plik pdf

nadciśnienie tętnicze, interna

nadciśnienie tętnicze
20% Liczba dorosłych mieszkańców ≈ 29 mln. 21% 30% Liczba zagrożonych ≈ 8,7 mln. Liczba chorych ≈ 8,7 mln. 29% ciśnienie optymalne ciśnienie prawidłowe ciśnienie wysokie prawidłowe nadciśnienie Pacjenci z wykrytym i leczonym nadciśnieniem tętniczym (57%) ~ Pacjenci leczeni skutecznie (ciśnienie poniżej 140/90) 4,8 mln. ~ 1,0 mln 12% 45% 33% Pacjenci leczeni nieskutecznie 10% ~ 3,8 mln nie wykryte leczone nieskutecznie wykryte, nie leczone leczone skute...

plik docx

Proces pielęgnowania nadciśnienie tętnicze

Proces pielęgnacyjny z nadciśnienia tętniczego mężczyzny w wieku 49 lat. Oddech miarowy, duże skoki ciśnienia, brak apetytu, zdenerwowany i wystraszony.

Nadciśnienie tętnicze, choroba nadciśnieniowa to choroba układu krążenia, która charakteryzuje się stale lub okresowo podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi. Zdecydowana większość (ponad 90%) przypadków nadciśnienia ma charakter pierwotny, tzn. bez znanej somatycznej przy...

plik doc

Standard - nadciśnienie tętnicze pierwotne

Opieka nad chorymi hospitalizowanymi z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.
STANDARD OPIEKA NAD CHORYMI HOSPITALIZOWANYMI Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM PIERWOTNYM UZASADNIENIE: W 2000 roku 972 miliony dorosłych ludzi na świecie chorowało na nadciśnienie tętnicze, z czego 639 milionów w krajach rozwiniętych. Przewiduje się, że w 2025 roku będzie na świecie 1,5 miliarda osób z nadciśnieniem. Około 90...

plik doc

Nadciśnienie tętnicze

Stan wiedzy pacjentów na temat leczenia nadciśnienia tętniczego.
ANKIETA Zwracam się z uprzejmą prośbą o udział Państwa w anonimowej ankiecie mającej na celu określić poziom wiedzy pacjentów na temat nadciśnienia tętniczego i niefarmakologicznych metod jego leczenia. Uzyskane wyniki posłużą do celów naukowych i zostaną użyte do napisania pracy licencjackiej. Proszę o wypełnienie poprzez zaznaczenie krzyżykiem właściwej Państwa zdaniem odpowiedzi. 1. Płeć kobieta...

plik doc

Ankieta Nadciśnienie tętnicze

Ankieta na temat nadcisnienia tętniczego
ANKIETA Zwracam się z uprzejmą prośbą o udział Państwa w anonimowej ankiecie mającej na celu określić poziom wiedzy pacjentów na temat nadciśnienia tętniczego i niefarmakologicznych metod jego leczenia. Uzyskane wyniki posłużą do celów naukowych i zostaną użyte do napisania pracy licencjackiej. Proszę o wypełnienie poprzez zaznaczenie krzyżykiem właściwej Państwa zdaniem odpowiedzi. 1. Płeć kobieta...

plik doc

Ankieta Nadciśnienie tętnicze

Niefarmakologiczne metody leczenia nadciśnienia tętniczego
ANKIETA Zwracam się z uprzejmą prośbą o udział Państwa w anonimowej ankiecie mającej na celu określić poziom wiedzy pacjentów na temat nadciśnienia tętniczego i niefarmakologicznych metod jego leczenia. Uzyskane wyniki posłużą do celów naukowych i zostaną użyte do napisania pracy licencjackiej. Proszę o wypełnienie poprzez zaznaczenie krzyżykiem właściwej Państwa zdaniem odpowiedzi. 1. Płeć kobieta...

plik doc

1. Nadciśnienie tętnicze krwi – charakterystyka jednostki chorobowej

Fizjologiczne mechanizmy regulujące ciśnienie krwi,Epidemiologia i etiologia nadciśnienia tętniczego krwi,Powikłania narządowe w przebiegu nadciśnienia tętniczego,Diagnostyka,Leczenie
      Nadciśnienie tętnicze krwi – charakterystyka jednostki chorobowej na podstawie dostępnej literatury 1.1. Fizjologiczne mechanizmy regulujące ciśnienie krwi       Mechanizmy regulujące ciśnienie tętnicze krwi są niezmiernie złożone. Prawidłowe zabezpieczenie w krew tkanek...

plik doc

plan pielegnacyjny nadcisnienie tętnicze

nadciśnienie tętnicze
12 Załącznik 4. Przykładowy proces pielęgnowania pacjenta z nadciśnieniem tętniczym. Problemy pielęgnacyjne (diagnoza), cel i plan opieki. Problem/ diagnoza Cel Plan opieki 1.Proplem i diagnoza Ból o charakterze napadowym w odcinku piersiowym kręgosłupa promieniujący do klatki piersiowej Cel: Złagodzenie bólu Plan opieki: · Monitorowanie parametrów życiowych · Zapewnienie ciszy i spokoju · Ograniczenie wysiłku fizycznego · Leki p/ bólowe (Majamil) n...

plik txt

Nadciśnienie tętnicze - skrót

Definicja, diagnoza i leki.
NADCIŒNIENIE TÊTNICZE Nadciœnienie têtnicze jest to choroba uk³adu kr¹¿enia polegaj¹ca na sta³ym lub okresowym podwy¿szeniu ciœnienia têtniczego krwi powy¿ej wartoœci prawid³owych, czyli 140/90 mmHg. Spoœród czynników nabytych postuluje siê udzia³ nadmiernej poda¿y soli, stresu, oty³oœci. Wa¿n¹ rolê w patogenezie odgrywa interakcja genów z czynnikami œrodowiskowymi. Nadmierna poda¿ sodu w po¿ywieniu powoduje zatrzymywanie wody w ustroju, co zwiêksza objêtoœæ p...

plik pdf

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze
Nadciśnienie tętnicze pochodzenia nerkowego Podział: 1. nadciśnienie łagodne 2. nadciśnienie złośliwe Przyczyny: 1. spadek przepływu przez naczynia nerkowe lub zwężenie naczyń nerkowych → ↑ wydzielania reniny 2. nadmierne wydzielanie reniny 3. zatrzymywanie Na+ i H2 O 4. niedobór wydzielania MEDULINY - kompleks prostaglandyn F2 , E2 i A2 Przyczyny zwężenia tętnicy nerkowej: 1. miażdżyca - u dorosłych 2. dysplazja włóknisto-mięśniowa - u młodych 3. tętniak z zakrzepem...

Ostatnie wyszukiwania