plik odt

ocena staruszka

ocena sprawności osób starszych
OCENA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY AKTYWNOŚCIĄ A STANEM ZDROWIA LUDZI W PODESZŁYM WIEKU Zakład Promocji Zdrowia Państwowego Zakładu Higieny Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia: M. Miller Dokonano oceny zależności pomiędzy aktywnością fizyczną, prospo­ łeczną i intelektualną a stanem zdrowia osób w podeszłym wieku. Ana­ liza wyników badania potwierdziła korzystny i wielostronny wpływ różnych form aktywności na stan zdrowia, oceniany w wymiarze biologicznym i...

plik odt

proces pielęgnowania pacjenta

proces pielęgnowania pacjenta nieprzytomnego
Proces pielęgnacyjny pacjenta nieprzytomnego Problem pielęgnacyjny Cel opieki Realizacja opieki Ocena wyników 1. możliwość wystąpienia niedrożności dróg oddechowych, krążenia i zaburzeń termoregulacji z powodu narastania ciśnienia mózgowego Wczesne rozpoznanie niewydolności oddechowej, krążenia i zaburzeń termoregulacji Podłączenie chorego do kardiomonitora w celu stałego monitorowania czynnoś...

plik doc

Badania przesiewowe u dzieci i młodzieży

Badania przesiewowe u dzieci i młodzieży Badania bilansowe są to badania przesiewowe, przeprowadzane w całej populacji i obejmują wszystkie dzieci w danej grupie wiekowej. Ich zadaniem jest ocena stanu zdrowia dzieci, wczesne wykrywanie chorób często występujących; wychwycenie dzieci podejrzanych o patologie, wymagających obserwacji lub diagnostyki, oraz dzieci chorych i określenie ich potrzeb zdrowotnych oraz sposobu ich rozwiązania, a także dostarczanie danych statystycznych o częstości wy...

plik docx

Planowanie pracy dydaktycznej,

Planowanie pracy dydaktycznej. Przygotowanie nauczyciela doprowadzenia zajęć merytoryczne, metodyczne i organizacyjne. Pomiar wyników kształcenia- kontrola, ocena, ewaluacja, funkcje kontroli i oceny, metody, techniki i narzędzia pomiaru dydaktycznego.

Temat: Planowanie pracy dydaktycznej. Przygotowanie nauczyciela doprowadzenia zajęć merytoryczne, metodyczne i organizacyjne. Pomiar wyników kształcenia- kontrola, ocena, ewaluacja, funkcje kontr...

plik doc

interna proces pielegnacyjny z zawałem mięśnia sercowego i hiperlipide

interna proces pielegnacyjny z zawałem mięśnia sercowego i hiperlipide
Diagnoza lekarska: Zawał mięśnia sercowego. Hiperlipidemia. Problem 1. Podejrzenie zawału mięśnia sercowego, silny ból za mostkiem promieniujący do lewej kończyny i żuchwy. Cel. Ocena stanu ogólnego, występowanie oraz nasilenie bólu. Interwencja pielęgniarska. - Monitorowanie ciśnienia tętniczego(częstość zależna od stanu chorego nie rzadziej niż co 2 godziny), - podłączenie kardiomonitoru oraz wykonani...

plik pdf

poczucie koherencji

poczucie koherencji, psychologia kliniczna. Artykuł pt. \"Poziom poczucia koherencji a ryzyko próby samobójczej\"
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS Andrzej POLEWKA Jan CHROSTEK-MAJ1 Stanis³aw KROCH1 Magdalena MIKO£ASZEK-BOBA 1 Ewa RYN Wojciech DATKA Wojciech RACHEL Poziom poczucia koherencji a ryzyko próby samobójczej1 The sense of coherence and risk of suicide attempt Celem pracy by³a ocena poziomu poczucia koherencji jako potencjalnego predyktora ryzyka samobójstwa. Analiz¹ objêto 7...

plik doc

chirurgia

PROCES
Data Dyżuru Dane o pacjencie (określające jego stan bio- psycho- społeczny) Problemy pielęgnacyjne. Potrzeby Cel opieki Plan opieki (uwzględniający czas realizacji Realizacja i ocena wyników opieki pielęgnacyjnej Wtorek 31.05.05 Pacjentka przyjęty ( dn. 31,05,2005) w oddział Chirurgii Naczyniowej. Z rozpoznaniem Cholelithiasis Pacjentka została przyjęta z powodu bólów w podbrzuszu. Parametry życiowe w dniu dzisiejszym kształtują się następująco: Temperatura 36,2 s...

plik doc

Proces pielęgnowania interna

Zawiera proces pielęgnowania z interny
Imię i nazwisko pacjenta : K. A. Data/nr problemu Diagnoza pielęgniarska/problem zdrowotny Cel działania Plan realizacji Realizacja działań i ocena wyników opieki pielęgniarskiej 14.03.2007 1 ) 14.03.2007 2 ) 14.03.2007 3 ) 14.03.2007 4) 14.03.2007 5 ) 14.03.2007 6 ) 14.03.2007 7 ) 14.03.2007 8 ) 14.03.2007 9 ) 14.03.2007 10 ) 15.03.2007 1 ) 15.03.2007 2 ) 15.03.2007 3 )...

plik docx

Proces pielęgnowania osoby chorej na cukrzyce

notatka zawiera problemy pielęgnacyjne u osoby chorej na cukrzycę

plik doc

proces pielęgnowania

Tabelka do procesu pielęgnowania
Data Problem pielęgnacyjny Cel opieki Plan działania Realizacja działania i ocena wyników opieki pielęgniarskiej Data Problem pielęgnacyjny Cel opieki Plan działania Realizacja działania i ocena wyników opieki pielęgniarskiej KARTA OBSERWACJI I PIELĘGNACJI NOWORODKA Nr noworodka.................................. Nr sali.................... Nazwisko matki................................ Wiek matki…................. Płeć…...............

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,