plik odt

Teoria i metodyka archiwalna

Teoria i metodyka archiwalna
1.Zasada proweniencji (zasada przynależności zespołowej) -sformułowana w 1838 przez Natalisa de Wailly -zdefiniowana przez Samuela Mullera, Johana Adriana Feitha i Roberta Fruina - cel: zachowanie odrębności poszczególnych zespołów archiwalnych, poszanowanie organicznej struktury wytworzonej przez twórcę całości dokumentacji oraz zachowanie związków zachodzących między dokumentacją ,,akta pochodzące od jednego twórcy (z jednej registratury) tworzą całość or...

plik doc

Teoria i metodyka archiwalna

Opracowane zagadnienie
Standaryzacja opisu archiwalnego -standardem opisu archiwalnego nazywamy usystematyzowany wykaz niezbędny do informacyjnego opisu dokumentacji archiwalnej, posiadający ustaloną zawartość, ujednoliconą formę i określona strukturę wewnętrzną, zapewniający przenoszenie, gromadzenie i przekazywanie informacji w sieciach archiwów lokalnych i rozległych -cel: ujednolicenie informacji archiwalnej oraz przyspieszenie procesu przetwarzania danych w sieciach archiwalnych -po...

plik doc

metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej w świetlicach szkolnych


Karolina Michniewicz ? Kosela Gr. 12 nr. albumu: 47846 METODY PRACY OPIEKUŃCZO ? WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 1. Co to jest świetlica szkolna? Świetlica szkolna jest to wewnątrzszkolna placówka opiekuńczo ? wychowawcza, która wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych, jak i zabiegów terapeutycznych. Pozwala ona uczniom na uczestniczenie w wielu interesujących zajęciach oraz na odrabianie ich prac d...

plik doc

metodyka licencjat

streszczenie tekstu
12 INTEGRACYJNY WYMIAR KSZTAŁCENIA POLONISTYCZNEGO 1. H. Wiśniewska, Nauczanie integrujące na lekcjach języka polskiego. Proces integracji rozumieć należy jako tworzenie się całości z części z części przez zespalanie elementów w całość, a dezintegracji ? rozpadanie się całości w części. Trzeba powiedzieć, że w nauce języka polskiego w szkole oba procesy zachodzą ciągle. W Polsce zajmował się tym procesem głównie H. Kurczeb. Wyróżnił 2 aspekty integracyjnego nau...

plik doc

Metodyka edukacji matematycznej

Opracowanie zagadnień na egzamin z metodyki edukacji matematycznej, pedagogika.
CELE NAUCZANIA MATEMATYKI NA SZCZEBLU ZINTEGROWANYM (wg programu K. Uhma) GŁÓWNE ZAŁOŻENIA EDUKACJI MATEMATYCZNEJ Edukacja matematyczna ma służyć obudzeniu radości z rozwiązywania wszelkich łamigłówek, a tym samym pobudzaniu do samodzielnego, logicznego myślenia. Istotne jest, aby dziecko odkryło, że matematyka to droga do rozwiązywania codziennych problemów - mierzenia długości, wagi, operowania pieniędzm...

plik doc

metodyka j. polskiego; licencjat

streszczenie znacznej części artykułów wymaganych na egzaminie z metodyki na poziomie licencjatu
Budowa lekcji ? tradycja, eksperyment Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, tu rozdz.: Systemy dydaktyczne, Proces nauczania ? uczenia się. *** systemy dydaktyczne*** Dydaktyka ? ogólna nauka o nauczaniu ? uczeniu się System dydaktyczny ? całokształt zasad organizacyjnych oraz treść, metody i środki nauczania ? uczenia się, tworzące spójną wewnętrzną strukturę i podporządkowa...

plik doc

Metodyka nauczania j angielskiego

test z metodyki nauczanie j angielskiego dzieci
TEST A Grammar translation method-is a method which use: translation and grammar study as the main teaching and learning activity, method based on primarily graphic, presentation of a grammar rules-deductive learning, study of vocabulary, translation exercise. The direct method-is a method which use: lot of oral interaction and dialogues, no translation, orders are conducted in the target language only, no analysis of grammar rules grammar i...

Ostatnie wyszukiwania