plik doc

?Osobowość i motywacja terapeuty?

praca zaliczeniowa - psychologia - terapia zajęciowa
Osobowość człowieka kształtowana jest przez cechy biofizyczne jak też poprzez proces socjalizacji, która przystosowuje człowieka do życia w zbiorowości, umożliwia porozumienie się i inteligentne działanie w jej ramach, uczy jak się zachować, by osiągnąć cele życiowe. Socjalizacja jest to wchodzenie w kulturę, co rozumie się jako poznawanie i przyjmowanie przez jednostkę tradycji i wzorów kulturowych wyznaczających sposób jej zachowania si...

plik doc

motywacja


Motywacja Motywacja ? stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania, to wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże ludzkich zachowań i ich zmian. Procesy motywacyjne ukierunkowują zachowanie jednostki na osiągnięcie określonych, istotnych dla niej stanów rzeczy, kierują wykonywaniem pewnych czynności tak, aby prowadziły do zamierzonych wyników (zmiana warunków zewnętrznych, zmiana we własnej osobie, zmiana własnego położen...

plik doc

PSYCHOLOGIA PRACY przedmiot badań organizacja struktura motywacja

wykład 1 i 2 Przedmiot badań, środowisko pracy, organizacja formalna i nieformalna i ich cechy, struktura,motywacja,konflikty
Psychologia pracy wykład 1 i 2 Przedmiotem badań psychologii pracy jest człowiek Jaki jest człowiek? Co zrobić aby u tego człowieka nastąpiły pożądane z naszego punktu widzenia zmiany? maszyna-człowiekczłowiek-maszynaczłowiek-człowiekdobóradaptacjaW = ? (K, M)ocena (decyzja dotycząca dalszych działań) Przedmiot psychologii pracy koncen...

plik docx

Motywacja


WYKŁAD

MOTYWACJA

Motywacja tj. ukierunkowanie na dany cel; Motywacja tj. czynności, proces, zespół złożonych mechanizmów,  które pobudzają człowieka do działania, podtrzymują, ukierunkowują...

plik docx

motywacja

motywacja

Motywacja wszelkie mechanizmy odpowiedzialne za uruchomienie, ukierunkowanie, podtrzymanie, zakończenie zachowania.

Teoria motywacji:

  1.  Ewolucyjne podejście do motywacji: etologia i socjologia.

Motywacja to gotowość do wykonania pewne...

plik doc

motywacja

motywacja
MOTYWACJA - KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE Motywacja to stopień w jakim osoba dąży do kompetentnego komunikowania się w danym kontekście. Motywacja może być negatywna lub pozytywna, afektywna lub poznawcza a także ukierunkowana na Ja lub na Innych. Motywacja negatywna spowodowana jest czynnikami które utrudniają komunikację, strachem, lękiem a w konsekwencji unikaniem kontaktów z drugim człowiekiem. W takim przypadku najważniejsza jest samowiedza dotycząca motywacji komunikacyjnej....

plik doc

Motywacja

motywacja
Motywacja       Możemy wyróżnić wiele funkcji kierownictwa, jednak największy związek kierownika z podwładnym ma przywództwo. Jest to główna część roli kierownika. Polega na pracy z innymi i przez innych dla osiągnięcia zamierzonych celów. Skuteczność kierownika zależy głównie od jego umiejętności przywódczych, tzn. od motywowania podwładnych, kierowania nimi, wpływania na nich przez system nagród i kar. I. Definicja motywacji       Jak pisze R....

Ostatnie wyszukiwania