plik pdf

Farmakoterapia

Notatka zawiera leki stosowane w ratownictwie medycznym a także drogi podawania leków
FARMAKOTERAPIA W STANACH NAGŁYCH WG WYTYCZNYCH EUROPEJSKIEJ RADY DS. RESUSCYTACJI 2005 1 W stanach nagłych – ostrych stanach zagroŜenia Ŝycia – najistotniejsze znaczenie ma zapewnienie podstawowych czynności Ŝyciowych wg zasady ABC oraz niedopuszczenie do pogorszenia stanu zdrowia poprzez natychmiastowe leczenie objawowe i przyczynowe powstałych zaburzeń. Szpitalny Oddział Ratunkowy jest miejscem, gdzi...

plik doc

Farmakoterapia nowotworów

samokształcenie farmakoterapia nowotwrów
Farmakoterapia nowotworów Czym jest nowotwór? Nowotwory to grupa chorób powodująca nieprawidłowy rozwój tkanek organizmu w wyniku błędnych podziałów komórek wywołanych mutacjami. Zdrowy organizm kontroluje rozwój i mnożenie się komórek, dzięki czemu istnieje zawsze stała równowaga pomiędzy ich namnażaniem, a obumieraniem. Inaczej jest w przypadku rozrostów nowotworowych. Rozwój zmutowanych tkanek jest znacznie szybszy niż tkanek prawidłowych i nie...

plik docx

Farmakoterapia grzybic

farmakoterapia grzybic
FARMAKOTERAPIA GRZYBIC Leki przeciwgrzybicze POLIENY     Amfoteracyna B i formy modyfikowane:liposomalna, koloidalna, lipidowa     Nystatyna KANADYNY     Kaspofungina     Mikafungina     Anidulafungina ANTYMETABOLITY     Analogi nukleozydowe(5-fluorocytozyna) AZOLE     Ketokonazol     Flukonazol     Pozakonazol Mechanizm działania Amfotrycyna B wiąże się...

Ostatnie wyszukiwania