plik doc

niedostosowanie społeczne


1. PSYCHOLOGIA NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE WYKŁAD ; I TEMAT: POJĘCIE NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO Pojęcie nieprzystosowania społecznego Definicje objawowe- (terminy behawioralne- poprzez zachowanie) Definicje teoretyczne-( terminy teoretyczne- postawy, normy) Definicje operacyjne- ( terminy odwołujące się do narzędzi pomiarowych ? testów) Definicje utylitarne - ( terminy odwołujące się do formy bezradności środowiska) Zjawiskami wskazującymi na niedostosowa...

plik doc

NIEPRZYSTOSOWANIE I NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE - PROBLEMY RESOCJALIZACJ


Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne - Problemy resocjalizacji i rewalidacji . M.Grzywak-Kaczyńska (1971) , a jeszcze wcześniej K.Dąbrowski (1935 , 1965) zwracali uwagę na nasilenie lęków w doznaniach współczesnego człowieka . Lęki powstają w skutek zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego . Zagrożenie zewnętrzne stanowić mogą różnorodne trudności , niepowodzenia , klęski życiowe i spowodowane tym stany frustracyjne . Do zagrożeń wewnętrznych zaliczane są źle rozwiązane konflikt...

plik doc

Niedostosowanie społeczne

Niedostosowanie społeczne czy nieprzystosowanie społeczne a może zaburzone zachowanie? (skrót definicji i koncepcji)
Niedostosowanie społeczne czy nieprzystosowanie społeczne a może zaburzone zachowanie? (skrót definicji i koncepcji) Problem jednostek nie podporządkowujących się normom społecznym, wyłamujących się spod wpływu opiekunów występował we wszystkich okresach historycznych i wszystkich kulturach. Niedostosowanie społeczne jest właściwe nie tylko dla naszych czasów. Świadc...

plik doc

Niedostosowanie społeczne

Notatka zawiera przyczyny nieprzystosowania społecznego oraz stadia jak i typologie niedostosowania społecznego
Stadia „wykolejenia społecznego” wg Czesława Czapówa I.Stadium charakteryzuje się wystąpieniem u jednostki poczucia odtrącenia, osamotnienia; wywołuje to u niej: - Uczucie odtrącenia, frustracji, potrzeby emocjonalnej zależności - Reakcje negatywne mające na celu zwrócenie na siebie uwagi - Narastająca agresywność wobec rodziców, opiekunów - Reagowanie nieproporcjonalnie...

plik doc

Niedostosowanie społeczne

Notatka zawiera przyczyny nieprzystosowania społecznego oraz stadia jak i typologie niedostosowania społecznego
Stadia „wykolejenia społecznego” wg Czesława Czapówa I.Stadium charakteryzuje się wystąpieniem u jednostki poczucia odtrącenia, osamotnienia; wywołuje to u niej: - Uczucie odtrącenia, frustracji, potrzeby emocjonalnej zależności - Reakcje negatywne mające na celu zwrócenie na siebie uwagi - Narastająca agresywność wobec rodziców, opiekunów - Reagowanie nieproporcjonalnie...

plik doc

Niedostosowanie społeczne

Pojawiają się stadia nieprzystosowania społecznego oraz jego typologia. Umieszczone są również przyczyny nieprzystosowania
Stadia „wykolejenia społecznego” wg Czesława Czapówa I.Stadium charakteryzuje się wystąpieniem u jednostki poczucia odtrącenia, osamotnienia; wywołuje to u niej: - Uczucie odtrącenia, frustracji, potrzeby emocjonalnej zależności - Reakcje negatywne mające na celu zwrócenie na siebie uwagi - Narastająca agresywność wobec rodziców, opiekunów - Reagowanie niepropo...

plik odt

niedostosowanie społeczne, zachowania ryzykowne praca pedagogaZadanie peagoga jest niedopuszczenie do działan ryzykownych i przejawow niedostosowania społecznego a także zjawisk patologicznych.pedagog musi wiedziec po co jest policja czemu słuzy. Placowki profilaktyki to szkoły internaty. Pedagog znajduje zatrudnienie w szkołach internatach poradniach ped. Swietlicach, placowkach wymiaru sprawiedliwosci, pogotowiu opikunczym.
Do jego zadan nalezy zapobieganie trudnosciom dydakty.
Wychow. Wyrownywanie opoznien...

plik txt

Niedostosowanie społeczne

Definicje niedostosowania społecznego, przyczyny,objawy, stadia, typologia, antagonizmy, osobowość niedostosowanych społecznie.
                  NIEDOSTOSOWANIE SPO£ECZNE I. Definicje: 1) wg Lipkowskiego: jest to zaburzenie charakterologiczne o niejednolitych objawach, spowodowane niekorzystnymi i zewnêtrznymi warunkami rozwoju, a wyra¿aj¹ce siê wzmo¿onymi, d³ugotrwa³ymi trudnoœciami w dostosowaniu siê do normalnych warunków w s...

Ostatnie wyszukiwania