plik doc

Biologia molekularna z cytogenetyką - wykłady

wykłady z genetyki molekularnej
BIOLOGIA MOLEKULARNA Z CYTOGENETYKĄ WYKŁAD 1 Chromosomy – stałe składniki jądra komórkowego DNA jest polimerem (polinukleotydem) Konformacje DNA B:       większość DNA w jądrach       prawoskrętna       średnica spirali 20 nm       całkowity skręt 34 nm, na jeden skręt 10 nukleotydów, odległość między nimi 3,4 nm       wewnątrz spirali zasady są odchylone od osi o -6˚...

plik doc

Dietetyka, dietetyka kobiety ciężarnej, dieta cukrzyków

Notatki z całego semestru gotowe do wydruku na egzamin z dietetyki Dodatkowo dieta kobiety ciężarnej i cukrzyków
DIETETYKA – nauka o żywieniu. Twórca dietetyki – Lavoisier (XIX w) DZIAŁY DIETETYKI       fizjologia żywienia – rola składników odżywczych, normy żywieniowe       ekonomika i planowanie żywienia       organizacja żywienia zbiorowego       technologia sporządzania potraw i posiłków       epidem...

plik doc

Filozofia: teoria poznania, metafizyka, etyka

* teoria poznania * metafizyka * etyka
FILOZOFIA I TEORIA POZNANIA 28.02.2007 Rodzaje filozofii SPEKULATYWNAMORALNAteoretycznapraktyczna, bliższa życiuczłowiek myślący, uczonyczłowiek działającyoddziałowywuje na rozumoddziałowywuje na uczuciaabstrakcyjnaopiera się na emocjachkształtuje rozumkształtuje uczuciazbliża do doskonałościpopularna, przystępnanie widać błędów, brnie się w nie dalejwidać błędy, nie brnie się w nie dalej (człowiek uczy się na błędach)ważne nie tylko d...

plik txt

fonetyka i fonologia

Bryk - ściąga.
Zmiêkczanie Wiele koñcówek zmiêkcza g³oski funkcjonalnie twarde. Przekszta³cenie zmiêkczaj¹ce zmienia czasem g³oskê fonetycznie miêkk¹ w fonetycznie tward¹. Konkretnie: G³oski wargowe (p, b, w, f, m) ulegaj¹ zmiêkczeniu regularnie, do p`, b`, w`, f`, m` (zapisywanych jako pi itp. przed samog³osk¹. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e na koñcu wyrazu fonetyczna miêkkoœæ zanika (tego go³êbia – ten go³¹b, ta ziemia – tych ziem)), np.: ten grób – tego grobu – na grobie ten gruby – ci grubi...

plik doc

Teoria litaratury - poetyka kompozycji

Omówienie tegoż artykułu.
Poetyka kompozycji Autor zajmuje w czasie narracji pozycję: - zewnętrzną (jakby był niewidzialnym obserwatorem) - wewnętrzną (jakby był realnym świadkiem wydarzeń) Tu: pozycja wobec określonego bohatera: - zewnętrzna (reportaż z miejsca akcji) - wewnętrzna (punkt widzenia bohatera) Istnieje możliwość nakładania się różnych punktów widzenia w narracji - u Dostojewskiego. Pozycja z...

plik doc

Moralność, etyka, kryteria, Hobbes

Przedmiot: Etyka wykład 1 notatka z wykładu
Etyka Wykład 1 MORALNOŚĆ Moralność ? własność natury człowieka, umiejętność określania zjawisk, jako dobre lub złe Platon nurt zwany natywizmem ? kwestie moralne są człowiekowi wrodzone, człowiek rodzi się dobry lub zły Nie ma ludzi niemoralnych Moralność to kwestia indywidualnego nabytku Moralność to światopogląd ? suma twierdzeń dotyczących rzeczywistości, nie wymagających żadnego uzasadnienia (dowodu) Moralność t...

plik DOC

genetyka

genetyka
1. Wysokość rośliny musza charakteryzować się dużą odpornością na wyleganie, uzyskuje się to przez skrócenie słomy i jej usztywnienie. Powoduje to podwyższenie indeksu zbioru. Wyróżniamy następujące gr. u pszenicy jarej - źdźbło bardzo krótkie do 90 cm- źdźbło krótkie 91-100cm- źdźbło średnio krótkie 101-110 cm- źdźbło śr dł 111-120cm- źdźbło bardzo dł powyżej 120cm 2. Krzewistość ogólna ogólna liczba pędów wytworzonych przez roślinę. Duże krzewienie nie zawsze jest dodatnio sk...

Ostatnie wyszukiwania