plik doc

szacka-opr

opr
Pojęcia społeczności lokalnej i zbiorowości terytorialnej. (różnice!) Społeczność lokalna jest to zbiorowość zamieszkująca wyodrębnione, stosunkowo niewielkie terytorium, jak np. parafia, wieś, czy osiedle, w której występują silne więzi wynikające ze wspólnoty interesów i potrzeb, a także z poczucia zakorzenienia i przynależności do zamieszkiwanego miejsca. ?Jako elementy konstytuujące społeczność lokalną wymienia się w socjologii: przestrzeń (geograficznie wydzielony obszar) i...

plik odt

Wykłady- Teoretyczne Podstawy Wychowania

Pytania testowe TPW- wykłady
      Poznawanie rzeczywistości wychowawczej może być (typy)……..................................................Cechy charakterystyczne poznania przednaukowego to ……………….       Cechami charakteryzującymi współczesne myślenie o wychowaniu są………….       Etapy rozwoju wiedzy o wychowaniu są następujące:………………… (proszę podać tylko główne typy).       Orientacje badawcze o teoriach wychowania różnią...

plik doc

Zagadnienia do egzaminu z zarządzania w pielęgniarstwie

Zagadnienia do egzaminu z zarządzania w pielęgniarstwie
Zagadnienia do egzaminu z zarządzania w pielęgniarstwie 1. Teoria organizacji i zarządzania â�� osiągnięcie poszczególnych szkół. 2. Pojęcie organizacji. Formalizacja. Instytucjonalizacja. 3. Rodzaje więzi organizacyjnych. Konkretne przykłady. 4. Cechy systemu organizacyjnego. 5. System organizacyjny. Analiza cech systemu w oparciu o konkretny przykład. 6. Otoczenie organizacji. Analiza otoczenia organizacji na przykładzie jednos...

plik doc

ŚCIĄGA NA KOLOWKIUM Z PSYCHOLOGII 1 ROK PEDAGOGIKA I 1 SEMESTR!!

Wszystko w formie ściągi :)
1.Cechy algorytmu:a.) poprawny b.) szczegółowy c.) jednoznaczny d.) uniwersalny2. Fazy problemówa.) dostrzeżenie problemu b.) analiza sytuacji c.) wytwarzanie pomysłów d.) weryfikacja pomysłów3.Procesy poznawcze, procesy emocjonalneProcesy poznawcze ? umożliwiają podmiotowi orientację w tym, jaki jest świat niezależnie od podmiotu. Rezultatem poznawczego przetwarzania informacji są obrazy, pojęcia, sądy. Plany i inne konstrukcje umysłowe.Procesy emocjonalne ? wra...

plik doc

Materiały z zarządzania w pielęgniarstwie

Podstawowe materiały z zarządzania czyli co student powinien wiedzieć o zarządzaniu w pielęgniarstwie. Materiały z 5 roku.
1.Omowić znaczenia pojęcia organizacja Nazwa organizacja wywodzi się od łac. słowa organella czyli wyspecjalizowana część komórki biologicznej lub ze slowa organom ( narzędzie, organ, instrument) Nazwą organizacja obejmuje się każdy przedmiot złożony co najmniej z 2 elementow pomiędzy którymi zachodzi podział pracy i specjalizacja Organizacja jest wielkością części...

plik pdf

historia

program nauczania do historii i społeczeństwa I rozdział
Rozkład materiału Ojczysty Panteon i ojczyste spory Lp. Temat lekcji Treści 1. W starożytnej Grecji 2. Wojna trojańska 3. Wojny z Persami 4. Niezgoda, która rujnuje Oczekiwane osiągnięcia Uczeń: Tak jak Grecy i Rzymianie – wymienia cechy charakterystyczne antycznej cywilizacji greckiej – przedstawia antyczne wzory bohaterstwa na przykładzie Iliady Homera – charakteryzuje postawy antycznego żołnierza i obrońcy ojczyzny na przykładzie...

plik doc

utwór inspirowany

praca z ochrony wlasności intelektualnej
Ochrona własności intelektualnej Temat pracy zaliczeniowej: Utwór inspirowany Ustawodawca poświęcił utworowi inspirowanemu zaledwie jedno zdanie w treści ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. Ta krótka wzmianka w art. 2 wspomnianej ustawy stworzyła niezwykle ciekawą instytucję budzącą liczne kontrowersje wśród teoretyków prawa, a tym samym dającą spore możliwości działania praktykom. N...

plik doc

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII Akademia Med. we Wrocław. Piel.

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII Akademia Med. we Wrocław. Piel
PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII. NOWORODEK DONOSZONY- DEFINICJA, CECHY CHARAKTERYSTYCZNE. OPIEKA NAD NOWORODKIEM NA SALI PORODOWEJ I W PIERWSZYCH DNIACH ŻYCIA. PRZYSTOSOWANIE NOWORODKA DO ŻYCIA ZEWNĄTRZ MACICZNEGO. ŻÓŁTACZKA OKRESU NOWORODKOWEGO. NOWORODEK URODZONY PRZEDWCZEŚNIE- DEF., CECHY CHARAKTERYSTYCZNE, ZAGROŻENIA. NOWORODEK HYPO- I HYPERTROFICZNY- PRZYCZYNY, ZAGROŻENIA. NAJCZĘSTSZE SCHORZ...

plik doc

choroby genetyczne

opracowane choroby genetyczne
Zespół Wolfa ? Hirschhorna Objawy w zespole Wolfa-Hirschhorna Rozwój dziecka o       Opóźnienie rozwoju psychoruchowego o       Trudności z poruszaniem się, często chód ataktyczny o       Napady drgawkowe Zachowania dziecka Brak mowy Wydawanie szemrzących lub gardłowych dźwięków, czasami modulowanych w sposób umożliwiający ograniczoną komunikację Chodzenie samodzielne lub z podparciem Poprawiające się zdolności oraz umiejętność dostosowywani...

plik docx

Alkoholowy zespół płodowy


Alkoholowy zespół płodowy to zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży.                  Do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,