plik doc

egzamin metodyka matematyka

metodyka matematyka egzamin
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z METODYKI MATEMATYKI 1.Cele nauczania matematyki. Cele nauczania – przewidywane lub pożądane zmiany w sposobie myślenia lub działania uczniów, do których zmierzają decyzje i czynności nauczyciela. Wyróżniamy dwie kategorie celów nauczania matematyki: - cele poznawcze - kompetencje, postawy i nawyki będące wynikiem poznawania pojęć i metod matematyki. - cele wychowawcze - postawy i nawyki kształtowane w procesie dydaktycznym przez wyk...

plik doc

Botanika- systematyka

Systematyka wybranych gatunków.
Królestwo: PROCARYOTA Podkrólestwo: EUBACTERIA bakterie właściwe Gromada: CYANOBACTERIA sinice Rząd: CHROCOCCALES- 1 kom. lub kolonie       Microcystis aeruginosa Rząd: NOSTOCALES –trząsidłowce (nitkowate o kom. zróżnicow.)       Anabaena flos-aquae Rząd: OSCILLATORIALES Rząd: SCYTONEMATALES- nitkowate o kom. zróżn. i rozgałęź. Królestwo: EUCARYOTA Podkról: MYCOBIONTA grzyby Gromada: MYXOMYCOTA (Mycetozoa) śluzorośla...

plik pdf

Rehabilitacja-Odleżyny


Robert Latosiewicz Unieruchomienie i odle yny Klinika Rehabilitacji Akademii Medycznej w Białymstoku Unieruchomienie Definicja Unieruchomieniem nazywa się fizyczne ograniczenie całego ciała lub jego poszczególnych części w zakresie obracania się, siedzenia i chodzenia. Unieruchomienie mo e być następstwem: chorób lub uszkodzeń układu nerwowo–mięśniowo– szkieletowego (np. pora enie, udar mózgowy, itp.) cię kich chorób wymagających pozostania w łó ku długotrwałego pozostawania w pozy...

plik doc

ŻRÓDŁO HISTORYCZNE.doc


ŻRÓDŁO HISTORYCZNE: Definicje: Węższe: E. Bernheim (1889r.) źródło jest rezultatem ludzkich działań i jest przeznaczone do poznania i sprawdzania faktów hist. 2. Ch. Langlios (1989r.) źródło h. To ślady pozostawione przez myśl i czyny ludzi z przeszłości. G. Labuda (1957r.) ź. H. To wszystkie pozostałości psychofizyczne i społeczne, które będąc wytworem pracy ludzkiej, a zarazem uczestnicząc w rozwoju życia społeczeństwa nabierają przez to zdolności do odbijania tego rozwoju....

plik doc

Psychologia rozwojowa- dojrzałość do uczenia się matematyki

Dojrzałość szkolna do nauki matematyki.
Dojrzałość szkolna do nauki matematyki. 1.Dojrzałość szkolna a dojrzałość do nauki matematyki Dojrzałość szkolna ujmowana: a)statycznie-jako moment równowagi pomiędzy wymaganiami szkoły, a możliwościami rozwojowymi dziecka- popularniejszy- podkreślając, ze jest to taki poziom rozwoju umysłowego, społeczno-moralnego oraz fizycznego, który umożliwia dziecku przystosowania się do wymagań szkoły i zapewnia uzyskanie powodzenia w nauce. b)dynamic...

plik docx

ściąga z edukacji matematycznej

ściąga z edukacji matematycznej

Bibliografia: „dziecięca matematyka”, „jak nauczyć dzieci sztuki gier”.

W książce „Dziecięca matematyka” Kolczyńska pisze, że dziecko które nie jest odpowiednio przygotowane emocjonalnie może doznać pewnych trudności w uczeniu się matematyki. Ważnym aspektem jest podejście dziecka do trudności ( podejście pozytywne lub ne...

plik doc

DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI

DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI E Gruszczyk Kolczyńska streszczenie
WSTĘP Głównym sposobem uczenia się matematyki jest rozwiązywanie zadań. Jest to źródło doświadczeń logicznych i matematycznych. Rozwiązywanie zadań to pokonywanie trudności. Jest to integralna część procesu uczenia się matematyki. Specyficzne trudności, które mają dzieci z obniżoną sprawnością manualną, np. graf, tabelka, zapis działania itp. Towarzyszą im napięcia emocjonalne, które odbija...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,