plik docx

Niepełnosprawność

Niepełnosprawność

Ponad 500 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu różnego rodzaju niepełnosprawności. W Polsce w 1996 roku było 5430,6 tys. osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność dotyczy społeczeństw wszystkich krajów. Niepełnosprawność jest to stan, w którym występuje obniżenie sprawności funkcji fizycznych, psychicznych, intelektualnych lub sensorycznych, które na skutek barier istniejących w środowisku życia oso...

plik docx

psychologia kliniczna - niepełnosprawność intelektualna

Niepełnosprawność intelektualna ? W Polsce według Karty Osób Niepełnosprawnych (Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. ?karta praw osób niepełnosprawnych?): ??niepełnosprawną jest osoba, której sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa, trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi??

Niepełnosprawność intelektualna

plik docx

niepełnosprawność

Niepełnosprawność dziecka w rodzinie

      Czy na pewno rozumiemy co to znaczy być niepełnosprawnym ?

Osoby niepełnosprawne dotknięte różnymi typami niepełnosprawności zmagają się z życiem, często odczuwając dużo większe trudności, przeszkody, wkładając wiele wysiłku by osiągnąć to, co dla człowieka sprawnego jest niemal na wyciągniecie ręki.

plik doc

Niepełnosprawność - praca

Jest to moja praca, którą pisałam na zaliczenie przedmiotu \"Metodyka pracy socjalnej\". Może komuś się przyda przy pisaniu własnej pracy :)
Niepełnosprawność Wokół nas, na całym świecie żyją ludzie, którzy borykają się z problemami zdrowotnymi uniemożliwiającymi im w sposób lekki bądź znaczny samodzielną egzystencję. Tacy ludzie potrzebują wsparcia i opieki ze strony państwa oraz innych ludzi. Często opieka ta...

plik doc

Niepełnosprawność

Wpływ niepełnosprawności na stan psychiczny, etapy zmagania się z niepełnosprawnością- praca na psychologię
Wpływ niepełnosprawności na stan psychiczny. Etapy zmagania się z niepełnosprawnością. Literatura poświęcona problematyce niepełnosprawności nie wypracowała dotychczas jednej, powszechnie akceptowanej i obowiązującej definicji niepełnosprawności. Jednoznaczne ustalenie zakresu tego pojęcia, uwzględniające wszystkie ważne aspekty, a...

plik doc

niepełnosprawność

ogólne inf o niepełnosprawności
Niepełnosprawność - istota i rodzaje   1.      Geneza niepełnosprawności.   Pojawienie się grupy osób z dysfunkcjami zdrowotnymi powodującymi w konsekwencji niepełny udział w życiu społecznym dało przyczynę do zastanowienia się nad zagadnieniem niepełnosprawności. W każdym społeczeństwie istnieje pewien procent osób, które z przyczyn dziedzicznych, wrodzonych, w wyniku chorób, wypadków czy też nieprawidłowych warunków życia nie mają pełnej sprawności f...

plik doc

Pedagogika specjalna

specjalna, niepełnosprawność, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, upośledzenie umysłowe, tyflopedagogika
ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Pedagogika specjalna jako nauka - jej miejsce w systemie nauk o człowieku Władysław Dykcik wyróżnił 5działów pedagogiki specjalnej:       Pedagogika zdolnych i uzdolnionych - osoby o wybitnych zdolnościach ogólnych - osoby o wybitnych zdolnościach ukierunkowanych       Pedagogika rewalidacyjna i rehabilitacyjna - upośledzeni...

plik docx

Zaplanuj opiekę nad osobą z niepełnosprawnością psychiczną

Poprzez niepełnosprawność rozumie się długotrwały stan, w którym występują pewne ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są na skutek obniżenia sprawności funkcji fizycznych lub psychicznych. Jest to także uszkodzenie, czyli utrata lub wada psychiczna, fizjologiczna, anatomiczna struktury organizmu. Utrata ta może być całkowita, częściowa, trwała lub okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana lub progresywna. Niepełnosprawność jest nie tylko istotnym p...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,