plik doc

Historia administracji i prawa polskiego

to są notatki z przedmiotu Historia administracji i prawa polskiego od dr. kulki, choć on lubi dawać na egzaminie pytania spoza przerobionego materiału :/ mam nadzieje, ze sie komus przydadza.
HISTORIA ADMINISTRACJI I PRAWA POLSKIEGO Monarchia patrymonialna ( X- XII w. ) wczesne średniowiecze Powstanie państwa polskiego. Tworzenie się wielkich plemion na czele których stał wódz ( VI- VII w. ) otaczał się radą  ( starszczyzną ). Wiec- zebranie wszystkich mężczyzn zdoln...

plik pdf

historia administracji

wyklady
Willy Presents... Historia administracji - zagadnienia egzaminacyjne Gliwice © Copyright by willy-1977@wp.pl Historia administracji – zagadnienia egzaminacyjne ________________________________________________________________________________________________ Pomoce do egzaminu z Historii Administracji Dr A. Drogoń 1) Wykaz podręczników: a) Michał Sczaniecki: Powszechna historia państwa i prawa, PWN, Warszawa 1994, b) Juliusz Bardach, Bogusław Leśniodorski, Michał Pietrzak: Hi...

plik doc

ADMINISTRACJA ZESPOLONA

ADMINISTRACJA ZESPOLONA I NIE ZESPOLONA
Pojęcie administracji zespolonej i nie zespolonej Ustawy o samorządzie: gminnym, powiatowym i województwa oraz o administracji rządowej w województwie kształtują obecnie ustrój terenowej administracji publicznej w Polsce. Zgodnie z postanowieniami ustawy z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, administrację publiczną w województwie wykonują (art.1):   1)  organy administracji rządowej: a)    wojewoda sprawujący władzę administ...

plik doc

nauka administracji

pojęcie, kształtowanie nauki administracji, metody badawcze w nauce administracji, nauka administracji a inne nauki
NAUKA ADMINISTRACJI I POJĘCIA OGÓLNE       Pojęcie nauki administracji. Pojęcie nauki administracji pojmowane jest różnie:       J. Starościak określa naukę adm. jako naukę o „związku zjawisk zachodzących w procesie administrowania,       M. Jełowiecki twierdzi, że nauka adm. zajmuje się „organizacją i funkcjonowaniem admini...

plik doc

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA OPRACOWANIE
ADMINISTRACJA PUBLICZNA OPRACOWANIE 1. Trzy rozumienia pojęcia administracja Administracja to organizatorska działalność państwowa pochodzi od łacińskiego słowa ministrale – służyć. Administracja to zarządzanie sprawami państwa, zarządzanie innymi sprawami publicznymi. Pojęcie administracji w ujęciu negatywnym. To dziedzina aktywności państwa, która nie jest ani ustawodawstwem ani sądownictwem w wymiarach sprawiedliwości tylko jest tą resztą czyli cz...

plik doc

Historia myśli ustrojowo-administracyjnej wyk.1


Nazwa nauczanego przedmiotu jest bardzo długa i skomplikowana. Na wykładach skupimy i będziemy omawiać tylko historię myśli administracyjnej od momentu powstania nowożytnej administracji. Z narodzinami nowożytnej administracji publicznej mamy do czynienia od XVI wieku wraz z rozwojem monarchii absolutnych. Wynika to faktu, że dopiero wówczas pojawiła refleksja nad sposobami zarządzania krajem. W tym czasie wykształciła się policystyka, jako nauka administracji. Naturalnie już od staroży...

plik doc

Historia myśli ustrojowo-administracyjnej wyk.8


Temat: Konstrukcja państwa prawnego a administracja „Restauracja” przez kongres Wiedeński (1815 r.) starego porządku w Europie oznaczała przywrócenie reakcyjnych rządów autokratycznych monarchy. W administracji oznaczało to kontynuację systemu policyjnego, który pod wpływem idei rewolucji francuskiej i dorobku epoki napoleońskiej zmierzłą w kierunku liberalnym. Liberalizm dążył do zapewnienia jednostce wolności politycznej, głównie poprzez ograniczenie władzy monarszej ( trójpodział wł...

plik docx

prawo administracyjne

notatki z wykładów

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne jest gałęzią prawa regulującą ustrój, kompetencje organów administracji publicznej atakże tryb postępowania przed tymi organami. Prawo administracyjne należy do działu prawa publicznego podobnie jak prawo konstytucyjne i karne...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,