plik doc

rodzaje wsparcia społecznego z uwaględnieniem wsparcia instytucjonaln

formy wsparcia oferowane jednostkom i rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych
Temat: Rodzaje wsparcia społecznego z uwzględnieniem wsparcia instytucjonalnego – pomoc społeczna w Polsce Plan pracy: 1. Krótki rys historyczny wsparcia społecznego na przełomie dziejów. 2. Ochrona egzystencji jednostki w świetle praw człowieka i aktów prawnych. 3. Definicje i formy wsparcia społecznego - instytucjonalnego w Polsce. 4. Pomoc społeczna i jej zadania. 5. Struktury pomocy społecznej...

plik doc

układ zmiennych - nieśmiałość


Temat pracy: społecznego przez młodzież nieśmiałą Przedmiot badania: Różnice występujące w percepcji wsparcia społecznego u młodzieży nieśmiałej i niecechującej się nieśmiałością. Typ zmiennej Nazwa zmiennej Wskaźniki zmiennej Zmienne zależne Kwestionariusz Nieśmiałości dla Dzieci i Młodzieży (Kwestionariusz N, 1995) Raya Croziera w adaptacji Stanisławy Tucholskiej (2007) Kwestionariusz „N” zawiera 26 pozycji, pośród których 21 twierdzeń ujmuje nieśmiałość wprost, a pozostałe 5 prze...

plik doc

Altruizm

Zachowania ludzkie, ukierunkowane na realizację celów pozaosobistych, to takie, których podmiot zabiega przede wszystkim o dobro innych ludzi lub pragnie uchronić ich przed tym, mogłoby temu dobru nie służyć. Zachowania takie noszą nazwę prospołecznych. Jedną z form takich zachowań jest właśnie zachowanie altruistyczne. Zalicza się do nich nade wszystko bezinteresowne zachowania na rzecz innych ludzi. Tak, więc jednostka, postępująca altruistycznie, nie oczekuje w zasadzie żadnej gratyfikacji, w...

plik pdf

geriatria

o komunikowaniu z pacjentem geriatrycznym
prace poglądowe Piel. Zdr. Publ. 2011, 1, 1, 65–75 ISSN 2082-9876 © Copyright by Wroclaw Medical University Krystyna Misiak1, Ewa Kopydłowska2 Przygotowanie rodziny do opieki nad osobą starszą, cierpiącą na chorobę otępienną Preparing a Family to Provide Care to an Elderly Person with Senile Dementia 1 2 Zakład Gerontologii, Katedra Zdrowia Publicznego, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej...

plik doc

Różnice pomiędzy pomocą społeczną a opieką społeczną

Praca mająca na celu objaśnienie różnic, pomiędzy Pomocą społeczna a opieką.
      Różnice pomiędzy pomocą społeczną a opieką społeczną. Pomoc Społeczna jest zagadnieniem interdyscyplinarnym, jest instytucją polityki społecznej i częścią działu administracji rządowej o nazwie zabezpieczenie społeczne. Problematyką ta zajmują się różne dziedziny nauki, zwłaszcza pedagogika i nauki społeczne. W doktrynie prawa przedmiotowa dziedzina łączona jest z prawem administracyjnym, p...

plik doc

pedagog specjalny i jego relacje z rodzicami

pedagog specjalny, jego rola i relacje z rodzicami dziecka niepelnosprawnego
Wybrałam temat dotyczący pedagoga specjalnego i jego relacji z rodzicami opracowany w książce Tadeusza Gałkowskiego pod tytułem : Dzieci specjalnej troski ( Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1972). Współpraca wymienionych osób jest znacząca dla dziecka, a zwłaszcza niepełnosprawnego. Rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego będzie miała większe szanse powodzenia, jeśli będzie ona prowadzona przez specjalist...

plik docx

psychologia kliniczna - niepełnosprawność intelektualna

Niepełnosprawność intelektualna ? W Polsce według Karty Osób Niepełnosprawnych (Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. ?karta praw osób niepełnosprawnych?): ??niepełnosprawną jest osoba, której sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa, trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi??

Niepełnosprawność intelektualna

plik odt

gotowa sciaga z socjologii

gotowa ściąga z socjologii na kolokwium o rodzinie i rożne pojęcia
Wychowanie-działalność świadoma i celowa zmierzająca do rozwoju człowieka oraz przygotowująca do życia w społeczeństwie czyli są to nieświadome poczynania domu,szkoły i innych instytucji, grupa społeczna. Środowisko wychowawcze-odrębne środowisko społeczne które grupa wytwarza dla osobnika, mającego zostać jej członkiem po odpowiednim przygotowaniu. Zasada izomorfizmu(współbieżność,współzależność rozwoju społecznego i osob...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,