plik doc

Wielkie odkrycia geograficzne - konspekt lekcji

Konspekt lekcji przeprowadzonej przeze mnie
Temat: Wielkie odkrycia geograficzne I. Cele kształcenia:       Cele ogólne: - zapoznanie uczniów z odkryciami geograficznymi oraz ich następstwami       Cele szczegółowe: - uczeń zna przyczyny wypraw odkrywczych - uczeń zna nazwiska najważniejszych podróżników z XV-XVI w. oraz miejsca odkryć - uczeń zna daty wielkich odkryć geograficznych - uczeń umie wskazać na mapie trasy dalekomorskich wypraw oraz odkryw...

plik pdf

Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej - konspekt lekcji

Konspekt lekcji
Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej. Lekcja historii w klasie 6 szkoły podstawowej. Cele operacyjne Po skończonych zajęciach uczeń potrafi: - wymienić przyczyny, które zadecydowały o wybuchu wojny, - wymienić i pokazać na mapie główne państwa Ententy i Centralne, - opowiedzieć jakimi środkami i metodami toczono walki, - wyjaśnić na podstawie mapy z podręcznika, na czym polegała niekorzystna sytuacja państw centralnych podczas pierwszej wojny światowej, - w dowolnym...

plik doc

Konspekt lekcji historii dla II klasy gimnazjum podzial chrzescijanstwa zach..doc


Konspekt lekcji historii dla II klasy gimnazjum Prowadzący: Inga Bobowska Opiekun stażu: mgr Beata Waluszewska Temat lekcji: Podział chrześcijaństwa zachodniego. CELE: ogólne: - wyjaśnienie pojęć: wojna religijna, anabaptyści, pokój w Augsburgu, edykt nantejski - poznanie głównych linii podziału wyznaniowego Europy na kraje protestanckie i katolickie operacyjne: - uczeń zna i rozumie pojęcia: wojna religijna, anabaptyści, pokój w Augsburgu, edykt nantejski - uc...

plik doc

Konspekt lekcji - Baśnie

praca zaliczeniowa na 4,50
Konspekt lekcji bibliotecznej ? Świat baśni Temat : W zaczarowanym świecie baśni. Cza trwania: 45 minut Prowadzący: Treści edukacyjne: Rozmowa na temat baśni Ocena postaci : negatywna , pozytywna Określenie elementów świata przedstawionego Dokumentowanie i udowodnienie plastycznej roli baśni Środki dydaktyczne : Fragmenty tekstów baśni. 2 Karty pracy ( po5 zadań tekstowych). Metody pracy : Praktycznego d...

Ostatnie wyszukiwania