plik doc

Pielęgnowanie pacjenta geriatrycznego ze schorzeniami narządu ruchu

Definicja choroby zwyrodnieniowej,czynniki sprzyjające,mechanizm powstawania,objawy kliniczne,leczenie,zalecenia,pielęgnacja chorego z ch. zwyrodnieniową i osteoporozą,dieta,zabiegi.
PIELĘGNOWANIE PACJENTA GERIATRYCZNEGO ZE SCHORZENIAMI NARZĄDÓW RUCHU       Definicja choroby zwyrodnieniowej stawów i kręgosłupa: Jest to proces chorobowy niezapalny, który można określić jako zużycie powierzchni stawowych na skutek nieodpowiednich warunków pracy tych stawów.    ...

plik docx

Zasady leczenia wstrząsu anafilaktycznego

Wstrząs anafilaktyczny (anafilaksja) jest to szybko rozpoczynająca się i zagrażająca życiu reakcja nadwrażliwości organizmu w odpowiedzi na jakiś czynnik (zwykle pokarm, lek lub użądlenie pszczoły czy osy). W przebiegu wstrząsu anafilaktycznego zwykle dochodzi do znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. W tabeli poniżej zestawiono czynniki najczęściej wywołujące anafilaksję, ale warto wiedzieć, że taka reakcja może pojawić się w odpowiedzi także na inne, rzadsze czynniki. Wstrząs może mi...

plik doc

reprodukcja kulturowa

Jest to transmisja istniejących wartości kulturowych oraz norm z pokolenia na pokolenie. Wiąże się z mechanizmami, poprzez które kontynuacja kulturowego doświadczenia jest podtrzymywana w czasie.............
Reprodukcja kulturowa Jest to transmisja istniejących wartości kulturowych oraz norm z pokolenia na pokolenie. Wiąże się z mechanizmami, poprzez które kontynuacja kulturowego doświadczenia jest podtrzymywana w czasie. Ma wpływ na reprodukcję społeczną czy też proces przekazywania pewny...

plik doc

Choroba parkinsona

1. Choroba Parkinsona, epidemiologia. 2. Patomechanizm choroby. 3. Objawy Parkinsona. 4. Pielęgnowanie chorego z zdiagnozowanym Parkinsonem.
Plan pracy: Choroba Parkinsona, epidemiologia. Patomechanizm choroby. Objawy Parkinsona. Pielęgnowanie chorego z zdiagnozowanym Parkinsonem. Choroba Prkinsona. Zachorowalność w Polsce na te chorobę szacuje się na 2000-2500 tysiąca przypadków w ciągu roku. Występuje znacznie częściej u płci męskiej i rozpoczyna się przed 60 rokiem życi...

plik docx

Patomechanizm Bólu


Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu (International Assotiation for the Stydy of Pain, IASP) definiuje ból jako “nieprzyjemne przeżycie zmysłowe i emocjonalne towarzyszące istniejącemu lub zagrażającemu uszkodzeniu lub związane jedynie z wyobrażeniem takiego uszkodzenia”.

Ból w chorobie nowotworowej należy do najczęściej utrzymujących się obj...

plik pdf

wynaczynienia cytostatykow

definicja, mechanizm, czynniki ryzyka
WYNACZYNIENIA CYTOSTAYKÓW Definicja wynaczynienia Wynaczynienie jest to niezamierzone przesączenie lub wyciek szkodliwego i silnie działającego leku do przestrzeni okołonaczyniowej lub tkanki podskórnej. Wynaczynienia - częstość występowania Częstość występowania wynaczynienia jest trudna do oszacowania. Liczbę chorych, których doszło do tego zdarzenia szacuje się od 0,5 – 6 %. Do niedawna wynaczynienia opisywane były tylko w przypadku stosowania antrac...

plik doc

Dzieje getta jako historia umierania Hanna Krall \'Zdążyć przed Panem B

wypracowanie
Dzieje getta jako historia umierania Hanna Krall ?Zdążyć przed Panem Bogiem?. Hanna Krall słynna warszawska dziennikarka oparła książkę ?Zdążyć przed Panem Bogiem? na reportażu przeprowadzonym z Markiem Edelmanem, ostatnim żyjącym przywódcą powstania w getcie warszawskim. Utwór Hanny Krall ma charakter dokumentalny, jest relacją bezpośredniego, wiarygodnego świadka uczestnika wydarzeń w getcie. Specyficzną cechą tego reportażu jest zupełny brak komentarza odautorskiego. Au...

plik txt

testy NLPZ


->NLPZ odmiennie ni¿ narkotyczne leki p/ból: (1)s¹ ma³o skuteczne bólach trzewnych, (2)wywieraj¹ dz. p/zapalne, z którego poczêœci mo¿e wynikn¹æ ich dz. p/ból, (3)ogólnie har. siê lepsz¹ dostêpnoœci¹ biol. po zast. doustnym, (4)ie wykazuj¹ tolerancji, zle¿noœci fizycznej i psychicznej ->Dzia³anie p/ból wiêkszoœci NLPZ wynika z hamowania przez leki g³ównie syntezy: (c)prosaglandyn ->Hamowanie COX przez NLPZ jest g³ównymmechanizmem odpowiedzialnym za ich dz.: (1)p/ból, (2)p/zap., (3)p/gor¹...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,