plik pdf

pytania dyplomowe

pytania na dyplom
WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W SOSNOWCU Zarządzenie Dziekana nr 09/D/2013 z dnia 07.05.2013 r. Dotyczy: Zagadnień do części teoretycznej egzaminu dyplomowego na kierunku PIELĘGNIARSTWO studia pomostowe w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie § 34 poz. 4 i 5 Regulaminu Studiów przyjętego przez Senat Wyższej Szkoły Medycznej uchwałą nr 22/2012 z dnia 19.04.2012 roku oraz Regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo pomostowe Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Rek...

plik doc

egzamin przykładowy z prwoznawstwa


EGZAMIN Egzamin zaliczający wykład prowadzony jest w formie pisemnej. Arkusz egzaminacyjny (wzór - Załącznik nr 1) obejmuje dwie części: a)       analizę tekstu prawnego, wybranego przez egzaminatora (przykład - Załącznik nr 2). Ta część egzaminu ma na celu sprawdzenie, czy słuchacz potrafi zastosować poznane pojęcia i konstrukcje w praktyce. Z tekstu aktu normatywnego należy wybrać takie konkretne rozwiązania, które odpowiadają poleceniom formularza egzaminacyjnego oraz...

plik docx

streszczenie artykułu o osobach niesłyszących

SZKOŁA SPECJALNA DWUMIESIĘCZNIK

Aleksandra Łuczak, II rok, resocjalizacja, gr 2. Streszczenie artykułu Mariusz Sak Dyskryminacyjny charakter egzaminów zawodowych młodzieży niesłyszącej zawartego w dwumiesięczniku SZKOŁA SPECJALNA, nr 3 (254) 2010, tom LXXI ( maj, czerwiec).           Młodzież niesłysząca często uczy się zawodu, który nie ma nic wspólnego z ich zainteresowaniami czy ambicjam...

plik doc

ZAKRES TEMATYCZNY ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

materiały do rozmowy kwalifikacyjnej
ZAKRES TEMATYCZNY ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Zdrowie i jego wyznaczniki, promocja zdrowia i profilaktyka w opiece nad zdrowiem jednostek i społeczeństwa. Pielęgniarstwo; zakres znaczeniowy pojęcia; miejsce i zadania pielęgniarstwa w systemie ochrony zdrowia, uwarunkowania i perspektywy rozwoju pielęgniarstwa ( historyczne, społeczno – gospodarcze, współpraca międzynarodowa). Pielęgnowanie zawodowe; działa...

plik doc

METODOLOGIA badań pedagogicznych do egzaminu

Metodologia badań pedagogicznych Pytania egzaminacyjne + odpowiedzi (forma opracowanego materiału do nauki)
Metodologia badań pedagogicznych pytania do egzaminu Co to jest reprezentatywność? Budowa kwestionariusza. Jaka jest różnica między pytaniem socjologicznym a sondażowym? Co to jest standaryzacja? Wymień rodzaje ankiet- wady i zalety (jednej z wybranych ankiet). Rodzaje wywiadów socjologicznych. Typy pytań z kwestionariusza Typowe błędy w pytaniach....

plik doc

Zagadnienia do egzaminu z zarządzania w pielęgniarstwie

Zagadnienia do egzaminu z zarządzania w pielęgniarstwie
Zagadnienia do egzaminu z zarządzania w pielęgniarstwie 1. Teoria organizacji i zarządzania â�� osiągnięcie poszczególnych szkół. 2. Pojęcie organizacji. Formalizacja. Instytucjonalizacja. 3. Rodzaje więzi organizacyjnych. Konkretne przykłady. 4. Cechy systemu organizacyjnego. 5. System organizacyjny. Analiza cech systemu w oparciu o konkretny przykład. 6. Otoczenie organizacji. Analiza otoczenia organizacji na przykładzie jednos...

plik doc

Historia Polski

Ćwiczenia i wykład z historii Polski z dnia 22.11.2009
Historia Polski 22.11.2009 ćwiczenia Okres rozbiorowy a. korobowicz ?historia ustroju i prawa polskiego 17... e borkowska bagieńska ? historia prawa sądowego? do egzaminu: prawo rzeczowe i prawo spadkowe. Okres wielkich reform 1764 1795 oraz okres dzialalnosci sejmu czteroletniego konstytucja 3 maja! Ustroj RP Szlacheckiej szukac przyczyn upadku rp szukac w kategoriach: polozenie geopolityczne, sfera ustroju politycznego i społ...

plik doc

Teoretyczne podstawy wychowania

Zagadnienie na teoretyczne podstawy wychowania
Zagadnienia do egzaminu z Teoretycznych podstaw wychowania: OPISZ FAZY ROZWOJU WSPÓŁCZESNYCH NAUK O WYCHOWANIU. ORTODOKSJA IDEOLOGICZNA (ścisłe trzymanie się reguł, zasad) ? w 1947 r. w Polskiej pedagogice nastąpił kryzys w wyniku przyjęcia przez biuro polityczne KC PZPR ofensywy ideologicznej i stosowania przemocy i represji; ortodoksja obejmuje lata 50-60-70-te, pedagogika w tym okresie stała się upaństwowiona, upartyjniona a sprzyjał...

plik doc

Wprowadzenie do psychologii

streszczenie do egzaminu z wprowadzenia z psychologii
Opracowanie do egzaminu Wprowadzenia do Psychologii Behawioryzm Powstanie, główni przedstawiciele, główne założenia. Koncepcja behawiorystyczna człowieka powstaje na przełomie XIX i XX wieku. Staje się najbardziej dojrzała i klarowna dzięki eksperymentom Thorndike?a, Tolmana i Skinner?a. Badacze ci sformułowali wiele praw rządzących ludzkim zachowaniem. K. Behawiorystyczna nigdy nie spotkała się z powszechnym uznaniem...

plik rtf

TEZY DO EGZAMINU Z PRZEDMIOTU PEDAGOGIKA OGÓLNA

w
TEZY DO EGZAMINU Z PRZEDMIOTU PEDAGOGIKA OGÓLNA  ROK AKADEMICKI 2008/2009  1. Proszę wyjaśnić pojęcia pedagogika i pedagogia  Pedagogika – nauka o wychowaniu, jedna z nauk o człowieku. pedagogia - czyli praktyka wychowawcza, zespół umiejętności i czynności wychowawczych. 1. Pojęcie nauki i jej funkcje Nauka – to zbiór zadań opisujących rzeczywistość, zadania te wymagają pewnej systematyzacji i muszą być ustalone na podstawie pozasubiektywnych … Funkcje: Funkcja diagnostyczna – po...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,