plik doc

Nauki Pomocnicze Historii - ściąga

Oczywiście moja produkcja!
GENEALOGIA- nauka pomocnicza historii badająca stosunki pokrewieństwa i powinowactwa między ludźmi, ustalająca stopień filiacji (wzajemny stosunek dwojga osób, z których jedna pochodzi od drugiej, tzw. pokrewieństwo wstępne lub zstępne) i koicji (związek dwojga osób płci odmiennej, zawarty dla wydania potomstwa) oraz określająca daty narodzin, ślubów i zgonów. Wyniki poszukiwań przedstawiane są w formie opisowej lub w postaci tablic genealogicznych: przodków (asce...

plik doc

nauki pomocnicze

Jest to streszczenie na końcowy egzamin / kolokwium z nauk pomocniczych.
Bibliografia: - jedna z dyscyplin wchodzących w skład bibliologii - metodyka sporządzania spisów bibliograficznych - uporządkowany spis dokumentów Znacznie: ustala chwilę, gdy dzieło stało się dostępne i jego odbiór (wznowienia, artykuły o nim, polemiki, wpływ na inne sztuki) oraz kolejność wydań, co jest bardzo ważne dla badań. Dokument - wszelkiego rodzaju utrwalona informacja, myśl ludzka. Najwięcej graf...

plik doc

Przygotowanie dziecka 6-letniego do nauki w szkole

rozwój dziecka fizyczny emocjonalno-społeczny i umysłowy. Wśród okresów rozwojowych istotną rolę przypisuje się okresowi przedszkolnemu, jako ważnemu okresowi w życiu każdego człowieka, który stanowi pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie....
Uniwersytet Wrocławski Przygotowanie dziecka sześcioletniego do nauki w szkole podstawowej. Legnica 2008 Wśród okresów rozwojowych istotną rolę prz...

plik doc

geneza i rozwój pedagogiki jako nauki

pedagogika
Geneza i rozwój pedagogiki jako nauki, subdyscypliny pedagogiki Pedagogika ? nazwa pochodzi od paidos ? chłopiec i ago-prowadzić, paidos ? określał dziecko, młodzieńca wymagającego umiejętnej opieki ze strony dorosłego paidagogosa. W toku dziejów pedagogika stała się: 1. nauką o człowieku 2. samodzielną częścią nauk humanistycznych 3. przedmiotem kształcenia akademickiego i zawodowego 4. subiektywną teorią wychowania 5. wspólnotową formacją intelektualną Pedagogika jako...

Ostatnie wyszukiwania