plik doc

Językoznawstwo - podstawowe wiadomości

Materiały z językoznawstwa. Zawierają podstawowe wiadomości z przedmiotu.
1 JĘZYK JAKO SYSTEM Systemowa organizacja języka ? system stanowi zbiór elementów zorganizowany w taki sposób, że każdy element pozostaje w związku z innymi elementami i z całością, w której spełnia określone funkcje. Tak więc elementy język pozostają ze sobą w określonych związkach i każdy z nich pełni określoną funkcję w strukturze całości, tak iż usunięcie jednego elementu bądź zmiana relacji powodują przekszta...

plik doc

Teorie językoznawcze

Teorie językoznawcze bez okresu: średniowiecze - XVIII wiek. Panini, Arystoteles, Platon, Humboldt, Szkoły: Kazańska, Lipska, Praska, Londyńska; USA, Glossematyka, Saussure, współczesne gramatyki (komunikacyjna, kognitywna, Chomsky), semantyka.
JĘZYKOZNAWSTWO PRZEDNAUKOWE, NARODZINY JĘZYKOZNAWSTWA NAUKOWEGO Trzy etapy rozwoju językoznawstwa: * przednaukowe (od starożytności do XVIII), * naukowe przedteoretyczne (XIX do 1916), * naukowe teoretyczne (od 1916) ETAP I ? IV p.n.e., z...

plik rtf

Mowa zależna i niezależna w języku polskim

Mowa zależna i niezależna w języku polskim - ćwiczenia dla cudzoziemców z poziomu podstawowego zaawansowania języka
TEMAT: „On powiedział, że mnie kocha” – mowa zależna w języku polskim. CEL OGÓLNY: ·       wprowadzenie mowy zależnej w języku polskim CELE SZCZEGÓŁOWE: ·       wskazanie zasad tworzenia mowy zależnej w języku polskim; ·       wprowadzenie spójników koniecznych do budowania mowy zależnej; ·       poszerzenie za...

plik doc

Historia języka łacińskiego

Historia języka łacińskiego.
HISTORIA JĘZYKA ŁACINSKIEGO Język łaciński wywodzi swą nazwę -lingua Latina- od nazwy szczepu Latynów, tj. mieszkańców środkowoitalskiej krainy Latium. Założone przez nich miasto Rzym rozwijało się szybko i zdobyło przewodnictwo wśród gmin latyńskich. Latynowie rozszerzali swoje panowanie na sąsiedzkie ludy. Wraz z rozwojem państwa rzymskiego i jego stolicy Rzymu język łaciński wypierał stopniowo języki podbitych krajów. Zaczynał być powsze...

plik docx

kultura języka

podstawy kultury języka

Kultura języka -wykład 20 h dr Aleksandra Szczepanek

2.X 2010

Język- system znaków służących do komunikacji jest systemem społecznym jest narzucony przekazywany przez pokolenia jest zjawiskiem historycznym niezmiennym, w którym zachodzą procesy zmieniające język jest tworem żywym podlegającym z...

plik doc

Norma a błąd językowy

Definicja normy językowej. Błędy występujące w języku polskim - podział. W jaki sposób powstają i jak ustrzec się błędów językowych.
http://hamlet.pro.e-mouse.pl/ Błędy językowe Innowacja a błąd Żeby się posługiwać językiem bezbłędnie i sprawnie należy znać nie tylko słownictwo tego języka i jego gramatykę (czyli prawa łączenia elementów znaczących w większe całości, np. wyrazów w zdania), ale także jego normę. Norma jest to zbiór środków językowych, które dane społeczeństwo w określone...

plik txt

Języki wymierają szybciej niż zwierzęta

Wynik aktualnych badań na temat istnienia języków oraz stopniowego wypierania jednych języków przez drugie. Ciekawostka z językoznawstwa.
Jêzyki wymieraj¹ szybciej ni¿ zwierzêta Amerykañscy naukowcy ostrzegaj¹, ¿e jeszcze w tym stuleciu wyginie po³owa jêzyków œwiata. Jêzyki znikaj¹ w szybszym tempie ni¿ zwierzêta, ptaki i roœliny. Na œwiecie istnieje obecnie oko³o 7 tysiêcy jêzyków. 83 s¹ szeroko rozpowszechnione. Pos³uguje siê nimi ponad 80% mieszkañców kuli ziemskiej. A¿ 3,5 tysi¹ca jêz...

plik doc

historia języka polskiego, IVrok filologii polskiej

istota historii języka
Istota historii języka - różne ujęcia. Ilu badaczy tyle opinii. Wg Zenona Klemensiewicza historia języka zajmuje się badaniem etnicznego języka zbiorowiskowego. Przez ten język rozumie: zrozumiałe, komunikatywne wypowiedzi różnych osobników, które mają tą samą świadomość językowej normy kształtowania i użycia wspólnego potencjału słownikowo-gramatycznego. Z podstawowej opozycji dwu zasadniczych odmian w ramach języka etnicznego, tj. języka ogólnego i regio...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,