plik doc

historia języka polskiego, IVrok filologii polskiej

istota historii języka
Istota historii języka - różne ujęcia. Ilu badaczy tyle opinii. Wg Zenona Klemensiewicza historia języka zajmuje się badaniem etnicznego języka zbiorowiskowego. Przez ten język rozumie: zrozumiałe, komunikatywne wypowiedzi różnych osobników, które mają tą samą świadomość językowej normy kształtowania i użycia wspólnego potencjału słownikowo-gramatycznego. Z podstawowej opozycji dwu zasadniczych odmian w ramach języka etnicznego, tj. języka ogólnego i regio...

plik doc

Logika- współczesne zainteresowanie językiem

Logika I rok studiów/ I semestr
LOGIKA Na co zwrócić uwagę przy opracowywaniu tego modułu? 1. Jakie znasz typy nauk o języku? Zastanów się, czym różnią się od siebie poszczególne typy. Zapamiętaj, jakie nauki przynależą do poszczególnych typów. Gdzie ulokowana jest semiotyka logiczna? 2. Naucz się na pamięć definicji semiotyki logicznej. W jakim aspekcie semiotyka zajmuje się językiem? 3. Zapamiętaj, jakie są działy semiotyki, co jest przedmiotem każdego z nich i jakie są...

plik doc

Historia języka łacińskiego

Historia języka łacińskiego.
HISTORIA JĘZYKA ŁACINSKIEGO Język łaciński wywodzi swą nazwę -lingua Latina- od nazwy szczepu Latynów, tj. mieszkańców środkowoitalskiej krainy Latium. Założone przez nich miasto Rzym rozwijało się szybko i zdobyło przewodnictwo wśród gmin latyńskich. Latynowie rozszerzali swoje panowanie na sąsiedzkie ludy. Wraz z rozwojem państwa rzymskiego i jego stolicy Rzymu język łaciński wypierał stopniowo języki podbitych krajów. Zaczynał być powsze...

plik doc

leksykologia- opis leksemu "kończyć" na podstawie wybranych słowników

jak w tytule
kończyć. Leksem ten, jako hasło wyrazowe występuje we wszystkich wymienionych niżej słownikach języka polskiego: Słownik Języka Polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1978 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, Poznań 1995 Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003. Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996. Inny...

plik doc

Test zaliczeniowy ze Stylistyki

Test zaliczeniowy ze Stylistyki;)
Stylistyka , test końcowy Imię i nazwisko: 1. Definicja języka 2. Wymień funkcje języka 3. Wymień odmiany stylistyczne polszczyzny 4. Wskaż różnicę między manipulacją a perswazją 5. Czemu służy etykieta językowa? 6. Wskaż przejawy agresji językowej 7. Wymień podstawowe części tekstu naukowego 8. Omów wy...

plik doc

metodyka licencjat

streszczenie tekstu
12 INTEGRACYJNY WYMIAR KSZTAŁCENIA POLONISTYCZNEGO 1. H. Wiśniewska, Nauczanie integrujące na lekcjach języka polskiego. Proces integracji rozumieć należy jako tworzenie się całości z części z części przez zespalanie elementów w całość, a dezintegracji ? rozpadanie się całości w części. Trzeba powiedzieć, że w nauce języka polskiego w szkole oba procesy zachodzą ciągle. W Polsce zajmował się tym procesem głównie H. Kurczeb. Wyróżnił 2 aspekty integracyjnego nau...

plik doc

fonogesty

ALTERNATYWNE I WPOMAGAJACE METODY KOMUNIKACJI: FONOGESTY
ALTERNATYWNE I WPOMAGAJACE METODY KOMUNIKACJI: FONOGESTY Metoda fonogestów zrodziła się z potrzeby skutecznego kształcenia osób niesłyszących. Język migowy nie spełniał tego zadania do końca. Pozwalał jedynie na podstawową komunikację, na pewne minimum kontaktów społecznych, ale nie na przyswojenie dziecku języka ojczystego w mowie i piśmie. Metoda fonogestów stosowana w Polsce wyszła z koncepcji Cued Speech, stworzonej w Stanac...

plik docx

artykul tlumaczony

streszczenie artykulu

Abstrakt

W tym artykule przedstawiamy podsumowanie ostatnich badań łączących percepcję języka w okresie niemowlącym w kontekście późniejszego rozwoju języka, jak również nowe empiryczne badania  testujące te powiązania. Rozróżnianie fonetyczne na początku jest uniwersalne, ale spadek występuje spadek rozróżniania nieojczystych fonemów przed końcem 1 roku życia. Wykorzystaliśmy to przejście w fonetycznej percepcji między 6-12 mż, testowaliśmy hipot...

plik doc

historia badań

historia badań
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo pomostowe Aneta Zadrąg, nr albumu 7751 HISTORIA BADAŃ NAUKOWYCH W PIELĘGNIARSTWIE HISTORIA BADAŃ NAUKOWYCH W PIELĘGNIARSTWIE Działalność – zespół czynności...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,