plik doc

Nieprzystosowanie społeczne

nieprzystosowanie społeczne a wybrabe zaburzenia osobowości(narcyzm itp.)
Nieprzystosowanie społeczne a wybrane zaburzenia osobowości. NIEPRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE Mianem nieprzystosowanych społecznie określa się dzieci i młodzież, u których na skutek zaburzeń wewnętrznych lub niekorzystnych warunków środowiskowych występują utrwalone zaburzenia w zachowaniu. Za zagrożonych niedostosowaniem uważa się te dzieci i młodzież, które wychowują się w warunkach niekorzystnych dla ro...

plik doc

NIEPRZYSTOSOWANIE I NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE - PROBLEMY RESOCJALIZACJ


Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne - Problemy resocjalizacji i rewalidacji . M.Grzywak-Kaczyńska (1971) , a jeszcze wcześniej K.Dąbrowski (1935 , 1965) zwracali uwagę na nasilenie lęków w doznaniach współczesnego człowieka . Lęki powstają w skutek zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego . Zagrożenie zewnętrzne stanowić mogą różnorodne trudności , niepowodzenia , klęski życiowe i spowodowane tym stany frustracyjne . Do zagrożeń wewnętrznych zaliczane są źle rozwiązane konflikt...

plik doc

Niedostosowanie społeczne

Niedostosowanie społeczne czy nieprzystosowanie społeczne a może zaburzone zachowanie? (skrót definicji i koncepcji)
Niedostosowanie społeczne czy nieprzystosowanie społeczne a może zaburzone zachowanie? (skrót definicji i koncepcji) Problem jednostek nie podporządkowujących się normom społecznym, wyłamujących się spod wpływu opiekunów występował we wszystkich okresach historycznych i wszystkich kulturach. Niedostosowanie społeczne jest właściwe nie tylko dla naszych czasów. Świadc...

plik doc

Subkultura hip-hopu

zadanie na socjologie wychowania
SUBKULTURA HIP ? HOPU SPIS TREŚCI: Subkultura ? definicja Okazuje się, że zdefiniowanie pojęcia subkultura sprawiało dużo problemów badaczom tego zjawiska. Początkowo wiązano podkulturę głównie z patologią, nieprzystosowaniem społecznym, podważaniem obowiązujących norm lub z prymitywnym sposobem uczestniczenia w kulturze. Mówiło się o subkulturach narkomańskich, pijackich, przestępczych. Terminu tego używano w...

plik doc

Samobójstwa

Samobójstwo
Samobójstwo- to każdy przypadek śmierci będący bezpośrednim lub pośrednim wynikiem działania lub zaniechania przejawianego przez ofiarę zdającą sobie sprawę ze skutków swojego zachowania Przyczyny samobójstw : -osłabienie więzi społecznych i mechanizmów kontroli społecznej - wzrost napięcia między aspiracjami jednostek a możliwości ich realizacji Samobójstwo( Brunona Hołtysa) to rodzaj śmierci dobrowolnej jako brutalny akt przerwania ciągu życia z dwóch powodów: -jednost...

plik txt

Niedostosowanie społeczne

Definicje niedostosowania społecznego, przyczyny,objawy, stadia, typologia, antagonizmy, osobowość niedostosowanych społecznie.
                  NIEDOSTOSOWANIE SPO£ECZNE I. Definicje: 1) wg Lipkowskiego: jest to zaburzenie charakterologiczne o niejednolitych objawach, spowodowane niekorzystnymi i zewnêtrznymi warunkami rozwoju, a wyra¿aj¹ce siê wzmo¿onymi, d³ugotrwa³ymi trudnoœciami w dostosowaniu siê do normalnych warunków w s...

plik rtf

Egzamin resocjalizacja

Notatki na egzamin z resocjalizacji
Omów resocjalizujące oddziaływania etiotropowe i ergotropowe oraz ich rolę w procesie resocjalizacji. Oddziaływania etiotropowe – oddziaływanie resocjalizujące ogranicza się do wyeliminowania lub ograniczenia wpływów czynników na jednostkę. Czynniki: niski status społeczny i ekonomiczny rodziny lub zaburzenia jej struktury kontakt dziecka z podkultura przestępczą bark sukcesów szkolnych dziecka społeczna blokada aspiracji jednostki negatywny obraz...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,