plik doc

Metody Badań Pedagogicznych

1 rok / Metody Badań Pedagogicznych / APS
METODY BADAN PEDAGOGICZNYCH 22.02.05 Procedura badawcza pedagogiki Praca naukowa: zawiera nowa tematyke powinna byc prawdziwa (unikanie znanych zrodel bledow), jesli mozna zagwarantowac powtarzalnosc wynikow dokladnosc- precyzja jezyka opisu, pomiarow i obserwacji Procedura badawcza- spis tresci pracy np. licencjackiej Okreslenie celu i tematu Sformulowanie problemu (wystarczy jedno konkretne pytanie problemowe) ? j...

plik doc

Metody badań pedagogicznych

Zagadnienia na egzamin z metod badań pedagogicznych
Obserwacja Definicja obserwacji Obserwacja potoczna ? polega na spostrzeganiu faktów, zjawisk, czy zdarzeń bez podporządkowania ich ściśle określonym celom poznawczym. 3. Klasyfikacja obserwacji wg różnych kryteriów: - kontakt obserwatora z obserwowanym a) obserwacja bezpośrednia ? dotyczy zachowań osób obserwowanych w bezpośrednim z nim kontakcie, b) obserwacja pośrednia ? odnosi się nie wprost do obserwowanych zachowań, lecz do...

plik doc

Metody Badań Pedagogicznych

Metody Badań Pedagogicznych wykłady: zawiera teoretyczne podstawy badań, charakterystykę i funkcje teorii w badaniach pedagogicznych,obliczanie i interpretacje niektórych miar przeciętnych i rozproszonych ...
w1 - - pedagogika jako nauka - Warunki (przedmiot badan, terminologia, metodologia) (021006) Cele badania: Plan - przygotowanie koncepcji badań - pisemny plan własnych badań - odpowiada etapom badania naukowego Przeprowadzenie Opracowanie wyników Etapy badania naukowego a eta...

plik doc

metody badań pedagogicznych - zagadnienia

zagadnienia np. obserwacji, badania ilościowe i jakościowe, hipotezy, etapy badań....
BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE Badania ilościowe są to badania polegające na opisie i analizie badanych faktów, procesów i zjawisk w sposób ilościowy, czyli w postaci pewnych zapisów matematycznych, obliczeń i zestawień statystycznych. Są więc bardzo podobne do pomiaru. Badania ilościowe stosowane są przede wszystkim do badania rzeczy, które da się zmierzyć, policzyć, dotknąć i zobaczyć. Badania jakościo...

plik doc

Metody badań pedagogicznych

Etapy postępowania badawczego! Zagadnienia z Metod Badań PEdagogicznych Definicję wg. różnych autorów
Metody badań pedagogicznych!!!- zagadnienia. 1. Cel i przedmiot badań( uzasadnienie wyboru tematu) Każda praca badawcza- musi posiadać swój, jasno sprecyzowany, cel i przedmiot badań. „Każde badanie naukowe prowadzone jest w określonym celu. Cel to pożądany, przewidywany stan rzeczy, który jednostka pragnie w wyniku swojego działania osiągnąć. To miejsce, do którego jednos...

Ostatnie wyszukiwania