plik doc

Źródła konfliktów w Jugosławii

Źródła konfliktów: historyczne, religijne, narodowościowe
Źródła konfliktów: historyczne, religijne, narodowościowe. Co podsycało krwawe konflikty etniczne, które porozrywały Jugosławię i przyniosły niesamowite ludzkie cierpienia, które rujnowały Bałkany poprzez lata 90. i nadal kładą się cieniem na cały ten region? Kwestia ta była żarliwie dyskutowana od wczesnych lat 90. i wciąż jest tematem gorących debat. W istocie był to temat wielu prac pisanych przez ostatnie 10 lat jak również niez...

plik docx

Królestwo Serbów Chorwatów i Słoweńców

referat Królestwo SHS - terytorium, skład narodowościowy, terytorium, historia i polityka

Królestwo Serbów Chorwatów i Słoweńców

  1.  OBSZAR  - Powierzchnia :249 tys km2 (248 665 km2) Kraj górzysty: Płn. Kraina i część Karyntii leża na obszarze alpejskim, reszta krainy i pd. Część Chorwacji jest wyżyną krasową, Dalmacja, Bośnia, Hercegowina i Czarnogóra należą do systemy gór  Dynarskich, Serbia i Ma...

plik docx

Bezpieczeństwo państwa, dr Grzegorz Kwaśniak, PWSZ Nysa

T1. Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski w I poł XXw. www.geopolityka.org.pl Geopolityka – dziedzina nauki zajmująca się badaniem wpływu środowiska geograficznego (rzeźba, pokrycie terenu oraz klimat) na zachowania polityczne narodu Geostrategia - dziedzina nauki zajmująca się badaniem wpływu środowiska geograficznego na zachowania polityczne narodów w procesie realizacji ich interesów narodowych przy użyciu siły NAJWAŻNIEJSZE KONCEPCJE GEOPOLITYCZNE POLSKI OKRESU MIĘD...

plik doc

wychowanie obronne

polecam
WYCHOWANIE OBRONNE W POLSCE W ASPEKCIE HISTORYCZNYM Wychowanie obronne jest systemem działalności szkoły, instytucji pozamilitarnych oraz samych wychowanków, którego celem jest przygotowanie młodzieży szkolnej i akademickiej do obrony własnego kraju oraz do zapewnienia jej odpowiedniego rozwoju fizycznego i moralnego. Wychowanie obronne sprowadza się do wyposażenia młodego pokolenia w odpowiednie wiadomości i sprawności oraz inne środki niezbędne do obrony własnego kraju w...

plik doc

Pedagogika Międzykulturowa

ped. Miedzykulturowa
PEDAGOGIKA MIĘDZYKULTUROWA Kultura ? jest ogólnym, zgeneralizowanym dla danego społeczeństwa, narodowości, organizacji czy grupy społecznej systemem orientacyjnym, który został ukształtowany ze swoistych dla nich symboli przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Kulturowy relatywizm ? opór przeciw zachodnim systemom wartości, doprowadził do uświadomienia sobie przez część elit Zachodu, ze powszechne w odczuciu Europejczyków wartości i sposoby myślenia mają charak...

plik doc

Katolicka nauka społeczna

Wykłady
KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA Pojęcie państwa i przymioty państwa. Państwo jest rodzajem społeczności, która obejmuje konkretną grupę ludzi, która zajmuje określone, konkretne miejsce, terytorium, określone granicami. Ludność danego państwa może być jednym narodem albo grupą wielu narodowości. Członków państwa nazywamy obywatelami, a obywatele tworzą społeczeństwo. Istotą państwa jest to, że ma obywateli, ale nadaje tym obywatelom cechę społeczeństwa. Przymioty państwa:...

plik doc

Rozpad Jugosławii

Sprawy bliskie naszym czasom
Rozpad Jugosławii Socjalistyczna Federalna Republika Jugosławii (SFRJ) obejmowała sześć republik: Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Macedonię, Czarnogórę (Montenegro), Serbię i Słowenię. Od 1953 roku prezydentem SFRJ był przywódca Komunistycznej Partii Jugosławii Josip Broz Tito. Po jego śmierci w maju 1980 roku, kraj pogrążył się w narodowościowym, politycznym i ekonomicznym kryzysie. Rosły nacjonalistyczne i etniczne napięcia, z którymi następcy prezydenta nie...

plik doc

Wiosna Ludów w Austrii

Wydarzenia z 1848 roku
Wiosna Ludów w Austrii Cesarstwo austriackie nie było tworem jednonarodowym. W skład państwa wchodziły Czechy, Słowacja, Węgry, Siedmiogród, niektóre państwa włoskie jak Wenecja, Chorwacja. Tak więc do postulatów społecznych identycznych dla całej Europy dochodził element nacjonalistyczny. Lata trzydzieste XIX wieku to kryzys polityczno-dynastyczny na dworze w Wiedniu. W roku 1835 zmarł cesarz Franciszek I, pozostawiając dwóch synów. Pierworodny był chory psychiczni...

plik doc

Armia Krajowa

Wiele przydatnych informacji o Armii Krajowej
ARMIA KRAJOWA Kryptonimy: Polski Związek Powstańczy [PZP], Siły Zbrojne w Kraju [SZK] Konspiracyjna organizacja wojskowa, działająca w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej [1939-1945] na obszarze państwa polskiego w granicach RP sprzed 1 września 1939. Stanowiła integralną część Sił Zbrojnych RP. Powstała w wyniku przekształcenia powołanej 27 IX 1939 Służby Zwycięstwu Polski [SZP] w utworzony 13 XI 1939 Związek Walki Zbrojnej [ZWZ], który...

plik doc

Sytuacja Polski i Polaków pod zaborami w latach 1815 - 1914

Wiele ciekawych informacji!
Sytuacja Polski i Polaków pod zaborami w latach 1815 - 1914 Okres, obejmujący lata tuż po kongresie wiedeńskim, którego akt końcowy podpisano 9 VI 1815 roku, aż do początku pierwszej wojny światowej ( rok 1914), był okresem niezwykle trudnym dla Polaków. Borykali się oni z wieloma problemami. Największym z nich był niewątpliwie problem niewoli narodowej. W XIX w. nasza ojczyzna znalazła się pod zaborami: rosyjskim, pruskim i niemieckim. Polska znalazła się w bar...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,