plik pdf

WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGii

treści do egzaminu, konwersatoria z wprowadzenia do psychologii
KONWERSATORIA 1. CELE BADAN PSYCHOLOGICZNYCH opisywanie tego, co si? naprawd? dzieje wyjasnianie tego, co si? dzieje przewidywanie tego, co si? wydarzy sterowanie tym, co si? dzieje polepszanie jakosci zycia, przez zmienianie tego, co si? dzieje 2. OPISYWANIE ZACHOWANIA A JEGO WYJASNIENIA - ROZNICE MI^DZY TYMI DWOMA PODSTAWOWYMI CELAMI, JAKIE STOJ4 PRZED PSYCHOLQGIA JAKO NAUKA WNIOSKOWANIE OPISYWANIE opis zachowania bezstronny...

plik doc

Etyka, a kara śmierci

etyczne poglądy na karę śmierci
ETYKA A KARA ŚMIERCI Kara śmierci jest to "kara główna, kara ostateczna - polegająca na pozbawieniu życia sprawcy przestępstwa. Przeciwnicy tej kary uważają , że: *jest to kara nieużyteczna, niekonieczna, niesprawiedliwa, nieproporcjonalna, *nienaprawialna, niesłuszna, nieuzasadniona, sprzeczna z celami kary, nie odstrasza, *stanowi pogwałcenie życia ludzkiego, godności człowieka, jest niehumanitarna, * pozbawia skazanego prawa do godnej śmierci, wytwa...

plik docx

pp skórczyńska

pedagogika porównawcza wykłady

Pedagogika porównawcza

Wykład: Porównawcze badania pedentologiczne

  1.  Nauczyciele obecnie pracujący w szkole byli przygotowywani do zawodu w poprzednim wieku. Ocenia się, że 75% aktualnie czynnych nauczycieli było kształconych w XX wiek...

plik doc

WYKŁADY PEDAGOGIKA 1 ROK I 1 SEMSTR

WYKŁADY PEDAGOGIKA 1 ROK I 1 SEMESTR!
Pedagogika jako nauka Kryteria naukowości pedagogiki 1. Kto to jest pedagog? 2. Czy do wychowania potrzebna jest teoria? 3. Po co studiować pedagogikę, jeżeli podstawową zasadą w wychowaniu jest zasada ?złotego środka?? Każda nauka musi posiadać: 1. przedmiot 2. metodologię 3. terminologię Przedmiotem danej dziedziny jest to, czym ona się zajmuje, nad czym pracuje, jakiego rodzaju rzeczywistość ma zamiar udoskonalić, co jest tematem jej r...

plik doc

Pojecia i systemy pedagogiczne - wykłady

Materiały na egzamin z pojec i systemów pedagogicznych.
Ogólna struktura systemu pojęć pedagogicznych EDUKACJA WYCHOWANIE                         KSZTAŁCENIE NAUCZANIE       UCZENIE SIĘ System oświatowo-wychowawczy środowisko wychowawcze, proces wychowania, sytuacja wychowawcza, akt wychowawczy, pojęcia związane z okresami rozwojowymi wychowanków, interakcja wychowawcza, cele, treści, metody, formy wychowani...

plik doc

do gizy śćiągi

do gizy
8. Rodzaje wywiadu i ich charakterystyka. (Według książki: Pilch Tadeusz, Bauman Teresa „Zasady badań pedagogicznych”) Polega na planowej i kierowanej rozmowie z respondentem. Ma na celu uzyskanie określonych informacji. Mamy tu do czynienia z bezpośrednim kontaktem badacza z osobą badaną. Wyróżniamy różne rodzaje wywiadów: - skategoryzowany - wyznaczona jest kolejność pytań i ich brzmienie - nie skategoryzowany - możliwe jest swobodne zadawanie pytań, bez uwzględniania ich...

plik doc

pedagogika

notatka
Zagadnienia do egzaminu Przedmiot: Metodologia badań społecznych       Metodologia badań społecznych – charakterystyka, znaczenie. Metodologia nauk – metonauka, wiedza na temat tego, jak powinno się przeprowadzać badania.  system jasno określonych reguł i procedur, do których odwołują się badania będące podstawą ewaluacji wiedzy. Metodologia nauk pedagogicznych – nauka o metodach działalności naukowej obejmująca sposoby przygotowania i prowadzenia badań peda...

plik doc

recenzja książki K.Duraj-Nowakowej

jest to Recenzja książki p. Krystyny Duraj-Nowakowej pt. Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej
Recenzja książki p. Krystyny Duraj-Nowakowej pt. „Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Modernizacja teorii i praktyki”. Autorka książki interpretuje wnioski oraz postulaty o potrzebie scalonego nauczania na wszystkich szczeblach edukacji, aż po szkołę wyższą włącznie. Pragnie się ona podzielić w tej książce własną interpretacją takiej edukacji. Jak pisze p. Krystyna problem tytułowy niniejszego...

plik doc

Fotometr Bunsena

laborka z fotometra Bunsena
Politechnika OpolskaSPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA NR 4TEMAT: Fotometr BunsenaKierunek: MiBM Rok: IDATA:OCENA: Teoria Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest porównanie natężenia badanego źródła z natężeniem żarówki wzorcowej. Wprowadzenie Fotometr Bunsena jest jednym z najstarszych fotometrów. Z czasem dokonano modyfikacji, w której zastąpiono kartkę z tłustą plamą fotoelementem z warstwą zaporową. Zadaniem fotoelementu jes...

plik doc

Badania jakościowe i obserwacja

Mbj
Badania jakościowe Tradycja badań jakościowych Antropologiczne badania terenowe Humanistyka (kulturoznawstwo, etnografia, etnologia, …..) Socjologia Elementy badań jakościowych: Dziennikarstwo Życie codzienne - pogłębiona refleksja nad otaczająca rzeczywistością? Metody ilościowe a jakościowe specyfika badań jakościowych i ilościowych. specyfika danych jakościowych i ilościowych. Rola badań jakościowych Służą do ustalania wytycznych do badań ilościowych (badania jakościow...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,