plik doc

mikroekonomia


Czynniki produkcji Czynniki produkcji:       praca       kapitał       ziemia Krańcowy przychód z zasobu MRP stanowi zmianę utargu całkowitego, spowodowaną sprzedażą produkcji wytworzonej przez dodatkową jednostkę tego zasobu. W warunkach konkurencji doskonałej krańcowy przychód z zasobu, MRP równa się iloczynowi krańcowego produktu zasobu MPr (marginal product), czyli odpowiedniej zmiany wielkości produkcji mierzonej w jednostkach natu...

plik doc

mikroekonomia

notatki z mikroekonomi całość
Wykład nr 1 Ekonomia pochodzi z starożytności . ‘ Oikosnomikos ‘ – nauka o gospodarstwie domowym Ojkos – dom Nomos – nauka Mikroekonomia bada gospodarstwo domowe , nauka społeczna pokrewna filozofii . EKONOMIA – nauka o gospodarowaniu dobrami rzadkimi ( McKenzy ) Ekonomia była nazywana społeczną , polityczną ale od czasu Marshalla mamy samą ekonomię . Funkcje ekonomii :       Teoriopoznawcza – wyjaśnienie , określenie...

plik doc

mikroekonomia

notatki z mikroekonomi całość
Wykład nr 1 Ekonomia pochodzi z starożytności . ‘ Oikosnomikos ‘ – nauka o gospodarstwie domowym Ojkos – dom Nomos – nauka Mikroekonomia bada gospodarstwo domowe , nauka społeczna pokrewna filozofii . EKONOMIA – nauka o gospodarowaniu dobrami rzadkimi ( McKenzy ) Ekonomia była nazywana społeczną , polityczną ale od czasu Marshalla mamy samą ekonomię . Funkcje ekonomii :       Teoriopoznawcza – wyjaśnienie , określenie...

plik doc

ekonomia neoklasyczna


Ekonomia neoklasyczna                                           Spis treści 1. System ekonomiczny Alfreda Marshalla …...........................................................……3 2. John Bates Clark – myśl ekonomiczna ..........................................................................8 3. Szkoła neoklasyczna w Wielkiej Brytanii - Arthur Cecil Pigou ..............

plik doc

Mikroekonomia ćwiczenia

ćwiczenia z mikro
MIKROEKONOMIA Makroekonomia – zajmuje się gospodarką w skali makro Potrzeba – stan odczuwania braku czegoś Przyczyny ( źródła ) potrzeb:       organizm człowieka       środowisko przyrodnicze       środowisko społeczne       duchowe właściwości człowieka       życie gospodarcze ( produkcja, podział, wymiana, konsumpcja ) Podział – udział poszczególnych obywateli w całej masie dóbr i us...

plik doc

Przepisany zeszyt cw. Mikroekonomia sem 1

Przzepisany zeszyt z cwiczen semestru 1, mikro :)
Ekonomia nauka badająca w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje o tym co, jak i dla kogo wytwarzać. Ekonomia pozytywna zajmuje się obiektywnym naukowym określeniem zasad funkcjonowania gospodarki. Ekonomia normatywna dostarcza zaleceń i rekomendacji, oparty na subiektywnych sądach wartościujących. Analiza mikroekonomiczna zajmuje się szczegółowym badaniem indywidualnych decyzji dotyczących pojedynczych towarów. Makroekonomia kład...

Ostatnie wyszukiwania