plik pdf

Teoria dzieła literackiego i procesu hist.-lit.

Zebrane informacje o teorii dzieła literackiego i procesie hist.-lit., strukturalizm, Ingarden, Sawicki, fikcja itd. (notatki do egzaminu).
Exam z Teorii Literatury 1. Podział nauki o literaturze: historia, teoria, krytyka 2. Teoria literatury, jej działy, zakres problematyki: TL to dyscyplina w ramach literaturoznawstwa. Działy: - teorie: *dzieła (ontologia, funkcje,wyznaczniki literackości, prawda i fałsz, budowa, teoria języka poetyckiego, organizacja), *procesu hist.-lit. (prawidłowości...

plik docx

fonetyka ściąga

fonetyka

Fonetyka-dział językozn, który bada artykułowane dźwięki mowy ludzkiej,głoski. Zajmuje się procesem wytwarzania dźwięków mowy.ich klasyfikacją, w laściowściami fizyczno-artykulac, wzajemnym oddziaływaniem na siebie głosek, procesem słyszenia i rozumienia.

plik doc

bibliografia

bohater tragiczny w lit. romatyzmu
Imię i nazwisko TEMAT: Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Omów problem odwołując się do wybranych utworów literackich Literatura podmiotu:       Mickiewicz Adam, Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich  i pruskich, Wrocław 1991.       Słowacki Juliusz, Kordian. Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny, Wrocław 1986.       Sofokles, Antygona, prze...

plik doc

Metoda cech stylowych

Notatka o metodzie cech stylowych wraz z przypisami. Przepraszam, ale z roztargnienia nie usunęłam swoich danych...
Paula Biczyk I FP (UM) Korzystając z procedury badawczej jaką jest metoda cech stylowych, w pierwszej kolejności musimy zdecydować się na konkretną definicję stylu, która będzie dla naszej pracy właściwa i przydatna. Jak zauważają Jerzy Brzeziński, Krzysztof Maćkowiak i Cezary Piątkowski J. Brzeziński, K. Maćkowiak, C. Piątkowski, Historyczna stylistyka polszczyzny a...

plik doc

"Popioły" Żeromskiego - notatka-tabelka

Bardzo praktyczna analiza utworu w formie tabelki.
Autor:Stefan ŻeromskiUtwór: PopiołyNARRATORSTYL:KOMPOZYCJABOHATERSam autor określił swe dzieło jako: ?Powieść z końca XVIII i początku XIX?, zatem jest to powieść historyczna, na co wskazuje też główny jej temat: wojny.Wszechwiedzący, zna myśli bohaterów oraz zdarzenia im nieznane, jednak narrator nie jest w tym utworze mocno odczuwalny, gdyż nie przedstawia własnych zdań oceniających, a perspektywę postaci.(1) Silna obrazowość, malarskość,...

plik doc

Psychologia twórczości (na podst. E. Nęcka)

wykłady z psychologii twórczości
PSYCHOLOGIA TWÓRCZOŚCI ROZDZIAŁ 1 POJĘCIE I KRYTERIA TWÓRCZOŚCI Pojęcie twórczości Mooney: przypisywać atrybut twórczości przede wszystkim ludzkim wytworom, po drugie procesom wytwarzania tych dzieł oraz osobom, autorom dzieł, a także otoczeniu (sprzyjającemu lub szkodliwemu dla twórczości) 1. Twórczość jako cecha wytworu ?Twórczy produkt cechuje się koniunkcją cech nowości i wartości? Problemy z nowością: nowość jest cechą ciągłą ? każdy wytw...

plik rtf

Opracowane zagadnienia na egzamin z socjologii

Socjologia - pytania i odpowiedzi
1‎ ‏Przedmiot‭ ‬ zainteresowań pierwszych socjologów. Słowo socjologia można rozbić na dwa‭ ‬– „societas‭" ‬– społeczeństwo i‭ „‬logos‭" ‬– nauka.‭ ‬Pierwszym socjologiem‭ (‬XIX w.‭) ‬był A.‭ ‬Comte,‭ ‬który wprowadził s.‭ ‬do kanonu nauk‭ (‬od‭ ‬1837r.‭)‬.‭ ‬XIX w.‭ ‬– wraz rozwojem gospodarczym nasiliły się problemy społeczne i potrzebni byli ludzie,‭ ‬którzy mogliby je rozwiązać‭ ‬– ukształtowanie nowego,‭ ‬lepszego społeczeństwa.‭ ‬Metody badawcze s.‭...

plik doc

Demografia

notatki z wykładów
robertlit@wp.pl Demografia Kończy się egzaminem / pisemny / 3 pytania: teoretyczne zadanie do policzenia problemowa analiza zjawiska Wykłady nie są obowiązkowe Literatura: Zdzisław Holzner ? ?Demografia? Okólski ? wsio + ?Demografia ? podstawowe pojęcia i teoria? Zeszyty Demograficzne Rocznik Statystyczny Rocznik Demograficzny http://www.stat.gov.pl Demografia zajmuje się zjawiskami ludnościowymi = urodzenia, śmiertelność, dające się...

plik doc

historia myśli spoleczno-socjologicznej

streszczenie niektórych myślicieli
2. KONCEPCJE PRAWNONATURALNE W MYŚLI KLASYCZNEJ; PRESOKRATYCY, SOFIŚCI, ARYSTOTELES, STOICY. teorie naturalnego stanu człowieka należy powiązać z nurtem prymitywizmu ? rozróżnienie Lovejoy?a: prymitywizm chronologiczny ? teoria historyczna, która twierdzi, że wczesne fazy historii zapewniały ludziom więcej pomyślności i szczęścia niż okresy późniejsze oraz że cały bieg historii jest z punktu widzenia szczęścia, wartości i osiągnięć człowieka okresem...

plik doc

SOCJOLOGIA (dsw)


SOCJOLOGIA I. 8.10.2008 Orientacje socjologiczne a aspekty społeczne Aspekty społeczeństwapopulacjawspólnotaPozycje i rolerelacjedziałanieregułyZdarzenia Orientacje socjologicznedemograficznaxgrupowaxsystemowaxaktywistycznaxstrukturalnaxkulturowaxpolowax Rola- dynamiczny aspekt statusu Działanie- opis zachowania wraz z intencjami Zdarzenia- można je opisać w małych i wielkich polach (Np. polu edukacji) Zmiana polowa- w całym polu, np. ZUS dla całego społeczeństwa...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,