plik doc

KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE

Najważniejsze informacje o koncepcjach psychologicznych człowieka.
Koncepcje psychologiczne człowieka" to książka w której Kozielecki przedstawił różne koncepcje człowieka w świetle psychologii i pedagogiki (opisując ich zastosowanie w szkolnictwie). Kozielecki opisał cztery koncepcje człowieka. Pierwsza z nich to koncepcja behawiorystyczna. Behawioryzm akcentuje wpływ środowiska zewnętrznego na człowieka i podkreśla możliwości manipulowania, sterowania człowiekiem. Zachowanie człowiek...

plik pdf

rehabilitacja neuropsychologiczna

rehabilitacja neuropsychologiczna
POUDAROWE OGNISKOWE ZESPOŁY POZNAWCZE W KONTEKŚCIE REHABILITACJI Joanna Seniów1 Ogniskowe zespoły zaburzeń poznawczo-behawioralnych są dość częstymi następstwami udaru mózgu. Obraz kliniczny zależy od lokalizacji uszkodzenia dlatego objawy omówiono w powiązaniu z głównymi tętnicami mózgu. Zwrócono uwagę na konieczność neuropsychologicznej rehabilitacji osób z poudarowymi dysfunkcjami w zakresie wyższych czynności nerwowych. Słowa kluczowe: udar mózgu, ogni...

plik pdf

programowanie

sa to pojecia
Programowanie obiektowe Wstęp Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) — metodyka tworzenia programów komputerowych, która definiuje programy za pomocą obiektów — elementów łączących stan (czyli dane) i zachowanie (czyli procedury, tu: metody). Obiektowy program komputerowy wyrażony jest jako zbiór takich obiektów, komunikujących się pomiędzy sobą w celu wykonywania zadań. Podejście to różni się od tradycyjnego programowania proceduralnego, gdzie dane i proc...

plik docx

METODY UCZENIA SIĘ WG WINCENTEGO OKONIA

Metoda jest to dynamiczny proces formowania się człowieka, polegający na ciągłym wyborze treści, sposobów działania nauczyciela i ucznia oraz takim doborze warunków, aby wychowanek przeżywał kształcenie jako jego własny proces, sprawiający jemu samemu satysfakcję , a zarazem , aby jak najchętniej przystępował do jego realizacji i kontynuacji.

...

plik doc

pojęcia z dydaktyki

Krótkie i rzeczowe wyjaśnienie podstawowych pojęć z dyd. historii.
Nauczanie ? działalność nauczyciela, o charakterze planowej, celowej pracy, ukierunkowanej na wyposażenie uczniów w wiadomości, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie ich uzdolnień. Nauczanie związane jest z uczeniem się, obydwa pojęcia tworzą wspólnie pojęcie kształcenia. Nauczanie jest przedmiotem badań dydaktyki. Pojęcie nauczanie zadomowiło się na stałe w słowniku pedagogów w XVII wieku, po ukazaniu się dzieła...

plik docx

Nauczanie

Nauczanie

Nauczanie to system działań zmierzających do wywołania uczenia się.

Uczenie się proces, za którego pośrednictwem następuje modyfikacja czy zmiana zachowania dzięki doświadczeniu lub ćwiczeniu.

Uczenie się stanowi nieobserwowany proce...

plik doc

Dydaktyka

ogniwa
1. Proces kształcenia (nauczania-uczenia się) jest systematycznym, planowym, zamierzonym i długotrwałym zbiorem ściśle ze sobą powiązanych dydaktycznych czynności nauczyciela i czynności uczniów. Może inicjować go nauczyciel, ale także uczeń (samokształcenie). Proces złożony jest z czynności nauczania i uczenia się, zmierza do osiągnięcia wcześniej zaplanowanych rezultatów programu nauczania. 2. Modele kształcenia na przestrzeni wieków: -eksponowana rola nauczyciela (guru), encykl...

plik doc

sciaga z dydaktyki 2 rok

srodki dydaktyczne
Dydaktyka ? nauka o nauczaniu i uczeniu się . Jest to system poprawnie uzasadnionych twierdzeń, hipotez dotyczących zjawisk, zależności, prawidłowości nauczania i uczenia się.Przedmiotem badań dydaktyki jest świadoma działalność dydaktyczna, tj proces nauczania i uczenia się, ich cele, treści, przebieg, metody, formy, środki.Dydaktyka spełnia funkcję poznawczą (rozpatruje przedmiot swoich badań wszechstronnie, ustala lub odkrywa fakty bezpośrednio z nim związane, uogólnia...

plik odt

dydaktyka

skrypt z dydaktyki, najważniejsze rzeczy
Dydaktyka ogólna 1Dydaktyka jako nauka (określenie definicyjne, jej charakter, zakres zainteresowań). 2Pojęcia podstawowe-ich zakres znaczeniowy, cechy charakterystyczne. 3Przedmiot badaczy( 7 elementów). 4Celowość pracy dydaktycznej nauczyciela (określania cel:ogólny i szczegółowy, rola jaką pełnią, taksonomia celów nauczania). 5Treść nauczania (wymagania stawiane treściom i najbardziej znane teorie doboru treści kształcenia). 6Planowanie dyda...

plik doc

Przedmiot dydaktyki

przedmiot dydaktyki ważne informacje
Przedmiot dydaktyki- całokształt procesu kształcenia czyli nauczania i uczenia się; zadania dydaktyki-analiza rozwoju myśli dydaktycznych i wyciągania z niej wniosków dla teraźniejszości i przyszłości ?formatowanie prognoz edukacyjnych we wszystkich zakresach ?ustalenie celów i zakresu treści nauczania oraz wskazanie zasad ?analiza aktualnej rzeczywistości dydaktycznej ?tworzenie nowych racjonalnych i efektowniejszych systemów dydaktycznych ?dostarc...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,