plik doc

ochrona własnosci intelektualnej

Temat: Omów pojęcie utworu w prawie autorskim. Przedmiotem prawa autorskiego jest "utwór" rozumiany jako dobro niematerialne. Tak pojmowany utwór, należy odróżnić od przedmiotu materialnego (tzw. „corpus mechanicum”) na jakim został utrwalony i za pomocą którego można się z nim zapoznać. W stosunku do przedmiotu materialnego na którym utrwalono utwór znajdą zastosowanie ogólne przepisy prawa cywilnego. Natomiast do "utworu" rozumianego jako dobro niematerialne zastosowanie znajdą głównie prze...

plik doc

ochrona własnosci intelektualnej

Temat: Omów pojęcie utworu w prawie autorskim. Przedmiotem prawa autorskiego jest "utwór" rozumiany jako dobro niematerialne. Tak pojmowany utwór, należy odróżnić od przedmiotu materialnego (tzw. „corpus mechanicum”) na jakim został utrwalony i za pomocą którego można się z nim zapoznać. W stosunku do przedmiotu materialnego na którym utrwalono utwór znajdą zastosowanie ogólne przepisy prawa cywilnego. Natomiast do "utworu" rozumianego jako dobro niematerialne zastosowanie znajdą głównie prze...

plik docx

ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

ochrona własności intelektualnej i przemysłowej- opracowanie.

Własność zbywalne i podlegające dziedziczeniu prawo podmiotowe bezwzględne; własność materialna rzeczy, mienie niematerialna intelektualna PRAWA PODMIOTOWE Bezwzględne prawa osobiste, prawa rzeczowe, prawa na dobrach niematerialnych, prawa do spadku, niektóre prawa r...

plik doc

Ochrona własnosci intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej
Zagadnienia na egzamin: Dozwolony użytek prywatny i publiczny Prawo cytatu Ochrona wizerunku Na egzamin: Prawa autorskie majątkowe. Prawa autorskie osobiste. Dozwolony użytek. Ochrona wizerunku Prawo własności intelektualnej reguluje takie stosunki prawne których podmiotami są dobra intelektualne Prawo własności intelektualnej Prawo autorskie prawo             własności przemysłowej Dobra niematerialne nie mają postaci...

plik pdf

PB Ochrona własności intelektualnej

Ściąga, która uratowała mi skórę na zaliczeniu na Politechnice białostockiej
Co mieści się pod pojęciem „własność intelektualna”? Własność intelektualna są to wszelkie wytwory ludzkiego umysłu. Co określa prawo własności przemysłowej? 1)stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych; 2)zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców; 3)za...

plik doc

Ochrona Własności Intelektualnej

test z OWI Monika Bartczak
Zestaw pytań z ochrony własności intelektualnej 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest:       działalność o indywidualnym charakterze       każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze       każda działalność twórcza 2. Warunkiem zaistnienia praw autorskich jest:       określona wartość utworu       właściwe przeznaczenie i sposób wyrażenia utworu   &nb...

plik docx

ochrona własności intelektualnej

ochrona własności intelektualnej

POJĘCIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ- pojęcie konwekcyjne, które pojawiło się w 1967 roku w konwencji ustanawiającej Światową Organizację Handlu (WIPO).

Własność intelektualna to wynik ludzkiej kreatywności i inwencji. Żeby zrozumieć to pojęcie, należy odwołać się do przedmiotów stosunków cywilno-prawnych. Obok...

plik docx

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


• Prawo autorskie osobiste i majątkowe ( czym się różnią; mogą pojawić się przykłady) • Utwór • Plagiat, a cytat • Dozwolony użytek prywatny- a publiczny + przykłady, • Różnica pomiędzy przeniesieniem praw autorskich a licencją • Wynalazek • Patent • Wzory użytkowe i przemysłowe • Znak towarowy • Oznaczenia geograficzne • Czym się zajmuje Urząd Patentowy (??) OCHRONA

plik doc

Ochrona własności intelektualnej

Zagadnienia dotyczące własność intelektualnej - prawo autorskie i własność przemysłowa.

      Prawo autorskie i własność przemysłowa jako elementy składowe własności intelektualnej.

1. W polskim prawie przez własność intelektualną należy rozumieć wszystko to, co powstało w drodze intelektualnego procesu i zostało ujęte w postaci materialnej (zapis, rysunek, szkic, przedmiot, plan, projekt, książka itp.). Własność intelektualna to in...

plik docx

Ochrona własności intelektualnej


Ochrona własności intelektualnej     PRAWO Prawo to zespół norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym jest to pojęcie wieloznaczne. Norma prawna to wynikająca z przepisów reguła postępowania, wydana lub usankcjonowana przez państwo, zagwarantowana przymusem państwowym. Norma prawna charakteryzuje się następującymi cechami:     ma charakter ogólny i nie indywidualizuje osoby, na której ciąży wynikający z niej obowiąz...

Ostatnie wyszukiwania