plik doc

socjologia niektore pojecia


Trauma kulturowa ? wstrzas powodowany zmiana spoleczna, który dotyka domeny kultury, a w konsekwencji tozsamosci zbiorowe i jednostkowe. Sekwencja traumatyczna ? proces pojawiania sie, rozprzestrzeniania i zakorzeniania traumy, a nastepnie podejmowania strategii zaradczych prowadzacych do przezywciezenia traumy. Anomia sukcesu ? zaburzenie rutynowych sposobow postepowania, skal oczekiwan i aspiracji,wzorow konsumpcji ? przez nagle wzbogacenie sie. Zmiana spoleczna ? roznica miedz...

plik doc

Ściąga z socjologii pytania i odpowiedźi

Opracowane pytania i odpowiedźi
Socjologia a inne nauki społeczne. Czym jest socjologia a jak się definiuje inne nauki społeczne. Socjologia jest zbiorem dyscyplin naukowych które badają naturę ludzkiego zachowania, bada związki międzyludzkie i ich rezultaty- interesuje się związkami między ludzkimi. -antropologia ? ma 2 gałęzie a.fizyczna-zajmuje się istotami ludzkimi jako organizmem biologicznym(bada biologiczne zróżnicowanie między ludźmi) a.kulturowa-zajmowala się natura, edukac...

plik txt

Socjologia pojęcia. DSW - Wrocław

:)
ROLA SPO£ECZNA - s¹ to przyjête odrêbne zachowania w danej sytuacji i w danej chwili i miejscu. WIê¯ SPO£ECZNA - ogó³ relacji i zale¿noœci które wi¹¿¹ cz³onków grupy, które powoduj¹ zale¿noœæ s³owa "my". STYCZNOŒCI PRZESTRZENNE - spotykanie siê w pewnym miejscu w okreœlonym czasie. STYCZNOŒCI PSYCHICZNE - zainteresowanie cechami innych osób znajduj¹cych siê w naszym otoczeniu. STYCZNOŒÆI SPO£- pewne cechy zauwa¿one u innych staj¹ siê dla nas wartoœci¹. INTERAKCJA - wzajemne oddzia³...

plik txt

Socjologia pojęcia. DSW - Wrocław

:)
ROLA SPO£ECZNA - s¹ to przyjête odrêbne zachowania w danej sytuacji i w danej chwili i miejscu. WIê¯ SPO£ECZNA - ogó³ relacji i zale¿noœci które wi¹¿¹ cz³onków grupy, które powoduj¹ zale¿noœæ s³owa "my". STYCZNOŒCI PRZESTRZENNE - spotykanie siê w pewnym miejscu w okreœlonym czasie. STYCZNOŒCI PSYCHICZNE - zainteresowanie cechami innych osób znajduj¹cych siê w naszym otoczeniu. STYCZNOŒÆI SPO£- pewne cechy zauwa¿one u innych staj¹ siê dla nas wartoœci¹. INTERAKCJA - wzajemne oddzia³...

plik doc

socjologia edukacji

definicje socjologi edukacji
Grupa spoleczna jest to zbior jednostek pozostajacych ze soba w pewnych stosunkach. Miedzy czlokami grup moga wystepowac interakcje bezposrednie i posrednie. Kazda grupa musi spelniac 4 zasadnicze elementy: - interakcje miedzy czlonkami - wspolny cel lub cele - wspolne normy - truktura wewnatrz grupowa Bales - jego zdaniem zachowan czlonkow grupy wyrozniajacych 12 kategorii interakcji zawarl w 5 podstawowych problemach: - problem orientacj - oceny - ko...

plik doc

McDonaldyzacja

McDonaldyzacja
Macdonaldyzacja społeczeństwa ? George Ritzer McDonald?s to jeden z najważniejszych wynalazków Ameryki XX w mysl zasady: Dużo, szybko i tanio Mcdonaldyzacja to proces stopniowego upowszechniania się zasad działania restauracji szybkich dań we wszystkich dziedzinach życia społecznego w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie. Oddziałuje ona na sposób, w jaki zdobywa się wykształcenie, pracuje, podróżuje, spędza czas wolny, odżywia, uprawia politykę, traktuje rodzinę...

plik doc

historia wychowania : starozytnosc do sredniowiecza

przydatne na kolokwium, polecam
OKRES HELLENSKI XXX-338 pne(Cheroneja, Macedonia wygrywa z Grecja) SPARTA, LIKURG W Sparcie było 2 krolow, i geruzja(rada starszych), Sparta była najwiekszym polis, bylo to panstwo dorow, mieszkali tam: pełnoprawni spartanie, heloci(niwolnicy), periojkowie(wolni bez praw), wychowanie leżało w interessie panstwa, dzieci stanowiły własność państwa, tylko zdrowe dzieci przezywały, była selekcja, wychowanie było grupowe(wychowywano hoplitów- ciezka piechote...

plik doc

Politologia zagadnienia

Politologia
Wpływ położenia geograficznego na politykę państwa. Polityka państwa ? realizacja zdefiniowanego przez władze interesu państwa. Położenie geograficzne ? wewnętrzne (ukształtowanie, obszar, surowce) ? zewnętrzne (bliskość wrogów i przyjaciół, istotność geopolityczna) Nie liczy się bliskość matematyczna, tylko realny czas potrzebny na pokonanie odległości (zwłaszcza wojsku). Bliżej dzisiaj Amerykanom do Iraku, niż kiedyś Hitlerowi d...

plik doc

EKSPRESJONIZM: GENEZA I ISTOTA ZJAWISKA, GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE

EKSPRESJONIZM: GENEZA I ISTOTA ZJAWISKA, GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE NA ŚWIECIE I W POLSCE. (XX-lecie międzywojenne).
2. EKSPRESJONIZM: GENEZA I ISTOTA ZJAWISKA, GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE NA ŚWIECIE I W POLSCE. Ekspresjonizm (łac. expressio ? wyraz, wyrażenie) ? awangardowy prąd literacki, który pojawił się około 1910 roku w Niemczech i trwał do końca lat 20 XX wieku. Miał liczne odpowiedniki w literaturach narodowych Europy, ale nigdzie nie uzyskał takiego stopnia zaawansowania jak na niemieck...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,