plik doc

ROZWÓJ TOŻSAMOŚCI W KONCEPCJI ERIKSONA


Rozwój tożsamości w koncepcji Eriksona Zagadnienie ludzkiej tożsamości jest jednym z centralnych zagadnień w psychologii osobowości. Istnieją jednak bardzo zasadnicze różnice między poszczególnymi kierunkami psychologicznymi w interpretowaniu tego zjawiska. Dzieje się tak dlatego, że psychologiczne interpretacje ludzkiej tożsamości odzwierciedlają spór o podstawowe założenia antropologiczne dotyczące człowieka i natury jego zachowania oraz ostatecznego sensu jego istnienia. W konsekwenc...

plik doc

PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA-POSTRZEGANIE SIEBIE

POSTRZEGANIE SIEBIE ? NATURA ?JA? POJĘCIE TOŻSAMOŚCI PODSTAWOWE SPOSPBY DOCHODZENIA DO WIEDZY O SAMYM SOBIE DWA PODSTAWOWE KIERUNKI POSTRZEGANIA WŁASNEJ OSOBY REGULACYJNA TEORIA TEMPERAMENTU STRELUA POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI SAMOOCENA
POSTRZEGANIE SIEBIE ? NATURA ?JA? Ludzie doświadczają swego Ja, chociaż jednocześnie nie są w stanie jasno wyartykułować, czym ono jest. TRZY PODSTAWOWE SPOSOBY NA POSTRZEGANIE WŁASNEGO ?JA? (R. Baumeister): Ja-samowiedza (Ja poznawane, poję...

plik rtf

Pychologia - Myślenie i mowa

Myślenie i mowa
Myślenie (inaczej poznanie lub rozumowanie) – złożony ciągły proces zachodzący w mózgu, polegający na skojarzeniach i wnioskowaniu, operujący elementami ludzkiej pamięci jak symbole/pojęcia/frazy lub obrazy i dźwięki. Za miarę efektywności myślenia można uznać inteligencję. Modelowanie myślenia Ludzkie myślenie jest realizowane przez procesy psychiczne/kognitywne opierające się na systemie pojęć o różnym stopniu konkretności łączone w mózgu w mniej lub bardziej świadomy...

plik doc

teoria tożsamości

referat na temat teorii tożsamości,Erikson, Robbins, Stryker; socjologia
TEORIA TOŻSAMOŚCI Tożsamość społeczna to okazywanie innym jednostkom i samemu sobie identyfikacji (utożsamiania się) z jakimś elementami rzeczywistości społecznej. Tożsamość społeczna ujmowana jest najczęściej w kategoriach psychologicznych, socjologicznych i kulturowych. Jest to tożsamość jednostki, grupy społecznej lub zbiorowości, dzięki której i poprzez którą umiejscawia ona samą siebie w jakimś o...

plik doc

ściąga pedsgogika resocjalizacyjna

pedagogika resocjalizacyjna
1.Cechy wspólne jednostek niedostosowanych społecznie - niezgodność zachowań z wartościami i normami uznanymi społecznie - nieumiejętność i niemożność rozwiązywania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych - wykazywanie się postawami aspołecznymi i dyssocjalnymi - nie potrafią być obiektywne w ocenie swojej osoby i innych ludzi, co wynika z wadliwie funkcjonującej samoświadomości i samowiedzy - zaburzenia w rozwoju sfery emocjonalno popędowej osobowości 2.C...

plik doc

Warsztat przeciwko przemocy i agresji wśród młodzieży gimnazjalnej ? Ż

Warsztat przeciwko przemocy i agresji wśród młodzieży gimnazjalnej ? Żyj bez agresji?
Warsztat przeciwko przemocy i agresji wśród młodzieży gimnazjalnej „ Żyj bez agresji” Brak przemocy prowadzi do najwyższej etyki, która jest celem całej ewolucji. Dopóki nie przestaniemy krzywdzić innych żywych stworzeń, ciągle będziemy dzikusami. Thomas Alva Edison Miejsce: Gimnazjum Publiczne w Kamieńcu Ząbkowickim Prowadząca: Paulina Bukowska Adresaci: Warsztat adresowany jest do grupy gimnazjalist...

plik docx

DZIEDZINY WYCHOWANIA

Człowiek, jako osoba, ze swej natury jest nastawiony na dobro. Praca nad sobą wymaga samoświadomości i samokontroli oraz sprawności woli, które prowadzą do samostanowienia osiąganego przez samo – posiadanie i samo – panowanie, wymaga uznania określonych hierarchii wartości za bardziej pożądaną niż inne, korygowania w szczegółach tej hierarchii pod wpływem wieku, doświadczenia, pogłębionego zrozumienia własnej sytuacji życiowej w świetle coraz lepiej rozpoznawanych wartości osobowych.

...

plik doc

Koncepcje psychologiczne i pedagogiczne

Koncepcje psychologiczne: behawiorystyczne, humanistyczne, psychospołeczne oraz pedagogiczne: Korczaka, Kamińskiego, Freineta, Ks. Bosko, Suchomlińskiego i Neilla.
Koncepcje psychologiczne człowieka i wynikające z nich typy oddziaływań wychowawczych       Koncepcje psychologiczne - koncentrują się głównie wokół mechanizmu regulacji zachowań ludzkich, w tym również zachowań w wyniku wychowania. O koncepcjach psychologicznych można mówić jako o teoriach osobowości lub głów...

plik doc

Prawo i jego koncepcje

prawo i jego koncepcje
I. PRAWO - POJECIE I JEGO KONCEPCJE ?Uznanie, że prawo naturalne jest podstawą i wyznacznikiem granic prawa pozytywnego oznaczą uznanie za słuszne przeciwstawienie się władzy w sytuacji, gdy poważnie i często łamie zasady prawa naturalnego? Papieska Rada ?Iustitia et Pax? 1. Pojecie prawa 1.1. ?Prawo naukowe ? ?Istrneją (...) pojęcia praw rozwoju przyrody, praw życia społecznego oraz praw ekonomicznych, przez które rozumie się obiektywne prawidłowości proc...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,