plik doc

Pediatria - konspekt z wykładu

II rok: Konspekt z wykładu
Wykład z dn. 15.10.2007 Problemy pielęgnacyjne w chorobach metabolicznych i endokrynologicznych Anna Stodolak Choroby metaboliczne choroby wrodzone, charakteryzujące się: Nieprawidłową strukturą i funkcją białek oraz enzymów biorących udział w metabolizmie Nieprawidłowa funkcja enzymów pociąga za sobą zaburzenia przemian wszystkich składników budulcowych ciała człowieka Przyczyna tych chorób jest z reguły dobrze znana Leczenie przyczynowe jest niemożliwe (...

plik doc

Na przełomie wieków ? przemiany gospodarcze i techniczne - konspekt

Konspekt lekcji jaką przeprowadziłem.
Temat: Na przełomie wieków – przemiany gospodarcze i techniczne. I. Cele kształcenia:       Cele ogólne: - zapoznanie uczniów z przemianami gospodarczymi i technicznymi oraz z najważniejszymi wynalazkami       Cele szczegółowe: - uczeń zna najważniejsze wynalazki techniczne - uczeń umie podać imię i nazwisko wynalazcy, rodzaj wynalazku i datę wynalezienia - uczeń potrafi wyjaśnić znaczenie najważniejszych wynalazk...

plik doc

Wielkie odkrycia geograficzne - konspekt lekcji

Konspekt lekcji przeprowadzonej przeze mnie
Temat: Wielkie odkrycia geograficzne I. Cele kształcenia:       Cele ogólne: - zapoznanie uczniów z odkryciami geograficznymi oraz ich następstwami       Cele szczegółowe: - uczeń zna przyczyny wypraw odkrywczych - uczeń zna nazwiska najważniejszych podróżników z XV-XVI w. oraz miejsca odkryć - uczeń zna daty wielkich odkryć geograficznych - uczeń umie wskazać na mapie trasy dalekomorskich wypraw oraz odkryw...

plik doc

konspekt z prezentacji problemu prostytucji

konspekt z prezentacji problemu prostytucji
PROSTYTUCJA HISTORIA Historycznie prostytucja określana jest mianem "najstarszego zawodu świata”. najbogatsze doniesienia na temat jej praktykowania pochodzą ze starożytnej Grecji i Chin. PROSTYTUCJA Od najdawniejszych znanych czasów zajmowały się, bądź z powodów religijnych, bądź rodzinnych czy materialnych, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Jej występowanie poświadczone jest w tekstach starożytnych cywilizacji: Bliskiego Wschodu (Np. Me...

plik pdf

Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej - konspekt lekcji

Konspekt lekcji
Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej. Lekcja historii w klasie 6 szkoły podstawowej. Cele operacyjne Po skończonych zajęciach uczeń potrafi: - wymienić przyczyny, które zadecydowały o wybuchu wojny, - wymienić i pokazać na mapie główne państwa Ententy i Centralne, - opowiedzieć jakimi środkami i metodami toczono walki, - wyjaśnić na podstawie mapy z podręcznika, na czym polegała niekorzystna sytuacja państw centralnych podczas pierwszej wojny światowej, - w dowolnym...

plik pdf

Dorobek cywilizacyjny starożytnych Greków - konspekt

Konspekt lekcji
SCENARIUSZ LEKCJI POWTÓRZENIOWEJ Z HISTORII KL. I LO TEMAT: DOROBEK CYWILIZACYJNY STAROŻYTNYCH GREKÓW. I. Założenia metodyczne 1. Cele Po przeprowadzonej lekcji uczeń: ocenia dorobek cywilizacyjny starożytnej Grecji - omawia znaczenie i wpływ ustroju demokratycznego Grecji na następne epoki - zna pojęcia charakterystyczne dla polityki wewnętrznej, zagranicznej i kultury Grecji np. politeizm, antropomorfizm, mit, heros, demokracja, filipiki, oligarchia, hegemonia, demagog, ty...

Ostatnie wyszukiwania