plik doc

Metody wychowania

Klasyfikacja metod wychowania
KLASYFIKACJA METOD WYCHOWANIA Metoda zawiera w sobie szereg działań o różnym charakterze. Jest to sposób za pomocą którego można dokonywać określonych pożądanych z punktu widzenia celów wychowania, zmian w sytuacjach wychowawczych. - metody wpływu osobistego, - metody wpływu sytuacyjnego, - metody organizowania środowiska społecznego wychowanków. I. GRUPA TO METODY WPŁYWU OSOBISTEGO: 1. WYSUWANIE SUGESTII Poprzez osobisty wpływ - wychowawca może wd...

plik doc

TWP Metody wychowania

ćwiczenia TWP
Rozdział VII METODY WYCHOWANIA 1. Metoda modelowania Metoda modelowania jest jedną z najbardziej skutecznych metod wychowania. Metodę tą nazywa się też metodą działania własnym przykładem lub metodą dobrego przykładu albo metodą przykładu. Jej skuteczność potwierdzają słowa, że ?słowa uczą, a przykłady pociągają?. Ludzie pozostający ze sobą w bliskich i częstych kontaktach zaczynają z czasem zachowywać się w podobny sposób. Dzieje się tak często w wyniku nieświadomeg...

plik pdf

metody wychowania

metody wychowania
METODY WYCHOWANIA wykład Czym są metody wychowania  systematycznie stosowane sposoby postępowania wychowawczego lub powtarzalne czynności zmierzające do urzeczywistnienia celów, jakie stawia sobie wychowawca (Łobocki)  świadomie i konsekwentnie stosowany sposób oddziaływania pedagogicznego na jednostkę, grupę lub zbiorowość, dla osiągnięcia zamierzonego celu wychowawczego Klasyfikacja  metody indywidualne i grupowe  metody bezpośredniego i pośredniego oddziały...

plik odt

Metody wychowania wg Kruszewskiego-sytuacyjne tylko

praca na podstawie ksiazki samodzielna na 5:)
Metody wychowania według Krzysztofa Kruszewskiego. Marzena Urzędowska Pedagogika rok I. Metody wychowania pomagają osobom zaangażowanym w proces wychowania odnaleźć się w trudnych aspektach dotyczących wychowania,nakreślają obraz,wskazują drogę którą należy podążyć.Są to schematy działania wychowawców,które bywają stosowane w celu osiągnięcia zamierzonych zmian zbiorowości klasowej. Metody wychowania zajmu...

plik doc

Metody wychowania

Metody wychowania, co to jest wychowanie, rodzaje wychowania.
Teoria wychowania Używając słowa wychowanie myślimy o : - działaniu wychowawczym - sytuacji wychowawczej - wyniku (współdziałania i warunków) - zachodzących zmian (o całkowitym procesie nauczania) WYCHOWANIE – oddziaływanie całokształtu bodźców i doświadczeń ogólnospołecznych grupowych i indywidualnych, profesjonalnych i nie profesjonalnych przynoszących względnie trwałe skutki w rozwoju fizycznym, umysłowym, społecznym, k...

plik odt

Metody wychowania

z wikipedi - Me
Metody wychowania – pomagają współczesnym osobom zaangażowanym w proces wychowania odnaleźć się w trudnych aspektach dotyczących wielości nurtów wychowania. Nakreślają obraz, wskazują drogę, którą należy podążać w swojej pracy pedagoga. Metody wychowania:       W ujęciu prakseologicznym – metoda to ogólny sposób postępowania. Założeniem, każdej metody jest dążenie do osiągniecie celów a cel to wartości, jednym słowem poprzez odpowiednie metody drzym do wdr...

plik odt

Metody wychowania

z wikipedi --
Metody wychowania – pomagają współczesnym osobom zaangażowanym w proces wychowania odnaleźć się w trudnych aspektach dotyczących wielości nurtów wychowania. Nakreślają obraz, wskazują drogę, którą należy podążać w swojej pracy pedagoga. Metody wychowania:       W ujęciu prakseologicznym – metoda to ogólny sposób postępowania. Założeniem, każdej metody jest dążenie do osiągniecie celów a cel to wartości, jednym słowem poprzez odpowiednie metody drzym do wdroże...

plik doc

metody wychowania

met. wychowania
39. METODY WYCHOWANIA Przez metodę wychowania rozumiemy każdy wyodrębniony sposób postępowania wychowawcy, polegający na wywieraniu określonego wpływu na aktywność wychowanka. Klasyfikacja metod wychowania wg Heliodora Muszyńskiego: Podstawą klasyfikacji jest tu sposób wywierania wpływ na zachowanie się wychowanka przez stosowanie w danej sytuacji nagród i kar. (nagrody i kary są tu rozumiane jako zaspokajające bądź utrudniające realizację potrzeb dziecka, nagrody mają po...

Ostatnie wyszukiwania