plik doc

Robert Białoskórski - wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku


Robert Białoskórski Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku Moje opracowanie Rozdział I Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa Definicja bezpieczeństwa Termin „bezpieczeństwo” pochodzi z łacińskiego słowa sine cura oznacza stan „niezagrożeni, spokoju, pewności”. W spółczesnym globalnym społeczeństwie odnosi się on do jednostek i całych społeczności. Ma podmiotowy charakter (człowiek, grupa społeczna, państwo, system międzynarodowy). Określa sytuację wynikającą z braku zagroż...

plik rtf

Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 1

Wykłady pierwszego semestru pedagogiki
Biomedyczne podstawy rozwoju       dr Arkadiusz Kaźmierczak       Głównym celem przedmiotu jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej teorii i praw naukowych wyjaśniających mechanizmy rozwoju osobniczego (fizycznego, psychicznego i społecznego) człowieka ze wszystkimi jego uwarunkowaniami.       Liczba godzin: 15       Formy zajęć: wykłady       Środki dydaktyczne: rzutn...

plik doc

Terroryzm - zagrożenia państwa

Wybrane aspekty zwalczania terroryzmu- Współczesne zagrożenia państwa w kontekście zagrożeń terrorystycznych
Współczesne zagrożenia                                           Zagrożenie bezpieczeństwo państwa - splot zdarzeń wewnętrznych lub w stosunkach międzynarodowych, w którym z dużym prawdopodobieństwem może...

plik doc

promocja zdrowia 2


W P R O W A D Z E N I E mgr Dominik Olejniczak DEFINICJA ZDROWIA Zdrowie to pozytywny stan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko nieobecność choroby lub ułomności. [ŚOZ-1946]. PROMOCJA ZDROWIA DEFINICJA Promocja zdrowia to proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia w celu poprawy ich stanu zdrowia oraz sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych społecznych, środowiskowych i osobn...

plik DOC

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Definicja zdrowia,Definicja zdrowia pozytywnego,Uwarunkowania zdrowia,Profilaktyczne funkcje służby zdrowia,Promocja zdrowia,Główne zagrożenia zdrowia,Zagrożenia w środowisku społecznym, Główne problemy zdrowotne, Cele narodowego programu zdrowia, Zmęczen
Definicja zdrowia Wg. Światowej organizacji zdrowia ? zdrowie to nie tylko brak choroby czy niedomagania ale pełnia dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego. Współautorem był Marcin Kasprzak. Krytyka dotyczy tego, że definicja id...

plik doc

Organizacja pracy w laboratorium mikrobiologicznym

Organizacja pracy laboratorium mikrobiologicznego BHP w laboratorium mikrobiologicznym Zadania laboratoriów mikrobiologicznych Zasady pobierania materiałów do badań mikrobiologicznych Dezynfekcja; Sterylizacja; Aseptyka; Antyseptyka;
Drobnoustroje i pasożyty Majka Organizacja pracy laboratorium mikrobiologicznego BHP w laboratorium mikrobiologicznym Uwarunkowania prawne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów...

plik doc

Zagadnienia do egzaminu z podstaw pielęgniarstwa


Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu podstawy pielęgniarstwa dla studentów I roku studiów stacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo. 1. Podstawowe pojęcia związane z zawodem: pielęgnowanie (pomoc, rodzaje pomocy, profilaktyka, fazy profilaktyki) pielęgniarka (rola zawodowa, funkcje zawodowe, paradygmat) odbiorca usług, pielęgniarstwo (zawód, profesja) 2. Holizm w pielęgniarstwie. Zasady pielęgnowania holistycznego. 3. Historia zawodu. Pielęgnowanie w okresie przednowoczesnym. 4. Okres n...

plik doc

ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ODŻYWIANIA DLA PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU I


ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ODŻYWIANIA DLA PRAWIŁOWEGO ROZWOJU I ZDROWIA CZŁOWIEKA. Ludzkie ciało można porównać do bardzo skomplikowanego mechanizmu, którego niezawodne funkcjonowanie zależy od odpowiedniego utrzymania, właściwej diety i aktywności fizycznej. W przeciągu całego naszego życia właśnie przyjmowane pożywienie bądź jego brak decyduje w bardzo dużym stopniu, czy prawidłowo rozwijamy się fizycznie, czy nasze organizmy są w stanie funkcjonować i czy posiadamy dostat...

plik doc

Prawa człowieka i ich ochrona


1. Przesłanki kształtowania się treści i zakresu praw człowieka. Przyjmuje się, iż suma wielu przesłanek może stać się płaszczyzną ustalenia aktualnego zakresu i treści praw człowieka. Ta dynamiczna koncepcja praw człowieka opiera się na założeniu, że nie jest możliwe przyjęcie jednego i niezmiennego ich katalogu. O tym, że ewolucja nieodłącznie towarzyszy pojęciu praw człowieka, świadczy wiele przesłanek. Do najważniejszych z nich trzeba zaliczyć: ,,Walkę? koncepcji filozoficznych,...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,