plik doc

dziennik praktyk

dziennik praktyk
Nazwa Szkoły Kierunek ___________________________________________________________________________________ Specjalność ________________________________________________________________________________ DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko ______________________ Nr albumu             Pieczęć szkoły ______________________ Podpis             Przebieg praktyk W...

plik doc

DIAGNOSTYKA

DIAGNOSTYKA
Analiza pracy to postępowanie prowadzące do określenia wymagań stawianych pracownikowi w wyuczonym zawodzie pod względem merytorycznym jak również w zakresie cech psychicznych i obywatelskich. Analiza pracy to jedno z narzędzi służących w naukach o zarządzaniu usprawnionych procesów wytwórczych. Metoda ta polega na obserwacji pracownika wykonującego czynności na danym stanowisku pracy. Dokładny opis czynności na danym stanowisku pracy pozwala na ich optymalizację. Etapy anali...

plik doc

ściąga z socjologii


1.SOCJOLOGIA ? zaliczana jest do empirycznych nauk społeczny. Nauka o społeczeństwie, o zbiorowościach ludzkich. Przedmiotem jej badań są: - zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach (wynikają ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie), - siły skupiające i rozbijające te zbiorowości, -zmiany i przekształcenia w nich zachodzące, - zjawiska i procesy tworzenia się różnych form zbiorowego życia, - struktury różnych form zbiorowości ludzi. Zadaniem socjologii jako nauki jest badan...

plik doc

PRAWO PRACY 70 pytań i opracowane odpowiedzi do egzaminu

opracowanie wg Kodeksu Pracy stan prawny styczeń 2009
Co określa Kodeks pracy? Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców Kiedy został uchwalony Kodeks pracy? 26 czerwca 1974 r., wszedł w życie w 1975 roku Definicja pracownika. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Definicja pracodawcy. Osoba fizyczna Jednostka organizacyjna nawet jeśli nie ma zdolności prawnej np. urząd gminy jeżeli zatrudniają one...

plik doc

1. Ergoterapia w rehabilitacji osób upośledzonych umysłowo w stopniu l

Ergoterapia w rehabilitacji osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
      Ergoterapia w rehabilitacji osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Rehabilitacja zawodowa . Początkiem naszej prezentacji jest omówienie zagadnienia rehabilitacji zawodowej, która jest ważną częścią rehabilitacji kompleksowej, w ramach której wyróżnia się rehabilitację leczniczą, psychiczną, zawodową i społeczną. Dotyczy ona niepełnosprawnej młodzieży oraz osób w wieku aktywności...

plik doc

bezrobocie

:)
T: Bezrobocie 1. Pojęcie i zakres polityki zatrudnienia Polityka zatrudnienia jako dyscyplina naukowa zajmuje się obiektywnymi związkami zachodzącymi pomiędzy procesami rozwoju ludności a procesami rozwoju gospodarczego. Dotyczy gospodarowania zasobami pracy. Łączy ona w sobie elementy polityki społecznej i ekonomicznej W ostatnich latach podstawowym czynnikiem wymuszającym szczególne zainteresowanie polityką zatrudnienia jest rosnące bezrobocie i coraz bardziej dotkliwe jego skutki s...

plik pdf

gwara zgałębiowska

rtfgh
UNIWERSYTET ŚLĄSKI KLAUDIA MIŚTA NR ALBUMU: 273120 PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA CZY ISTNIEJE GWARA ZAGŁĘBIOWSKA? PRACA WYKONANA POD KIERUNKIEM: DR HAB. IWONA LOEWE RYBNIK 2013 Imię i nazwisko autora pracy Imię i nazwisko promotora pracy Wydział/ Jednostka nie będąca Wydziałem Kierunek studiów Specjalność Tytuł pracy Słowa klucze (max. 5) Klaudia Miśta Dr hab. Iwona Loewe Instytut Języka Polskiego filologia polska nauczycielska Czy istnieje gwara zagłębiowska? Językoznawstwo, g...

plik doc

gerlach testy

gerlach testy
1. Wśród nauk o pracy, z którymi współpracuje pedagogika pracy można wymienić (proszę podkreślić zestaw): -dydaktykę – historię wychowania – socjologię pracy -filozofię pracy – prakseologie – ergonomię -pedagogikę społeczną – teorię wychowania – pedag. Ogólną -pedagog. specjalną – psychologię pracy – andragogike 2. Pedagogika pracy współpracuje z następującymi naukami pracy (proszę podkreślić zestaw): - dydaktyką – historią wychowania – prakseologią - ergonomią...

plik docx

stadia rozwoju nauczyciela

stadia rozwoju nauczyciela

Stadium przedkonwencjonalne - wchodzenie w rolę zawodową

Stadium przedkonwencjonalne dotyczy wchodzenia w rolę zawodową przede wszystkim przez kopiowanie (naśladowanie) wzorów zachowań uchodzących za typowe w otoczeniu nauczyciela. Naśladuje on głównie te zachowania, które są nagradzane, akceptowane i przyzwalane. Nauczyciel prz...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,