plik doc

Badanie czasu pracy

badanie czasu pracy
BADANIE CZASU PRACY Mierzenie czasu pracy w celu ustalenia zadań roboczych stosowano już w XVIII w. we Francji i Anglii. Dokonywano tych badań dla całego cyklu pracy określonego wyrobu. Pomiary czasu pracy były dokonywane dla ustalenia normy pracy. Metodę analizy do techniki pomiarów czasu pracy wprowadził F. Taylor, który mierzył czas trwania poszczególnych operacji i ruchów roboczych. Otrzymywał średni czas trwania czynności oraz mógł eliminować elementy zbędne. Wadą...

plik pdf

Dz. U. 102 poz. 651 z 19.05.2010r.

Dz. U. 102 poz. 651 z 19.05.2010r.
Dziennik Ustaw Nr 102 — 8460 — Poz. 651 651 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustaw...

plik doc

Prawo pracy wykład 3

prawo pracy wykład 3 15.03.09
Prawo pracy dnia 15 marzec 2009 rok Wykład 3 Stosunek pracy na podstawie: Mianowanie ? stosunek pracy bardziej stabilny i trwały od umowy o pracę, istnieje dużo ograniczeń w kwestii odwołania, zakres podmiotowy ogranicza się do szeroko rozumianej służby publicznej. Powierzenie obywatelowi w drodze aktów administracyjnego, mianowania. Powołanie ? oprócz nawiązania stosunku pracy są podstawą przekazania pewnych funkcji o charakterze w...

plik doc

Prawo pracy wykład 2

wykład 2. prawo pracy dnia 28.02.09r Stosunek pracy umowa o pracę, dzieło, zlecenie Zasady prawa pracy.
Przedmiot : Prawo pracy dnia : 28 luty 2009 rok Wykład 2 Temat: Zasady prawa pracy i stosunek prawny Zasady prawa pracy: Prawo do pracy ( każdy znajduje pracę wg swoich potrzeb). Prawo do gwarantowania przez państwo do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obowiązek pracodawcy poszanowania praw pracownika. Zasada równości p...

plik pdf

szkoła sądów

sądy
©Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, zwaną dalej „Krajową Szkołą”. 2. Krajowa Szkoła posiada osobowość prawną. 3. Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad Krajową Szkołą w zakresie zgodności jej działania z przepisami ustawowymi i statutem. Art. 2. 1. Do zadań Krajowej Szkoły należy: 1) prowadzenie aplikacji: ogólnej, sędzi...

plik doc

Obowiązki pracodawcy i prawa pracownika w związku z wypadkiem przy pra

Prawa pracowanika Obowiązki pracodawcy
Obowiązki pracodawcy i prawa pracownika w związku z wypadkiem przy pracy. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracodawca - zgodnie z art. 234 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) ? dalej k.p., jest obowiązany w szczególności podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przew...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,