plik doc

Modernizacja gospodarki i społeczeństwa w Europie końca XIX wieku

Konspekt lekcji przeprowadzonej przeze mnie
Lekcja nr 5 Klasa II d Temat: Modernizacja gospodarki i społeczeństwa w Europie końca XIX wieku. I. Cele kształcenia: Cele ogólne: - zapoznanie uczniów z sytuacją gospodarki i społeczeństwa końca XIX wieku Cele szczegółowe: - uczeń zna podstawowe osiągnięcia w dziedzinie nauki i techniki - uczeń zna najważniejsze nazwiska wynalazców - uczeń umie analizować t...

plik doc

teoria zmian społecznych


Wykład nr 1 TEORIA ZMIANY SPOŁECZNEJ I cz .zaczyna się od Platona ?od Greków. Dziedzina ;Filozofia historii ,jak toczą dzieje ludzkich społeczeństw I cz.- socjologowie : 1.próbują odpowiedzieć na pytanie o przejście formacyjne-przejście między społeczeństwo tradycyjne a społeczeństwo przemysłowe 2.kolejne przejście społeczeństwo nowoczesne przemienia się w społeczeństwo ponowoczesne (prorocy) III cz. Próba uporanie się z dziedzictwem Comta ( społeczna statyka i społeczna dynam...

plik doc

dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego- ściąga

krótki opis zagadnień na temat zmian współ. państwa polskiego, z pkt. widzenia socjologa
Zmiana społ. :różnica między stanem systemu społ. w danym momencie w odniesieniu porównaniu .Może to być zmiana: składu, struktury, funkcji granicy systemu społ. w otoczeniu systemu. Ludzie dążą do zmian ze swej natury. Proces społ.: jest szeregiem zmian zmiany to tylko etapy i są ze sobą powiązane .Procesy :makrostrukturalne (np. globalizacja), o średnim zasięgu (dotyczą warstw, klas społ.), mikrostr...

plik doc

socjologia edukacji... wykłady

wykłady z całego roku - SOCJOLOGIA -
SOCJOLOGIA EDUKACJI Treści programowe wykładów: Zarys rozwoju socjologii wychowania i edukacji. Socjologia edukacji ? przedmiot, problemy, funkcje. Nowoczesne społeczeństwo ? nowoczesna osobowość społeczna. Socjalizacja: cechy, zasady, stadia, odmiany, efektywność, słabe ogniwa socjalizacji, teorie socjalizacji. Rola społeczna Postawa: rodzicielskie, społeczne, interpersonalne, postawy wobec norm społecznych i prawnych. Paradygmaty soc...

plik doc

Japonia i Rosja na przełomie XIX i XX wieku

Referat na temat : Japonia i Rosja na przełomie XIX i XX wieku
Japonia i Rosja na przełomie XIX i XX wieku Przełamanie izolacji Japonii: W Japonii od XVII wieku w imieniu pozbawionego władzy cesarza rządził Shogun, czyli naczelny wódz. Stanowisko to było dziedziczone w rodzie Tokugawa. Ród ten utrzymywał spokój wewnątrz kraju oraz nie zezwalał na kontakty z cudzoziemcami. Handel z Japonią, w niewielkim zakresie, mieli prawo prowadzić tylko Holendr...

plik doc

prawo rolne

sc
Podstawa opodatkowania w podatku rolnym: -jest wyrażona w liczbie ha przeliczeniowych(jest to umowna jednostka przeliczeniowa związana z wartościowaniem ziemi rol. ze względu na jej położenie , klasę i rodzaj gruntu) Wysokość przelicznika zależy od: -okresu podatkowego na terenie którego znajduje się dany grunt -rodzaju użytków rolnych -od klasy bonitacyjnej gruntu Wysokość podatku: -jest ustalana jako równowartość pieniężna 2,5q Zyta z 1ha przeliczeniowego dla gruntow gosp. roln...

plik doc

pojęcia i przyczyny zmian społecznych

zmiany w społeczeństwie
POJĘCIE I PRZYCZYNY ZMIAN SPOŁECZNYCH 1. DEFINICJA ZMIANY Kiedy mówimy o zmianie, akcentujemy na ogół fakt pojawienia się czegoś nowego w określonym czasie. W literaturze analizującej dorobek socjologii dotyczący zmian społecznych zwraca się uwagę na trudność podania definicji zmiany w związku z faktem, że każda teoria definiuje zmianę w oparciu o swoje założenia teoretyczne. Pojęcie zmiany ma zastosowanie do opisu stosunków społecznych, kultury, zaludnienia, stat...

plik doc

mafie włoskie

referat
Mafie włoskie. Współczesnym odbiorcom kultury masowej, wychowanym na ?Ojcu chrzestnym? Mario Puzo ? w wersji książkowej lub w formie filmowej ekranizacji ? może się to wydać nieprawdopodobne, ale przez dziesiątki lat zjawisko mafii we Włoszech usiłowano albo zlekceważyć, albo całkowicie przemilczeć. Nie czyniono tego ze wstydu przed sobą i innymi, choć rzeczywiście mafia włoska stanowi szczególny przypadek w świecie Zachodu. Rozwój i rozkwit mafii w nowoczesnym pań...

plik doc

Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej moje opra


Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej moje opracowanie 1. Interesy narodowe       zapewnienie niepodległości       nienaruszalność terytorialna       wolności       bezpieczeństwa       poszanowania praw człowieka       ochrona środowiska       rozwój cywilizacyjny       stworzenie warunków do rozwoju społecznego     &n...

plik doc

recenzja książki K.Duraj-Nowakowej

jest to Recenzja książki p. Krystyny Duraj-Nowakowej pt. Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej
Recenzja książki p. Krystyny Duraj-Nowakowej pt. „Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Modernizacja teorii i praktyki”. Autorka książki interpretuje wnioski oraz postulaty o potrzebie scalonego nauczania na wszystkich szczeblach edukacji, aż po szkołę wyższą włącznie. Pragnie się ona podzielić w tej książce własną interpretacją takiej edukacji. Jak pisze p. Krystyna problem tytułowy niniejszego...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,