plik docx

etyka

dylematy nauczyciela

Temat:

„Dylematy etyczne w pracy nauczyciela”

Etyka to: „filozoficzna nauka o moralności, zajmująca się wyjaśnieniem i ustalaniem takich kategorii, jak dobro i zło, odpowiedzialność, sumienie, powinnośc...

plik docx

Agresja i przemoc w szkole

Zjawisko aresji w szkole

Szczególnie niepokojącym zjawiskiem  występującym we współczesnej szkole  jest agresja i przemoc  wśród dzieci i młodzieży. Jest to nieuniknione zjawisko w miejscu, w którym spotyka się wielu młodych ludzi. Termin „agresja” wywodzi się z języka łacińskiego, w którym słowo agressio oznacza napad, a słowo agressor rozbójnika.

plik doc

pedeutologia-wykład

I. Pedeutologia jako nauka o nauczycielu. PEDEUTOLOGIA ? dział pedagogiki zajmujący się nauczycielem. Jest jedną z rozwijających się dynamicznie subdyscyplin pedagogiki i obejmuje m.in. badania nad: - cechami osobowości nauczyciela (wychowawcy) i wpływem tych cech na proces kształcenia i wychowania , - rolą społeczną nauczyciela (wychowawcy), oczekiwaniami społecznymi wobec nauczycieli, trudnością roli społecznej itp., -efektywnością kształcenia jako wynikiem pracy nauczyciela.
I. Ped...

plik doc

Praca socjoterapeutyczna z dziećmi i młodzieżą z rodzin dotkniętych p

Praca socjoterapeutyczna z dziećmi i młodzieżą z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi.
Paulina Bukowska AHE: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Podstawy pracy socjoterapeutycznej- mgr Maria Cmikiewicz Temat: Praca socjoterapeutyczna z dziećmi i młodzieżą z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi. Paulina Bukowska Praca socjoterapeutyczna z dziećmi i młodzieżą z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi. Członkowie rodziny - podobnie jak alkoho...

plik doc

Rodzina definicja i funkcje

Rodzina definicja i funkcje
17. Zaprezentuj wybraną definicję rodziny, wymień i omów funkcje rodziny. Rodzina to mała grupa społeczna, składająca się z rodziców, dzieci i krewnych: rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi więź rodzicielska, stanowiąca podstawę w wychowaniu rodzinnym, jak również więź formalna określająca obowiązki rodziców i dzieci względem siebie. Do głównych funkcji rodziny zalicza się:       f. prokreacyjne       przygotowan...

plik doc

TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ

„Sztuka nie jest bynajmniej tym, co sądzi prostak – rodzajem natchnienia, które nie wiadomo skąd się bierze i rządzone przypadkowością pokazuje jedynie zewnętrzną, malowniczą stronę zjawisk. To mądrość uskrzydlona geniuszem, ale idąca konieczną, determinowaną przez najwyższe prawa, drogą rozwoju.” Eugene Delacrix Życie w obecnym świecie naraża nas na stres, zabieganie i ciągłą pogoń za dobrami materialnymi. Zdobywamy kosmos, odkrywamy nowe galaktyki, rozwój nauki i techniki poszerza...

plik docx

wychowanie moralne

wychowanie moralne

Wychowanie moralne, ogół świadomych oddziaływań wychowawczych i działań własnych wychowanka, których celem jest ukształtowanie dyspozycji psychicznych warunkujących zachowanie moralne jednostki jako członka zbiorowości ludzkiej. Do dyspozycji tych zalicza się wrażliwość na wartości moralne, związane z nią postawy moralne i motywacje jako czynniki warunkujące zgodność postępowania jednostki z pełnioną przez nią...

plik docx

Proces wychowania i socjalizacji

Praca samokształceniowa z socjologii "Proces wychowania i socjalizacji"

PROCES WYCHOWANIA I SOCJALIZACJI

           Socjalizacja i wychowanie to podstawowe procesy i typy oddziaływań, które zachodzą w środowisku jednostki. Socjalizacja to ogół działań ze strony społeczeństwa, zwłaszcza rodziny, szkoły i środowisk...

plik docx

Liberalizm

Liberalizm

Początki liberalizmu sięgają XVI i XVII w. Okres ten przypada na rozpad systemu feudalnego, konkurowanie klasy średniej z arystokracją ziemiańską o hegemonię polityczną. W XVIII w, ta ideologia liberalna była już dobrze rozwinięta, co było wyzwaniem dla arystokracji. Tendencje liberalne wywodziły się z epoki oświecenia co wywarło ogromny wpływ na myśl zachodnią. Jako pierwsi pojęcie ideologii sformułowali francuscy les philosophes, których stanowisko było negatywne co...

plik doc

europejska polityka edukacyjna

praca zaliczeniowa
EUROPEJSKA POLITYKA EDUKACYJNA PLAN PRACY       Analiza tematu II.Terminologia 1. Edukacja 2. Polityka edukacyjna w Unii Europejskiej III Przemiany edukacyjne w Europie i w Polce na przełomie XX/XXI wieku 1. Edukacja w zjednoczonej Europie 2. Szkolnictwo wyższe w Polce a krajowe ramy kwalifikacji 3. Rola szkolnictwa wyższego w Europie i w Polsce w procesie Edukacji Ustawicznej IV. Cele polityki edukacyjnej I Analiza tematu II...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,