plik doc

August III sas

referat
AUGUST III Na temat mojej pracy wybrałam króla Polski Augusta III. Pragnę przedstawić prywatne życie władcy, okres kształcenia się jego życiowej postawy wobec wiary jego rządy zarówno w Polsce jak i Saksonii. Praca zawierać będzie również zagadnienia związane z elekcją na króla Polskiego, sejmem konwokacyjnym i przebiegiem samej koronacji Augusta III. Przedstawię bilans panowania króla Augusta III, którym był pod każdym względem fatalny. Ukażę z jaką troskliwością przygotowa...

plik rtf

skrót z Baroku i Oświecenia

Podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z epoką Oświecenia i Baroku.
OŚWIECENIE 1. Podłoże filozoficzne epoki(racjonalizm, agnostycyzm, empiryzm, sensualizm, krytycyzm, deizm, ateizm). 2. Prądy artystyczne literatury oświecenia.( klasycyzm, sentymentalizm, rokoko) 3. Ważne wydarzenie historyczne epoki. 4. Prekursorzy oświecenia w Polsce oraz działalność króla Stanisława Augusta Poniatowskiego jako mecenasa kultury. 5. Dydaktyczny charakter "Bajek" Krasickiego. (wybór 3 bajek- cechy...

plik doc

Rzeczpospolita Szlachecka za Stanisława Augusta Poniatowskiego

Rzeczpospolita Szlachecka za Stanisława Augusta Poniatowskiego
Próby ratowania Rzeczpospolitej Szlacheckiej za Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli reformy jako antidotum na upadające państwo.? Praca ta ma charakter problemowy i przedstawia reformy przeprowadzone za czasów panowania ostatniego króla-elekta, Stanisława Augusta Poniatowskiego, i obejmuje lata 1764 (elekcja króla) do obrad sejmu w roku 1776. Końcowe lata panowania Augusta III Mocnego gwałtownie pogłębiły rozkład R...

plik rtf

Szkoła Rycerska.

Opis bardzo ogólny.
Szkoła Rycerska - Akademia Szlacheckiego Korpusu Kadetów. - bardzo ogólnie. Założona 15 marca 1765 roku w Warszaiw eprzez króla Stanislawa Augusta Poniatowskiego. > nauka trwała 4 lata, dawała wykształcenie ogólne > nacisk na naukę języków obcych > następne dwa lata: to przygotowanie do zawodu wojskowego ( przedmiot: inzynieria wojskowa) i do służby cywilnej (prawo) > wykstzałcenie dopełniała nauka fechtunków ( sztuka władania szablą, szpadą, jazda konna, tańce ) >...

plik odt

august III sas

panowanie augusta III w PL
Po śmierci A. II nastąpil rozpad stronnictwa saskiego i porozumienie opozycji z Familią w sprawie obioru St. Leszczynskiego na króla PL. Prymas Teodor Potocki sugerował wykluczenie kandydatury cudzoziemskiej. Tak też się stało na sejmie konwokacyjnym z przełomu kwietnia i maja 1733. stawiano na kandydata francuskiego, bowiem dwór francuski juz przed konwokacją oglosił że bedzie bronił wszelkimi dostępnymi sposobami wolnej elekcji w PL, a jej naruszenie uzna za z...

plik doc

Epoki literackie - barok

Epoki literackie - barok
LITERACKIE I IDEOWE WYZNACZNIKI EPOKI. N a z w a: Nazwa ?barok? stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjonalności ( zarzucano jej barbarzyństwo polegające na wypaczeniu klasycznej estetyki i jej kanonów piękna). Nazwa epoki została zapożyczona z terminologii historii sztuki, gdzie była określeniem przedmiotów artystycznych o udziwnionym, odbiegającym od normy, kształcie. C h r o n o l o...

plik doc

prawo administracyjne

prawo administracja notatki
      POJĘCIE ADMINISTRACJIWystępuje w trzech znaczeniach: Administracja oznacza wydzielone w państwie struktury organizacyjne powołane specjalnie do realizacji określonych celów o charakterze zadań publicznych To działalność o specjalnych cechach podejmowana w ramach realizacji celów o charakterze publicznymTo ludzie zatrudnieni( powołani, nominowani, wybierani, przyjęci w oparciu o umowę cywilną) w strukturach wyodrębnionych w 1 znaczeniu.Pona...

plik doc

historia badań

historia badań
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo pomostowe Aneta Zadrąg, nr albumu 7751 HISTORIA BADAŃ NAUKOWYCH W PIELĘGNIARSTWIE HISTORIA BADAŃ NAUKOWYCH W PIELĘGNIARSTWIE Działalność – zespół czynności...

plik doc

20 pytań z socjologii

20 pytań z socjologii
1.Definicja socjologii Zajmuje się badaniem zachowań ludzkich, interakcji(wzajemne wpływy oddziaływania)oraz organizacji społeczeństwa 2.Początki powstania socjologii Powstała w czasach przemian wywoływanych: - upadkiem feudalizmu i rozwojem handlu przemysłu oraz urbanizacji -ruchem intelektualnym znanym pod nazwą oświecenie, który umożliwił rozkwit nauki oraz świeckiej myśli w odniesieniu do świata materialnego biologicznego i społecznego -traumatycznym szokiem...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,