plik pdf

filozofia

moze sie przydac...
KONFLIKTY SPOŁECZNE Istota konfliktu Konflikt społeczny to niewątpliwie pewnego rodzaju dysfunkcja w organizacji, społeczeństwie lub wyraz nieprzystosowania jednostki do społeczeństwa czy organizacji. Konflikt jednak występuje zawsze tam, gdzie istnieje sprzeczność: • interesów co najmniej dwóch stron czy grup społecznych, • wytyczonych celów, • wyznawanych ideałów, • uznawanych wartości. Rozwój techniczny, technologiczny i gospodarczy, ostra konkurencja w biz...

plik doc

Rola społeczna

W notatce znajduje się opis roli społecznej, pozycji,na co się dzieli. konflikt roł. dwa kierunki zainteresowania rolą społeczną.
1.Rola społeczna       Związana jest z pozycją społeczną (statusem społecznym)       Pozycja to sposób usytuowania człowieka w zbiorowości. Człowiek należy do wielu zbiorowości, w każdej z nich zajmuje jakąś pozycję. - pozycje społeczne dzielą się na: a) przypisane- człowiek nie ma wpływu na zajmowanie pozycji, są mu przy...

plik doc

Konflikt biskupa Stanisława z królem Bolesławem Szczodrym - relacja wg

referat
Anonim pisząc swoją kronikę za główny cel obrał sobie opowiedzenie historii panowania Bolesława Krzywoustego, więc czasy poprzedzające jego narodziny opisał tylko w ogólnym zarysie. Po za tym liczył na nagrodę za swoje dzieło, więc pisał tak, aby władcy i jego doradców w niczym nie urazić. To jedna z przyczyn, dla których konflikt Bolesława Szczodrego z bp. Stanisławem opisuje dość lakonicznie, nie podając nawet imienia biskupa. Pojedyncze słowa użyte w łacińskim oryginale n...

plik doc

Konflikty społeczne i polityczne na świecie

Konflikty społeczne i polityczne na świecie
TEMAT: Konflikty społeczne i polityczne na świecie. Terroryzm to działanie z użyciem siły, którego celem jest wymuszenie na władzach, rządach określonych działań lub wpłynięcie na opinię publiczną przez jej zastraszenie. Na świecie działa obecnie wiele organizacji terrorystycznych. Szczególnie aktywne są organizacje islamskie, np.: Hamas, Dżihad Al.-Kaida CHARAKTERYSTYKA KONFLIKTÓW I ICH PRZYCZYN W AFRYCE I AZJI: Afryka NIGERIA ?...

plik doc

indywidualna terapia nerwic

POCZĄTEK TERAPII Konflikt celów doraźnego działania Związek terapeutyczny Cechy i zachowania terapeuty: Powinien bezwarunkowo akceptować swojego pacjenta. Terapeuta powinien starać się głęboko wczuć się w emocjonalną treść przeżyć i wypowiedzi pacjenta.
INDYWIDUALNA TERAPIA NERWIC POCZĄTEK TERAPII Konflikt celów doraźnego działania Związek terapeutyczny Cechy i zachowania terapeuty: Powinien bezwarunkowo akceptować swojego pacjenta. Terapeuta powinien starać się głęboko wczuć...

plik doc

Grupa rówieśnicza i subkultury

struktury grupy charakterystyka grupy rówieśniczej i subkultury
Mechanizmy oddziaływania grupy rówieśniczej ?Grupa rówieśnicza dzieci powstaje spontanicznie, bez namysłu i ingerencji starszych i swą żywiołowością zagarnia każde dziecko, tworząc naturalne mechanizmy regulujące ich wzajemne zachowania, wewnętrzną organizację i pełniąc doniosłe funkcje wychowawcze wobec jej uczestników? . Florian Znaniecki uważa, że dziecięca grupa rówieśnicza powstała samoczynnie bez ingerencji dorosłych...

plik doc

retoryka - argumenty quasi-logiczne

Streszczenie artykułu pod tymże tytułem.
Imperium retoryki: argumenty quasi-logiczne Niezgodność ? przyjęta teza wpędza w mimowolny konflikt z inną przyjętą tezą. (ktoś propaguje zdrowie i niezabijanie żadnych stworzeń, ale dla zdrowia zabija się pasożyty) Możliwość obrony: rozdzielenie: ?Moja opinia była słuszna wtedy, lecz teraz są inne czasy.? Autofagia nr 1? przyjęta teza wpędza w mimowolny konflikt z warunkami jej stwierdzenia....

plik doc

ogólne informacje o pozytywizmie

podłoże i rozwój pozytywizmu na gruncie polskim, na podstawie podręcznika Henryka Markiewicza
POZYTYWIZM (za książką ?Pozytywizm? Markiewicza) Podłoże społeczno- polityczne 1864-94- Polska weszła w fazę rozwiniętego już kapitalizmu. Procesy charakterystyczne dla kapitalizmu tj. przyrost ludności, rozbudowa sił produkcyjnych, industrializacja kraju, przekształcenia w rolnictwie, rozwój burżuazji i proletariatu, wzrost uświadomienia i aktywności mas ludowych- przebiegają w sposób nie...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,