plik pdf

przewlekła niewydolność serca

samopielęgnacja pacjenta z niewydolnością serca
Dorota Koper, Grzegorz Senatorski Problemy pielęgnacyjne u pacjentów z niewydolnością krążenia w świetle teorii Dorothy Orem Nursing problems of patients with circulatory failure in the light of Dorothea Orem’s Theory Dorota Koper, Grzegorz Senatorski Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Instytut Transplantologii AUTOR DO KORESPONDENCJI: Dorota Koper ul. Poznańska 16/8 08-110 Siedlce e-mail: dorota.koper2@neostrada....

plik doc

Podstawowe założenia modelu/teorii pielęgniarstwa Dorothy Orem

Podstawowe założenia modelu/teorii pielęgniarstwa Dorothy Orem i jej znaczenie dla rozwoju pielęgniarstwa i praktyki pielęgniarskiej.
Podstawowe założenia modelu/teorii pielęgniarstwa Dorothy Orem i jej znaczenie dla rozwoju pielęgniarstwa i praktyki pielęgniarskiej. We współczesnej literaturze pielęgniarskiej zawarte są informacje mówiące o ponad trzystu teoriach, przy czym podkreśla się, że systematycznie powstają nowe. Nie wszystkie teorie są powszechnie znane, jednak wiele z nich sł...

plik doc

Proces pielęgnowania z interny

Zawiera problemy pielęgnacyjne z anemii, zaburzeń wodno-elektrolitowych.
PROCES PIELĘGNOWANIA PROWADZONY W OPARCIU O TEORIĘ: DOROTHY OREM DATA DANE O CHORYM PROBLEM ZDROWOTNY CEL PIELĘGNOWANIA PLAN PIELĘGNOWANIA REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI 07.05. 2012 J.K. przebywa XIII dobę na oddziale, pacjentka leżąca, temperatura ciała wynosi 36.5’C, RR: 110/75mmHg. W dniu dzisiejszym pacjentka niespokojna z powodu mającej się odbyć gastroskopii, w związku z wymiotami, które trwają od 4d...

plik txt

modele pielęgnowania

Modele pielęgnowania
klinika Modele opieki pielegniarskiej Nursing care models Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Robert Œlusarz, Justyna Cwajda, Alina Stodolska Streszczenie SSttrreesszzcczzeenniiee W pielegniarstwie oewiatowym istnieje ponad 20 modeli opieki pielegniarskiej. Modele te zosta3y podzielone na 4 kategorie: oerodowiskow1, deficytu samoopieki i potrzeb, kategorie potrzeb, systemu oraz wspó3dzia3ania. W pielegniarstwie chirurgicznym znacz1cymi modelami...

plik doc

zespó otępienny

problemy pacjenta z zespołem otępiennym. cele działania pielęgniarki
Pielęgnacja pacjenta z zespole otępiennym W zespole otępiennym najbardziej użyteczny jest system opieki według Dorothy Orem, dotyczący możliwości samoopieki i jej deficytu. System wspierająco-edukacyjny (aktywizowanie, zachęcanie, informowanie, pouczanie, doradzanie, podtrzymywanie, stwarzanie odpowiednich warunków, nadzór nad prawidłowym wykonywaniem czynności, itp.). System częściowo-kompensacyjny- w tym przypadku w d...

plik doc

modele pielęgnowania najbardziej pasujące do wykorzystania w geriatrii

Praca omawiająca wybrane modele pielęgnacji najbardziej pasujące do wykorzystania w geriatrii
Temat 1. Modele pielęgnowania najbardziej pasujące do wykorzystania w geriatrii Spośród dostępnej gamy modeli opieki pielęgniarskiej najczęściej stosowanymi w opiece nad pacjentami w wieku podeszłym są:       model samoopieki D.Orem „istoty ludzkie wymagają ciągłych, rozmyślnych wkładów w siebie i w swoje otoczenie, aby utrzymać się przy życiu i funkcjonować zgodnie ze swoją lu...

plik docx

Model opieki według teorii Doroty Orem

Model opieki według teorii Doroty Orem

Model opieki według teorii Doroty Orem. Odzyskać witalność

Przemiany demograficzne, których jesteśmy świadkami, to poważny problem współczesnych społeczeństw. Zjawisko starzenia się dotyczy nie tylko wzrostu populacji ludzi starszych, jak również starzenia się tej grupy.   Prognozy de...

plik doc

teorie w geriatrii

opis teori w geriatrii
Temat 1. Modele pielęgnowania najbardziej pasujące do wykorzystania w geriatrii Spośród dostępnej gamy modeli opieki pielęgniarskiej najczęściej stosowanymi w opiece nad pacjentami w wieku podeszłym są:       model samoopieki D.Orem „istoty ludzkie wymagają ciągłych, rozmyślnych wkładów w siebie i w swoje otoczenie, aby utrzymać się przy życiu i funkcjonować zgodnie ze swoją ludzką naturą” Teoria ta obejmuje trzy komponenty: samoopiekę, deficyt s...

plik docx

PNF,Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie

Krótki opis metody PNF

PNF

Historia

PNF od lat 40-tych XX wieku jest jedną z najlepiej rozpoznawanych koncepcji terapeutycznych w obrębie fizjoterapii. Po swojej przeprowadzce w 1947 roku do Vallejo w Kalifornii, dr Kabat i Margaret (Maggie) Knott rozpoczęli i kontynuowali proces tworzenia i rozwijania technik i procedur terapeutycznych. Po dołączeniu do zespołu Doroth...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,