowanie dot. tematów z patologii społecznych
Patologie społeczne PROSTYTUCJA Prostytucję definiuje się w różnorodny sposób. Na podstawie obszernego przeglądu literatury Mc Caghy z stwierdza, że prostytucję określają trzy następujące przesłanki: Zachowanie, które dla klienta ma znaczenie seksualne i zmierza do zaspokojenia jego popędu ( bez względu na formę choćby zboczoną, tego zachowania); Element transakcji ekonomiczne...

plik doc

Notatki patologie społeczne

Notatki z wykładw z przedmiotu Patologie społeczne
Czynniki biogenne i osobowość determinujące zachowania dewiacyjne i przestępcze. Cezary Lombroso ? prekursor nurtu antropologicznego w kryminologii. Prowadził badania porównawcze budowy ciała i czaszki więźniów w porównaniu do ?człowieka normalnego? Na podstawie swoich doświadczeń wydał książkę w 1976 r. ?Człowiek zbrodniarz w stosunku do antropologii i jurysdykcji? Czyn przestępczy to zjawisko przyrodnicze i biologiczne uwarunkow...

plik doc

ściąga patologie społeczne

ściąga na patologie, bardzo dokładna i przydatna;)
PATOLOGIA-nauka o cierpieniu patos-choroba logos-nauka. Wywodzi się z koncepcji pozytywistycznych PAT.SPOŁ-naka o takich form.ludzkiej aktywności które postrze.są jako zło społeczne. Twórcą polskiej szkoły pat był A.Podgórecki TEORIE DUNHAJA- 1.ANOMIA to beznormie w życiu człowieka,normy przestaja odgrywaćrolę drogowskaźników w ludzkich dział. CZYNNIKI WYSOK.RYZY.ANOMII -rozpad więzi międzylud.(rozwód,bezrobocie) -nieprzywidywalność...

Ostatnie wyszukiwania