plik doc

Prawa człowieka i ich ochrona


1. Przesłanki kształtowania się treści i zakresu praw człowieka. Przyjmuje się, iż suma wielu przesłanek może stać się płaszczyzną ustalenia aktualnego zakresu i treści praw człowieka. Ta dynamiczna koncepcja praw człowieka opiera się na założeniu, że nie jest możliwe przyjęcie jednego i niezmiennego ich katalogu. O tym, że ewolucja nieodłącznie towarzyszy pojęciu praw człowieka, świadczy wiele przesłanek. Do najważniejszych z nich trzeba zaliczyć: ,,Walkę? koncepcji filozoficznych,...

plik doc

Słownik pojęć socjologicznych

socjologia
Słownik Pojęć Socjologicznych Asertywność – sztuka wyrażania naszych myśli, oraz dbania o przestrzeganie należnych nam praw, bez naruszania praw innych osób. Asertywność to umiejętność, którą nabywa się z biegiem czasu, a nie cecha osobowa. Jest to również zachowanie, które sprzyja kształtowaniu równości międzyludzkich, umożliwiając nam działanie w naszym najlepszym interesie, obronę własnego stanowiska, swobodne wyrażanie uczuć. W. Kisie-Dorohinicki, Antymobbing. Walcz o swoj...

plik doc

Prawo i jego koncepcje

prawo i jego koncepcje
I. PRAWO - POJECIE I JEGO KONCEPCJE ?Uznanie, że prawo naturalne jest podstawą i wyznacznikiem granic prawa pozytywnego oznaczą uznanie za słuszne przeciwstawienie się władzy w sytuacji, gdy poważnie i często łamie zasady prawa naturalnego? Papieska Rada ?Iustitia et Pax? 1. Pojecie prawa 1.1. ?Prawo naukowe ? ?Istrneją (...) pojęcia praw rozwoju przyrody, praw życia społecznego oraz praw ekonomicznych, przez które rozumie się obiektywne prawidłowości proc...

plik doc

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Historia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Początki Na Konferencji w San Francisco, gdzie 26 czerwca 1945 roku podpisano Kartę Narodów Zjednoczonych, blisko 40 organizacji pozarządowych zaapelowało o poświęcenie większej uwagi przestrzeganiu praw człowieka. Karta Narodów Zjednoczonych stanowi, iż ludy Narodów Zjednoczonych są zdecydowane między innymi: "chronić następne pokolenia przed klęską wojny" oraz "przywrócić wiarę w podstawowe pra...

plik pdf

Prawa człowieka

Prawa człowieka
1 Wiktor Osiatyński WPROWADZENIE DO PRAW CZŁOWIEKA Prawa człowieka to jedno z najmłodszych pojęć w słowniku polityki i społeczeństw. Od pewnego czasu są jednak niepowtarzalną wartością społeczną i polityczną. Stały się ważnym kryterium oceny działalności władz, a nawet konstytucji i przepisów prawa. Prawa człowieka są uzasadnieniem ruchów opozycyjnych i rewolucyjnych. Bywają programowym celem rządów. Są istotnym elementem polityki międzynarodowej. Prawa człowieka są to pow...

plik doc

prawa człowieka

Bryk - ściąga na temat praw człowieka.
WOS - prawa człowieka Prawa człowieka: przyrodzone (a nawet przed narodzeniem) powszechne (każdy bez wyjątku) niezbywalne (nie można ich się zrzec) nienaruszalne (nie można ich pozbawić) I GENERACJA: życie, wolność, własność II GENERACJA: społeczne, gospodarcze, kulturowe III GENERACJA: kolektywne ? pokój, rozwój, demokracja, czyste środowisko Deklaracja Niepodległości USA ? 1776 Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela ? 1789 P...

plik doc

Prawoznawstwo - ściąga

NORMA A PRZEPIS PRAWNY, BUDOWA NORMY PRAWNEJ, PODMIOTOWOŚĆ PRAWNA, ZDOLNOŚĆ PRAWNA A ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWN., STOSUNEK PRAWNY, PODMIOTY PRAW.CYWILNEGO I ICH ZDOLNOŚĆ DO CZYNNO.PRAWNYCH, NA STOSUNEK PRAWNY SKŁADAJĄ SIĘ ELEMENTY...
NORMA A PRZEPIS PRAWNY: 1.norma stanowi treść prawa a przepis formę prawną; 2.jeden przepis może stanow.część normy praw. lub zawierać kilka norm; 3.istnieją normy nie wyrażo. żadnym przepisem prawa - to normy zwyczajowe 4.są przepisy nie zawierające norm praw...

plik doc

pytania obrona pwsz

obrona 2015
Pytania egzaminacyjne związane z kierunkiem studiów pedagogika I stopień, stanowiące integralną część egzaminu dyplomowego – licencjackiego - studentów kończących cykl kształcenia 2011 – 2014 Pytania związane z kierunkiem studiów       Omów wybrane koncepcje filozoficzne, w tym koncepcje człowieka oraz udowodnij, że istnieją filozoficzne podstawy wychowania i kształcenia.       Omów wybrane koncepcje psychologiczne stanowiące teoretyczne p...

plik doc

psychologia- zagadnienia

behawioryzm, warunkowania....
Psychologia 1. dr Węgrzecka ?Zarys Psychologii? 2. Zimbardo, Rudi ? ?Psychologia i życie? 1995 3. Ciarwini ? ?Wywieranie wpływu na ludzi? 4. Kozielecki ? ?Koncepcje psychologiczne człowieka? 5. Skrawań ? ?Psychologia? Tom I. Rozdział II ? Psychologiczne koncepcje człowieka Wykład 1 Podstawowe koncepcje człowieka Psychologia ? nauka o zachowaniu i procesach psychicznych kierujących tym zachowaniem Życie psychiczne (psychika) ? całokształt pro...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,