plik doc

biurokracja m. webera

charakterystyka biurokracji wg maxa webera
Biurokracja wg Maxa Webera Niemiecki socjolog, religioznawca, historyk, ekonomista, prawnik; prof. uniwersytetów w Berlinie, Fryburgu Bryzgowijskim, Heidelbergu i Monachium. Starał się nadać naukom społecznym ścisły charakter, dopracowywał metodologię oraz język nauk społ., prowadził szeroko zakrojone badania historyczno - porównawcze, np. nad genezą kapitalizmu. Wywarł wielki wpływ na współczesną socjologię. Opublikował: Etyka protestancka a duch...

plik doc

zarządzanie w położnictwie ściąga

ściąga z zarządzania w pielęgnirstwie i położnictwie
Zdefiniuj system i podaj jego charakterystyczne cechy System (B. Arington, C. Włodarczyk) ? jest to pewna całość ? zespół współzależnych części (ludzi, procesów, produktów, usług), które są powiązane wspólnym celem. Aby zrozumieć istotę systemu, konieczna jest wiedza o jego celach, rozpoznanie współzależnych części oraz analiza dynamiki wzajemnych powiązań. Cechy charakterystyczne celi systemu opieki zdrowotnej: - dostarczenie całej p...

plik doc

zarzadzanie

Treści dotyczące organizacji, podstaw prakseologii, historii zarządzania.
ORGANIZACJA Organizacje podejmujemy w 3 znaczeniach:       rzeczowych- grupa osób dąży do jednego głównego celu, który dysponuje pewnymi zasobami       czynnościowe- tutaj mamy na myśli pewien rodzaj działania- działania zorganizowanego, czyli jest to pewien rodzaj działania opartego na cyklu działania zorganizowanego ( postępowanie wg pewnych etapów). Określenie cech działania: - p...

plik doc

zarzadzanie

zarzadzanie
STRONA 44 Temat do dyskusji: Jakie pytania ( pytania o co?) ułatwiają sformuowanie misji pielęgniarstwa? 5,2 Funkcja planowania -dostosowanie organizacji do zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych - wyznaczanie celów organizacji i określenie najlepszych sposobów ich osiągnięcia -wyznaczanie\ wybór celów, analiza przewidywanych warunków działania, obmyślenie środków ( celów pośrednich), rodzaje działań, sposobów i zasobów dostosowanych zarówno do celów jak i...

plik doc

OBWE


Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE       Geneza powstania powstała podczas spotkania na szczycie państw członkowskich KBWE w grudniu 1994 w Budapeszcie, oficjalnie funkcjonuje pod tą nazwą od 1 stycznia 1995. Jest kontynuacją KBWE powstałej w 1975, przemiana polegała na zmianie nazwy jak i charakterze działań organizacji, która stała się bardziej operatywna. W porównaniu z KBWE nastąpiła też zwiększona instytucjonalizacja tej organizacji.   &nb...

plik doc

Organizacje pozarządowe

,,Organizacje pozarządowe jako czynnik środowiska społecznego i ich wpływ na kształtowanie i wychowanie społeczeństwa obywatelskiego\"
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu ,,Organizacje pozarządowe jako czynnik środowiska społecznego i ich wpływ na kształtowanie i wychowanie społeczeństwa obywatelskiego" Tarnobrzeg 2011       Społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo charakteryzujące się aktywnością...

plik doc

WYMIARY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ.

WYMIARY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ.
WYMIARY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ.       Konfiguracji- określa liczbę szczebli hierarchicznych. Z tego punktu widzenia możemy mówić o strukturach: -płaskich -smukłych -rozpiętość kierowania- definiuje liczbę pracowników bezpośrednio podlegających danemu kierownikowi.       Centralizacji- są związane ze stopieniem skupiania władzy organizacyjnej (uprawnień decyzyjnych na szczytach hierarchii organizacyjnej). Im bardziej w...

plik pdf

bezpieczeństwo zasobów informacyjnych


Z es zy t y N au ko we W a r s z a w s k i e j W yżs z e j S z k o ły Informatyki Nr 9, Rok 7, 2013, s. 37-52 Bezpieczeństwo zasobów informacyjnych determinantą informatycznych technologii zarządzania Piotr Zaskórski∗, Krzysztof Szwarc∗∗ Streszczenie W artykule przedstawiono problem bezpieczeństwa zasobów informacyjnych w kontekście wykorzystania informatycznych systemów wspomagających zarządzanie. Skoncentrowano się na metodach i technikach zapewniania ciągłości działania w aspekcie be...

plik doc

zarzadzanie w pielegniarstwie

materialy z zarzadzania w pielegniastwie studia niestacjonarne pierwszego stopnia
PYT. 1. Teoria organizacji i zarządzania- osiągnięcia poszczególnych szkół Klasyczna teoria organizacji Kierunek naukowej organizacji pracy       stworzona, aby ułatwić zarządzanie tak dużymi przedsiębiorstwami jak np. fabryki. F. W. TAYLOR → wskazał na konieczność stosowania analizy pracy             → analiza stosunków pomiędzy robotnikami a kadrą zarządz...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,