plik doc

wiedza o kulturze

Różne zagadnienia na egzamin z wiedzy o kulturze.
1) Antropologia ? nauka o człowieku, badająca zróżnicowanie jego cech fizycznych w zależności od rasy i okresu rozwoju. A. kulturowa ? bada wszelkie rodzaje kultury i ich sprzężenie zwrotne z człowiekiem. A. społeczna ? to kultura decyduje o regułach społecznych, nie genetyka, jak np. u owadów. Do połowy XIX w. wartościujące podejście do kultury: kultura europejska najlepsza, a kultury innych krajów Ocenianie przez jej pryzmat....

plik doc

Logika- współczesne zainteresowanie językiem

Logika I rok studiów/ I semestr
LOGIKA Na co zwrócić uwagę przy opracowywaniu tego modułu? 1. Jakie znasz typy nauk o języku? Zastanów się, czym różnią się od siebie poszczególne typy. Zapamiętaj, jakie nauki przynależą do poszczególnych typów. Gdzie ulokowana jest semiotyka logiczna? 2. Naucz się na pamięć definicji semiotyki logicznej. W jakim aspekcie semiotyka zajmuje się językiem? 3. Zapamiętaj, jakie są działy semiotyki, co jest przedmiotem każdego z nich i jakie są...

plik doc

Strukturalizm

Teoria Języka
MBL – egzamin – dr Małecki Strukturalizm I       Strukturalizm był najbardziej ekspansywnych kierunków humanistyki XX wieku. Za jego początek uważa się datę wydania Kursu językoznawstwa ogólnego F. de Saussure’a (1916), szczytowy moment to okres powojenny związany z myślą Claude’a Levi – Straussa. Można powiedzieć, że wpływ strukturalizmu jest odczuwany do dziś. Burzyńska pisze, że poststrukturalizm jest „mutacją” strukturalizmu, więc str. trwał praktycznie p...

plik doc

Roland Barthes "Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań"

Streszczenie artykułu.
Roland Barthes, Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań Istnieje niezliczona ilość opowiadań w różnych formach ? mowie, piśmie, obrazach ? i we wszystkich grupach ludzkich, a często zupełnie różne kultury lubią te same opowiadania. Czy tak ogólne zjawisko da się opisać ? poza wymienieniem kilku odmian? I jak rozpoznać, że te odmiany klasyfikują się jako opowiadanie? Błędne koło: aby opisać, trzeba wiedzieć co, a żeby wiedzieć co, trzeba znać opis tego. Od...

plik doc

Teorie językoznawcze

Teorie językoznawcze bez okresu: średniowiecze - XVIII wiek. Panini, Arystoteles, Platon, Humboldt, Szkoły: Kazańska, Lipska, Praska, Londyńska; USA, Glossematyka, Saussure, współczesne gramatyki (komunikacyjna, kognitywna, Chomsky), semantyka.
JĘZYKOZNAWSTWO PRZEDNAUKOWE, NARODZINY JĘZYKOZNAWSTWA NAUKOWEGO Trzy etapy rozwoju językoznawstwa: * przednaukowe (od starożytności do XVIII), * naukowe przedteoretyczne (XIX do 1916), * naukowe teoretyczne (od 1916) ETAP I ? IV p.n.e., z...

plik odt

językoznawstwo ogólne

notatki z wykładów
JĘZYKOZNAWSTWO, wykłady, prof. Kleszczowa UWAGA: fragmenty pisane kursywą są dodatkiem skryby;), nierzadko nawet dopisane na podstawie jakiegoś konkretnego opracowania naukowego. Fragmenty podane mniejszą czcionką są nieobowiązkowymi ciekawostkami ;) (a potem okazały się na egzaminie jednak obowiązkowe). LITERATURA: Apresjan J. D.: Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka. Przeł. Z. Kozłowska, A. Markowski. Wrocław 1980; rozdz. 1. Podstawowe koncepcje współ...

plik pdf

gwara zgałębiowska

rtfgh
UNIWERSYTET ŚLĄSKI KLAUDIA MIŚTA NR ALBUMU: 273120 PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA CZY ISTNIEJE GWARA ZAGŁĘBIOWSKA? PRACA WYKONANA POD KIERUNKIEM: DR HAB. IWONA LOEWE RYBNIK 2013 Imię i nazwisko autora pracy Imię i nazwisko promotora pracy Wydział/ Jednostka nie będąca Wydziałem Kierunek studiów Specjalność Tytuł pracy Słowa klucze (max. 5) Klaudia Miśta Dr hab. Iwona Loewe Instytut Języka Polskiego filologia polska nauczycielska Czy istnieje gwara zagłębiowska? Językoznawstwo, g...

plik doc

metodyka licencjat

streszczenie tekstu
12 INTEGRACYJNY WYMIAR KSZTAŁCENIA POLONISTYCZNEGO 1. H. Wiśniewska, Nauczanie integrujące na lekcjach języka polskiego. Proces integracji rozumieć należy jako tworzenie się całości z części z części przez zespalanie elementów w całość, a dezintegracji ? rozpadanie się całości w części. Trzeba powiedzieć, że w nauce języka polskiego w szkole oba procesy zachodzą ciągle. W Polsce zajmował się tym procesem głównie H. Kurczeb. Wyróżnił 2 aspekty integracyjnego nau...

plik doc

Co to jest nauka?

praca zaliczeniowa
robertlit@wp.pl Co to jest nauka? Praca z przedmiotu: Metodologia nauk społecznych ?Wiedzieć, że się wie, co się wie i wiedzieć, że się nie wie, czego się nie wie - oto prawdziwa wiedza? Konfucjusz (551-479) Nauka, to wiedza, jaką jesteśmy w stanie posiąść w czasie naszego życia - to pewnego rodzaju sposób, żeby lepiej zrozumieć otaczający świat. Wiedza ta, aby nosić miano nau...

plik doc

podstawy logopedii

wykłady z logopedii V roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
LOGOPEDIA (Irena Styczek) ? nauka o kształtowaniu mowy, usuwaniu wad oraz nauczaniu mowy w wypadku jej braku; logos-słowo i paideia- wychowanie, kształtowanie mowy. Logopedia jest nauką z pogranicza różnych dyscyplin ? pediatria, psychiatria, psychopatologia, psych. kliniczna, neuropsychologiczna, językoznawstwo, ped. specjalna, audiologia, rytmologia. trudności! różne podziały, definicje, nazewnictwo z różnych dysc...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,