plik doc

RODZINA I JEJ FUNKCJE

FUNKCJE RODZINY
Rodzina i jej funkcje Rodzina w ujęciu socjologicznym jest definiowana jako zbiorowość o charakterze podstawowym, obecna we wszystkich znanych kulturach i typach społeczeństw. W jej skład zaliczamy dwoje ludzi związanych węzłem małżeńskim oraz ich dzieci (naturalnych lub przybranych), a także ich krewnych. Rodzin a w społeczeństwie pełni rolę pierwotnej grupy socjalizacyjnej i w związku z tym posiada wiele prerogatyw. Uczeni starają się je usystematyzować zarówno pod wz...

plik doc

Przemysł - podział, funkcje i czynniki lokalizacji

Przemysł - podział, funkcje i czynniki lokalizacji
TEMAT: Przemysł ? podział, funkcje i czynniki lokalizacji. Podział przemysłu: hutniczy: - żelaza, - metali kolorowych spożywczy chemiczny, np.: - petrochemiczny, - farmaceutyczny, - kosmetyczny, - karbochemiczny elektromaszynowy: - samochodowy, - elektroniczny włókienniczo-odzieżowy wydobywczy drzewno-papierniczy Funkcje przemysłu: ekonomiczne: - wytwarzanie dochodu narodowego, - pobudzenie do rozwoju innyc...

plik doc

teoria litaratury - funkcje krytyki

Omówienie tegoż artykułu.
Funkcje krytyki literackiej 4 funkcje: - poznawczo-oceniająca - postulatywna (to już właściwie zdania nie o samym utworze, tylko w powodu utworu) - operacyjna (odwołania do faktów życia literackiego) - metakrytyczna (opinie krytyka o samej krytyce, a skrajnie przypadki: krytyka krytyki) Jest to elementarna sytuacja wypowiedzi krytycznej, modelowy schemat, po której czytelnik rozpoznaje, że jest to krytyka. Dzięki temu odbiera ją jako całość, mimo, że je...

plik pdf

dysfunkcje rodziny

artykuł na temat dysfunkcji w rodzinie, format pdf
DYSFUNKCJE RODZINY Dziecko w rodzinie alkoholowej W œród rozlicznych przyk³adów okreœlaj¹cych rodzinê dysfunkcyjn¹, najczêœciej pojawia³y siê analizy ukazuj¹ce toksyczne relacje wewn¹trzrodzinne, wynikaj¹ce z alkoholizmu jednego lub obojga rodziców oraz powtarzaj¹cych siê aktów przemocy domowej. Jednak problemy te, a tak¿e praktyczne wskazówki dla pedagogów dotycz¹ce pracy z dzieckiem z rodziny alkoholowej nigdy dot¹d nie by³y przedmiotem...

plik doc

Funkcje sztuki

przypisy!
FUNKCJE SZTUKI Zarówno dawniej jak i w obecnych czasach sztuka jest pojęciem tak wieloznaczeniowym, że ?jawi się człowiekowi jako jeden wielki i wielo funkcjonalny ?organizm?, którego rozmaite pojedyncze ?organy? służą pewnemu ogólnemu celowi oraz licznym celom szczegółowym?. Halina Brzoza; ?Wielość sztuk - jedność sztuki, WSiP, Warszawa 1986, s.6. Aby rozpocząć rozważania nad funkcjami jakie pełni nasza wielowymiarowa sztuka, należałoby przedstawić dyscypliny...

plik docx

Budowa i funkcje wątroby

Budowa i funkcje wątroby

Budowa i funkcje wątroby.

Wątroba jest największym gruczołem znajdującym się wewnątrz jamy brzusznej człowieka, waży ok. 1.5 kg. Okryta jest błoną surowiczą i błoną włóknistą....

plik docx

Budowa i funkcje wątroby

Budowa i funkcje wątroby

Budowa i funkcje wątroby.

Wątroba jest największym gruczołem znajdującym się wewnątrz jamy brzusznej człowieka, waży ok. 1.5 kg. Okryta jest błoną surowiczą i błoną włóknistą....

plik doc

funkcje czasu wolnego

praca zawiera opis czasu wolnego z przedmiotu andragogika.
Wiktoria Szymulska Funkcje czasu wolnego Czas wolny pełni w życiu każdego człowieka bardzo ważną funkcję. Dzieli się na wiele różnych kategorii, które się wzajemnie przenikają, dlatego bardzo trudno je rozróżnić. W zależności od środowiska badań różni autorzy wyodrębnili odmienne funkcje czasu wolnego w zależności od własnego punktu widzenia. Zbigniew Dąbrowski podzielił funkcje czasu wolnego na cztery kategorie:    ...

plik doc

role i funkcje zawodowe pielęgniarki

role i funkcje zawodowe pielęgniarki
ROLA I FUNKCJE ZAWODOWE PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ ROLA ZAWODOWA – to zachowanie pracowników wynikające z działalności związanej z pozycją zajmowaną w zakładzie pracy i obowiązkami z tego wynikającymi. Rola zawodowa – zewnętrzne nakazy i oczekiwania w odniesieniu do zachowania osób pełniących role, ale też rzeczywiste sposoby zachowania tych osób. Def. wg. I.Wrońskiej Podlega systematycznym zmianom, ze względu na:       Poszerzenie zna...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,